Twavay
Sé Zapòt-la
Liv twavay sé zapòt-la sé dézyenm pòsyon on lèt Louk té ékwi bay an nonm yo kwiyé Tjofilòs. Louk sé pa té an Jwif, mé apwé lanmò Jézi, i vini kwè an Jézi. I té ka voyajé èk Pòl ki sété an nonm ki té ka simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi.
Wézon-an Louk ékwi liv-la sé pou fè moun konnèt ki mannyè pwèmyé konpanni sé moun-an ki kwè an Jézi-a simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi an vil Jérouzalèm, an tout péyi Joudiya èk Sanmariya, wivé jis an lòt bout latè-a.
Louk wakonté ki mannyè ti gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a té koumansé anpami sé Jwif-la èk mannyè i simen an tout latè-a, dwé la té an pil pèsikasyon. Liv-la ka moutwé mannyè gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a pa té sòti pou té mété dézagwéman an péyi-a ni pou fè moun lévé kont gouvèdman Ronm-lan. Liv-la moutwé ki Jézi Kwi sé Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé bay sé Jwif-la. An pil sé Jwif-la widjèkté konmisyon-an konsèné Jézi Kwi, mé adan sé Jwif-la épi an pil moun ki pa Jwif aksèptéʼy.
Sé zapòt-la sété nonm Jézi chwazi èk bay lotowité pou établi légliz. Anpami tout sé zapòt-la ki fè sé twavay sala, sé non Pòl èk Pita ou ka wè plis. Mé moun-an menm menm ki té fè yo fè tout sé twavay sala sété Lèspwi Bondyé. Sé li ki té ka kondwi yo èk sé li ki té ka édé yo an tout sé twavay-la yo té ka fè-a. Sé li ki fè légliz-la pwofité toupatou an latè-a paski sé Jézi menm ki té koumansé légliz-la èk sé li ki ka tjenbéʼy-la pou tout tan.
Nou sa sépawé liv Twavay-la an twa mòso: (1) Légliz sé moun-an ki kwè an Jézi-a koumansé an Jérouzalèm apwé Jézi mouté an syèl. (2) Légliz-la simen toupatou an Palèstin. (3) Légliz-la simen an tout sé péyi-a ki bò Lanmè Mèditaréniyann-an. I wivé jis an Ronm.
1
Bondyé Pwonmèt I Té Kay Voyé Lèspwiʼy
Tjofilòs, fwè mwen, mwen té ékwi an pwèmyé liv mwen épi mwen diʼw tout sé bagay-la Jézi Kwi fè-a épi bagay i té di dépi tan i koumansé twavay li pou jis tan Bondyé mennenʼy mouté an syèl. Avan i mouté an syèl, i enstwi sé zapòt-la, sé nonm-lan i té chwazi-a. Jézi konmandé yo èvèk pouvwa Lèspwi Bondyé ki sa pou yo fè. Pou kawant (40) jou apwé lanmòʼy i pawèt douvan yo an chay fwa épi adan mannyè pouʼy té sa moutwé yo aklè i té vivan ankò. I palé ba yo épi i di yo mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. Épi lè yo tout té asanblé ansanm, i konmandé yo, “Pa kité vil Jérouzalèm. Èspéyé kado-a mwen té ja diʼw-la, kado-a Bondyé Papa mwen té pwonmèt-la. Jan Batis té ka batizé moun épi dlo, mé pa djè lontan ankò Bondyé kay batizéʼw épi Lèspwiʼy.”
Jézi Mouté An Syèl
Lè sé zapòt-la té asanblé épi Jézi, yo di, “Mèt, ès atjwèlman ou kay fè nasyon Izwayèl doubout fò ankò?”
