2
Tjenbé Wèd Kon On Bon Sòlda
Ou menm, gason mwen, tjenbé fò èk kouway-la Jézi Kwi ba ou-a. Sé pawòl-la ou tann mwen pwéché an pwézans plizyè témwen-an, mwen vlé ou pwanʼy épi météʼy an lanmen nonm ou ni konfyans anlè, sa sé nonm ki kay sa enstwi lézòt osi. Pwanʼy wèd épi nou kon an bon sòlda Jézi Kwi. Pyèsonn ki ka fè sèvis li kon an sòlda pa ka anbété kòʼy épi pyès bagay ki pa ka konsèné lavi sòldaʼy, paski i kay vlé plè ofisyé-a ki anhoʼy-la. An menm mannyè-a, si pyèsonn ka kouwi adan an kous, i pa sa genyen kous-la si i fè kotjen. Lè an nonm twavay wèd pou i sa planté an jaden, li ki pwèmyé moun ki sipozé bennéfis an wékòt-la. Katjilé asou sé bagay-la mwen ka di-a, paski sé Senyè-a ki kay ban nou lakonpwann an tout sé bagay sala.
Chonjé Jézi Kwi, ki désandan Wa David épi ki té wésisité hòd lanmò menm kon Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a di. I sé paski mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la ki fè mwen ka soufè kon sa, épi mwen jik anchenné menm kon an nonm ki fè an mové kwim. Mé ou pa sa anchenné pawòl Bondyé. 10 Mé mwen ka pasé tout sé pas sala pou lapéti sé moun-an Jézi ja chwazi-a, kon sa yo menm kay sa twouvé salvasyon-an Jézi Kwi ka bay-la, épi lavi étonnèl. 11 Mi an pawòl ou sa kwè adanʼy:
Si nou ja mò épi Jézi,
nou kay viv épiʼy osi.
12 Si nou kontiné ka pwanʼy wèd,
nou kay kondwi épiʼy osi.
Si nou tounen do nou asouʼy,
i kay tounen doʼy asou nou osi.
13 Menm si nou kasé pawòl nou,
i menm kay toujou tjenn sa li,
paski Jézi pa sa janmen chanjé.
An Nonm Bondyé Dakò Épi Twavay Li
14 Toujou fè sé moun-an chonjé sé bagay sala. Vèti yo an pwézans Bondyé pou yo pa babyé konsèné mannyè pou di bagay. Sa pa ni valè, épi i ka donmajé sé moun-an ki ka kouté sé bagay sala. 15 Twavay wèd kon sa tout sa ou fè kay plè Bondyé, kon an twavayè ki pa hont twavay li, épi kon yonn ki ka sèvi pawòl lavéwité-a dwèt. 16 Sé pa pou ou ni anyen pou fè épi moun ki ka palé kouyon épi konmézasyon yo pa ni anyen pwòp adanʼy, paski sé bagay sala ka fè moun alé pli lwen Bondyé. 17 Sé bagay-la yo ka enstwi-a menm kon an malenng ki ka manjé tout kò an moun. Iménéyòs épi Filètòs sé dé an kalité sé titja sala. 18 Yo ja kité chimen lavéwité-a épi yo ka distwé lafwa adan sé moun-an. Yo ka di tan-an moun té ka wésisité hòd lanmò-a ja pasé. 19 Mé sa pa kay soukwé bon fondasyon-an Bondyé ja établi-a. Épi mi sa ki matjé asou fondasyon sala: “Senyè-a sav ki konpanni moun ki sa li,” épi “Pyèsonn ki di Senyè-a sé mèt li oblijé ni pou doubout fè bagay ki pa bon.”
20 Adan an gwan mézon la ni tout sòt kalité vésèl. Adan fèt an dajan épi lò, lézòt fèt an bwa épi tè gwa. Adan yo ka sèvi an gwan fèsten, lézòt ka sèvi an kay-la toulé jou. 21 Si an moun tjenn kòʼy nèt anpami tout sé mové bagay sala, Bondyé kay sèviʼy adan twavay ki enpòtan an chay, paski i ja bay laviʼy pou i fè sèvis mèt li épi i ja pwépawé pou i sa wann sèvis an népòt bon twavay. 22 Sé pou ou pwan pokosyon pou ou pa fè sé mové bagay-la jenn moun ka vlé fè-a, épi tjenn kòʼw pou ou sa viv an lavi ki nèt. Sé pou ou kwè lavéwité-a, sé pou ou enmen Bondyé épi lézòt, épi sé pou ou viv an lapé ansanm épi sé lézòt-la ki ka kwiyé asou Bondyé-a épi an tjè ki nèt-la pou Bondyé sa édé yo. 23 Mé sé pa pou ou palé épi pyèsonn ki vlé palé kouyontwi. Sé moun sala, yo inyowan toujou. Ou sav lè moun ka palé kouyontwi yo ka toujou babyé. 24 Sèvant Bondyé pa sipozé babyé. I sipozé ni bon mannyè épi tout moun, épi sé pou i sé an titja ki bon épi sé pou i ni pasyans. 25 Sé pou i janti lè i ka moutwé moun ki pa dakò épiʼy défo yo. Ki moun ki sav — Bondyé sa ba yo an chans pou wépanti épi vini konnèt lavéwité-a, 26 épi yo kay vini konpwann kò yo, épi yo kay tiwé kò yo an zatwap Denmou-an, ki té ja tjenbé yo épi fè yo fè sa i menm Denmou vlé yo fè.