3
Pwédyé Ban Nou
Pou fini, fwè èk sè, pwédyé ban nou pou konmisyon Senyè-a sa simen plis an plis èk pou moun sa wisivwèʼy èvèk wèspé pou Senyè-a, menm kon zòt té wisivwèʼy. Pwédyé ankò pou Bondyé sa chapé nou anba lanmen moun ki méchan èvèk mové, paski sé pa tout moun ki ka kwè konmisyon-an nou ka mennen-an.
Mé Senyè-a toujou ka tjenbé pawòl li. I kay baʼw kouway èk i kay tjenbéʼw pou Satan pa sa fèʼw anyen. Senyè-a ja fè nou ni konfyans an ou, èk nou asiwé ou ka fè sa nou ka diʼw-la épi ou kay kontiné fèʼy.
Nou ka pwédyé pou Senyè-a sa kondwiʼw pouʼw sa konpwann lanmityé Bondyé épi pouʼw ni pasyans menm kon Jézi Kwi.
Tout Moun Fèt Pou Twavay
Fwè èk sè, nou ka konmandéʼw an non Senyè Jézi Kwi nou-an pouʼw sa hédi kòʼw lwen sé fwè èk sè-a ki ka viv on lavi ki fenyan-an épi ki pa ka swiv sa nou té moutwéʼw-la. Ou menm konnèt byen ou sipozé fè menm kon nou té fè. Nou pa té fenyan lè nou té la épiʼw, nou pa té aksèpté anyen an lanmen pyèsonn si nou pa té péyé pou li. Mé nou té twavay wèd épi nou té twavay lajouné kon òswè pou nou pa té sa fèʼw dépansé lajanʼw asou nou. Sé pa paski nou pa té ni dwa pou fè zòt otjipé nou, mé nou té vlé moutwéʼw mannyè pou twavay pou laviʼw. 10 Lè nou té la épi zòt, nou toujou té ka di zòt moun-an ki wifizé twavay-la pa sipozé manjé nonplis.
11 Nou di sa paski nou ka tann la ni déotwa moun anpami zòt ki ka viv on lavi ki fenyan èk ki pa ka fè anyen pasé antwé an zafè moun. 12 An non Senyè Jézi Kwi nou ka konmandé sé moun sala èk nou ka vèti yo pou sa viv lavi yo dwèt, èk twavay pou yo sa achté sa yo bizwen.
13 Mé zòt menm, fwè èk sè, zòt pa sipozé vini las fè sa ki bon. 14 Si pyèsonn anpami zòt pa ka obéyi konmisyon-an nou ka ékwi an lèt sala, matjé moun sala byen épi sé pa pouʼw ni anyen pou fè épiʼy, pouʼy sa twouvé kòʼy hont. 15 Pa twétéʼy kon lèlmiʼw mé fèʼy sav sa i ka fè-a pa bon, menm kon ou kay vèti on fwè.
Dènyé Pawòl Pòl
16 Nou ka pwédyé pou Senyè-a menm ki ka ban nou lapé an tjè nou pouʼy sa baʼw lapé tout lè épi an tout mannyè. Nou ka pwédyé pou Senyè-a toujou la épi zòt tout.
17 Mwen Pòl ka voyé bonjou baʼw. Mwen ka ékwi sa épi lanmen mwen menm. Sé kon sa mwen ka siyé non mwen an bout tout lèt pouʼw sa asiwé sé mwen ki voyé lèt sala.
18 Nou ka pwédyé pou Senyè Jézi Kwi voyé lagwas li anlè zòt tout.