Jézi di yo, “Papa mwen ki ni tout pouvwa-a ja mété dat-la épi tan-an pou sa fèt, mé sé pa pou zòt sav ki tan sa kay fèt. Mé lè Lèspwiʼy désann anlèʼw, ou kay wisivwè pouvwa épi ou kay sèvi mwen témwen douvan moun an Jérouzalèm, an tout Joudiya épi Sanmariya épi toupatou an latè-a.” Apwé i fin di yo sa, Bondyé mennenʼy mouté an syèl paditan yo té ka gadéʼy, épi on nwaj bawéʼy, épi yo pa té sa wèʼy ankò.
10 Zyé yo té fiksé an syèl toujou koté Jézi té alé-a, lè dé nonm abiyé an blan annèk pawèt a koté yo 11 épi yo di yo, “Jan Galili, pouki zòt ka gadé an syèl kon sa? Menm Jézi sala Bondyé tiwé anpami zòt épi mennen mouté an syèl, menm mannyè i mouté-a, sé menm kon sa i kay viwé.”
Yo Chwazi Matayas Pou Pwan Plas Jida
12 Apwé sa, sé zapòt-la désann Mòn Òliv épi yo déviwé an vil Jérouzalèm. Mòn sala té an dimi lyé hòd vil-la. 13 Lè yo wivé an vil-la, yo mouté an chanm-lan koté yo ka wèsté-a. La té ni Pita, Jan, Jémz épi Androu, Filip épi Tonmas, Batolonmi épi Mafyou, Jémz gason Alfiyòs, Simon, nonm-lan ki té adan gany politik-la yo té ka kwiyé Zèlòt-la, épi Jida gason Jémz. 14 Sé zapòt-la ansanm épi sé madanm-lan, épi Mari, manman Jézi, épi sé fwè Jézi-a té ka asanblé souvan pou pwédyé ansanm.
15 Déotwa jou apwé sa, sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té asanblé ansanm. La té ni apipwé yon san ven (120) moun an tout. Pita doubout épi i palé, 16 i di yo, “Fwè mwen, sa Lèspwi Bondyé té fè David ékwi an lévanjil-la té ni pou vin fèt vwé. Lèspwi Bondyé té fèʼy ékwi konsèné sa Jida té kay fè-a. Sé li ki té mennen sé moun-an ay awété Jézi Kwi. 17 Jida sété yonn anpami nou paski Jézi té chwaziʼy pouʼy té ni yon pa an twavay-la nou ka fè-a.”
18 Lajan-an Jida té wisivwè pou mové bagay sala i té fè-a, i té achté on tjò tè, épi asou menm tè sala i mò. I tonbé atè épi bann boudenʼy pété sòti dèwò. 19 Tout jan Jérouzalèm vin konnèt sa épi yo té kwiyé tè-a i achté-a an langaj yo, Akèldanma, sa vlé di Savann San-an.
20 Pita di, “Mi sa ki ékwi an Samz-la:
‘Kité kay li wèsté vid.
Pyèsonn pa pou wèsté andidanʼy.’
I ékwi ankò:
‘An lòt moun ni pou pwan plas li pou fè twavay-la.’
21 “Sé pou sa nou bizwen an lòt moun anpami nou pou pwan plas Jida pou di moun i wè Jézi apwé i té wésisité. Nonm sala sipozé sé yonn ki té anpami nou pou tout sé tan-an Senyè Jézi té ka alé toupatou épi nou 22 dépi tan-an Jan Batis té ka pwéché pou moun wisivwè batenm-lan pou jis tan Jézi kité nou pou mouté an syèl.”
23 Kon sa yo chwazi non dé nonm, Jozèf yo té ka kwiyé Basabas, ki té ni an ti soudnon Jòstòs, épi Matayas. 24 Lè sala yo pwédyé, yo di, “Senyè, ou konnèt tjè tout nonm. Kon sa moutwé nou kilès ou ja chwazi an dé-a 25 pou fè twavay on zapòt an plas Jida ki té alé an plas-la koté i té méwité alé-a.” 26 Lè yo fouyé lanmen yo an sak-la, yo pwan non Matayas épi yo météʼy ansanm èk sé wonz zapòt Jézi-a.