Dézyenm
Lèt-la Pòl Ékwi Sé Moun Légliz
Tèsalonnika-a
Lè Pòl ékwi lèt sala, sitiwasyon-an an légliz Tèsalonnika-a sété menm mannyè-a lè Pòl té ékwi pwèmyé lèt-la. I sanm ki lèt sala té ékwi déotwa mwa apwé i ékwi pwèmyé lèt-la paditan i té ka twavay an vil Kòrint ansanm èk Saylas èk Timòfi. Pòl ékwi lèt sala pou menm wézon-an i té ékwi pwèmyé lèt-la. Sété pou ankouwajé sé moun-an ki té tounen vin jwenn Bondyé-a paski yo té ka jwenn an chay pèsikasyon. I ékwi lèt-la pou ankouwajé yo pou yo pa té viv an lavi ki fenyan, mé pou yo viv an lavi ki dwèt épi pou fè yo konpwann sa yo pa té konpwann konsèné sa ki kay fèt an dènyé tan-an avan Senyè-a witounen.
Pòl di la kay ni twa bagay enpòtan ki kay fèt pou moutwé jou Senyè-a ja wivé: (1) An pil sé moun-an ki kwè an Jézi-a kay tounen do yo asou lavéwité Bondyé-a. (2) Bondyé kay tiwé sa ki ka bawé movèzté-a épi bagay kay vini pli mové, (3) épi moun kay konnèt kilès nonm méchan-an yé.
1
Mwen menm Pòl, ansanm èk Saylas èvèk Timòfi, ka voyé bonjou bay zòt ki an légliz vil Tèsalonnika-a, zòt ki moun Bondyé Papa-a, èvèk Jézi Kwi Senyè-a. Nou ka mandé Bondyé pouʼy moutwéʼw lagwas li épi pouʼy baʼw lapé an tjèʼw.
Jijman Ki Pou Fèt Lè Jézi Kwi Kay Vini
Fwè èk sè, nou pa janmen doubout wimèsyé Bondyé baʼw èk i bon pou nou fè sa paski lafwa-a ou ni an Jézi-a ka pwofité tèlman épi lanmityé-a ou ni pou yonn a lòt-la ka vini pli gwo jou apwé jou. Sé pou sa i ka ban nou an pil plézi pou nou lonmen nonʼw an sé lézòt légliz Bondyé-a. Nou ka di mannyè ou ka doubout fò an lafwa-a ou ni an Jézi Kwi-a èvèk ou kontiné ka kwè an mitan tout pèsikasyon épi tout soufwans-lan ou ka jwenn-an.
Tout sa ka moutwé jijman Bondyé dwèt, épi i ka sèvi sé pèsikasyon sala pou moutwé ou vo pou anba kondwit li. Ou ka soufè kon sa paski ou sé moun Bondyé. Bondyé kay fè sa ki dwèt, i kay fè sé moun-an ki ka fèʼw soufè-a soufè tou èvèk i kay bay soulajman pou ou ki ka soufè kon sa épi pou nou menm tou. I kay fè sa lè Senyè Jézi Kwi kay pawèt an syèl-la an mitan gwo flanm difé èk sé nanj li-a ki ni pouvwa-a. I kay pini sé moun-an ki widjèkté Bondyé-a épi sé moun-an ki pa ka obéyi Bon Nouvèl-la konsèné Senyè Jézi. Bondyé kay pini sé moun sala pou tout tan. I kay voyé yo on koté yo pa kay janmen wè fidjiʼy ankò ni klèté-a ki an pouvwaʼy-la. 10 Lè i kay vini asou jou sala, tout moun Bondyé kay adowéʼy èk tout moun ki kwè an li kay onnowéʼy. Ou menm tou kay anpami yo paski ou ja kwè konmisyon-an nou té mennen ba ou-a.
11 Sé pou sa nou toujou ka pwédyé baʼw. Nou ka mandé Bondyé nou-an pouʼy fèʼw vo lavi-a i ja kwiyéʼw pou viv ba li-a. Nou ka mandé Bondyé pouʼy baʼw pouvwaʼy pouʼw sa fè tout bonté ou vlé fè ba li, épi pouʼw sa fini fè tout twavay i baʼw fè paski ou kwè an Jézi Kwi. 12 Épi an mannyè sala tout moun kay onnowé Senyè Jézi pou mannyè ou viv laviʼw, èk yo kay onnowé ou menm paski ou sé sa li. Sa kay fèt kon sa paski Bondyé nou-an épi Senyè Jézi Kwi ni lagwas pou ou.