^
TWAVAY
Bondyé Pwonmèt I Té Kay Voyé Lèspwiʼy
Jézi Mouté An Syèl
Yo Chwazi Matayas Pou Pwan Plas Jida
Lèspwi Bondyé Vini
Konmisyon Pita-a
Mannyè Sé Moun-an Ki Kwè An Jézi-a Té Ka Viv
Pita Épi Jan Djéwi An Nonm Enfim
Pita Palé Bay Sé Moun-an An Kay Bondyé-a
Pita Èk Jan Doubout Douvan Konsèy Sé Jwif-la
Sé Moun-an Ki Kwè An Jézi-a Mandé Bondyé Kouway
Sé Moun-an Ki Kwè an Jézi-a Sépawé Sa Yo Té Ni
Annannayas Épi Safayra
Sé Zapòt-la Fè Miwak
Sé Chèf Jwif-la Pèsikité Sé Zapòt-La
Sèt Nonm Édé Sé Zapòt-la
Sé Chèf Jwif-la Awété Stivann
Stivann Palé An Konsèy Sé Jwif-la
Yo Tjwé Stivann Épi Koul Wòch
Sòl Pèsikité Sé Moun-an Ki Kwè an Jézi-a
Filip Pwéché Bon Nouvèl-la An Sanmariya
Filip Épi Chèf Nonm Ifiyopiya-a
Sòl Vini Kwè An Jézi
Sòl Pwéché An Danmaskòs
Sòl Viwé An Vil Jérouzalèm
Pita Alé An Vil Lida Épi An Vil Jopa
Pita Vizité Kòniliyòs
Pita Palé Bay Kòniliyòs
Sé Moun-an Ki Pa Jwif-la Wisivwè Lèspwi Bondyé
Pita Di Légliz Jérouzalèm-lan Sa Ki Té Fèt
Sé Jan Antiyòk-la Tann Bon Nouvèl-la
Hèròd Awété Pita
On Nanj Tiwé Pita Lajòl
Mannyè Hèròd Mò
Légliz Antiyòk Voyé Sòl Épi Bannabas Asou An Twavay
Bannabas Épi Sòl Alé Pwéché An Péyi Saypròs
Bannabas Épi Pòl Alé Antiyòk An Péyi Pisidya
Pòl Épi Bannabas Pwéché An Vil Ikonnyòm
Pòl Épi Bannabas Pwéché An Listra Épi Dèbé
Pòl Épi Bannabas Déviwé Antiyòk An Péyi Siriya
Sé Zapòt-la Épi Sé Ofisyé Légliz Jérouzalèm-lan Jwenn Ansanm
Lèt-la Yo Voyé Bay Sé Fwè-a Ki Pa Jwif-la
Pòl Épi Bannabas Sépawé
Timòfi Alé Épi Pòl Épi Saylas
Pòl Wè An Vizyon Lè I Té Trowas
Lidya Vini Kwè An Jézi An Vil Filipay
Yo Mété Pòl Épi Saylas An Pwizon An Filipay
Pòl Pwéché An Vil Tèsalonnika
Pòl Pwéché Bèriya
Pòl Pwéché Afenz
Pòl Pwéché Kòrint
Pòl Déviwé Antiyòk
Apòlòs Pwéché Èfésòs Épi Kòrint
Pòl Pwéché Èfésòs
Sé Gason Siva-a Éséyé Tiwé Vyé Lèspwi
Wévòt Èfésòs-la
Pòl Vizité Péyi Masédonnya Épi Gris Ankò
Pòl Vizité Sé Moun Trowas-la Ki Kwè An Jézi-a Pou Dènyé Fwa-a
Pòl Sòti Trowas Pou Alé Militis
Dènyé Pawòl Pòl Palé Bay Sé Ofisyé Légliz Èfésòs-la
Pòl Alé Jérouzalèm
Pòl Vizité Jémz
Sé Jwif-la Ataké Pòl
Pòl Fè Défans Bay Kòʼy
Pòl Di Mannyè I Vin Kwè An Jézi Kwi
Pòl Palé Douvan Konsèy Sé Jwif-la
Sé Jwif-la Fè Konplo Pou Tjwé Pòl
Yo Voyé Pòl Bay Gouvènè Filiks
Sé Jwif-la Akizé Pòl
Pòl Wéponn Tèt Li Douvan Gouvènè Filiks
Pòl Palé Bay Gouvènè Filiks Épi Drousila
Pòl Mandé Pou Yo Voyéʼy Douvan Siza, Gwan Wa Ronm-lan
Fèstòs Konsilté Épi Wa Agripa
Pòl Wéponn Tèt Li Douvan Agripa
Pòl Wakonté Mannyè I Konvèti
Pòl Palé Asou Twavay Li
Yo Voyé Pòl Alé An Vil Ronm
Mové Tan-an Anlè Lanmè-a
Batiman-an Kwazé
Sa Ki Wivé Pòl An Péyi Malta
Pòl Wivé An Vil Ronm
Pòl Pwéché An Vil Ronm