2
Lèspwi Bondyé Vini
Lè jou Fèt Pentikòs-la* Fèt Pentikòs-la. Fèt sala sé jou fèsten-an lè tout sé nonm Jwif-la té sipozé alé an Kay Bondyé-a pou sélébwé koumansman tan wékòt-la. té wivé, tout sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té asanblé adan on sèl koté. Yo annèk tann on gwo son sòti an syèl ki té menm kon son an gwo van, épi son-an plen tout kay-la koté yo té asid-la. Lè sala yo wè ti flanm difé ki té ka sanm lanng, yo sépawé épi yonn pozé asou chak moun. Épi yo tout té anba kondwit Lèspwi Bondyé épi yo koumansé palé adan diféwan langaj menm kon Lèspwi Bondyé té fè yo palé.
La té ni Jwif ka wèsté an vil Jérouzalèm ki té nonm wilizyèz ki sòti an tout nasyon an latè-a. Épi lè yo tann dézòd sala, an latilyé moun asanblé. Yo té sipwi an chay paski yo té tann sé moun-an ki kwè an Jézi-a ka palé an langaj péyi yo chak. Yo té tèlman sipwi yo di, “É, é! Tout sé nonm sala ki ka palé la-a sé pa jan Galili? Ki mannyè nou ka tann yo ka palé an langaj manman nou? Nou sé jan Pafya, Médiya épi Ilanm. Nou sòti Mèsopotémiya, Joudiya épi Kapadosiya. Nou sòti Pontòs épi Écha, 10 Frigiya épi Panfiliya. Nou sòti Éjip épi an sé pawès Libya-a ki tou pwé vil Sayrini-an. Adan nou sòti Ronm. 11 Anpami nou ni Jwif épi sa ki pa Jwif mé ki ja aksèpté wilizyon Jwif-la, épi adan nou sòti Krit épi Arébiya. Ki mannyè nou ka tann yo ka di an langaj nou menm tout sé bon bagay-la Bondyé ja fè-a?” 12 Yo té sipwi tèlman yo pa té sav ki sa pou yo té kwè. Yonn mandé lòt, “Ki sa sa vlé di?”
13 Mé lézòt ki té la pwan yo sèvi widitjil, yo di, “Sé nonm sala ja bwè twòp diven, yo sou!”
Konmisyon Pita-a
14 Lè sala Pita doubout épi lézòt wonz zapòt-la épi i palé byen fò pou tout sé moun-an tann. I di yo, “Zòt ki Jwif épi tout lézòt moun ki ka wèsté an Jérouzalèm, kouté byen épi mwen kay diʼw sa sé bagay sala vlé di. 15 Sé moun sala pa sou kon ou ka kwè, paski sé névè bonmaten i yé. 16 Bondyé té ja palé bay pwòfèt Jowèl konsèné sa. I di:
17 ‘Mi sa mwen kay fè an dènyé tan-an:
Mwen kay voyé Lèspwi mwen asou tout lézòm.
Fiʼw épi gasonʼw kay palé pawòl mwen,
épi sé jenn nonm ou-an kay wè vizyon,
épi sé gwan nonm ou-an kay wévé wèv.
18 An sé jou sala mwen kay voyé Lèspwi mwen
asou sèvant mwen, nonm kon fanm,
épi yo kay palé pawòl mwen.
19 Mwen kay fè tout kalité miwak,
ni an syèl-la ni asou latè-a.
La kay ni san, difé épi gwo lafimen épé.
20 Sòlèy-la kay vini menm kon nwèsè,
épi lalin-an kay vini wouj menm kon san,
avan gwan épi bèl jou-a lè Senyè-a kay witounen.
21 Lè sala Bondyé kay sové népòt moun ki kay kwiyé asouʼy.’
22 “Jan Izwayèl, kouté byen sa mwen ka di zòt la-a! Zòt konnèt byen sé Bondyé menm ki té voyé Jézi nonm Nazawèt-la paski zòt ja wè sé miwak-la épi sé gwan twavay-la Bondyé té ba li pouvwa pouʼy fè-a. Zòt konnèt sa byen paski sé isi-a menm anpami zòt i fèʼy. 23 I té ja an plan Bondyé épi i té ja konnèt an davans yo té kay ladjé Jézi anba lanmen zòt, épi zòt té tjwéʼy lè zòt ladjéʼy bay mové nonm pou kwisifyéʼy. 24 Mé Bondyé fèʼy wésisité épi i délivwéʼy hòd lanmò-a, paski i té enposib pou pouvwa lanmò té tjenbéʼy. 25 Lè Wa David té ka palé asou Jézi, i di:
‘Mwen té ka wè Bondyé Senyè-a douvan mwen tout lè.
I toujou pwé mwen, kon sa anyen pa kay sa twakasé mwen.
26 Sé pou sa tjè mwen kontan,
épi lè mwen ka palé, mwen ka palé épi lajwa,
épi mwen menm, menm si mwen sé san èk lachè,
mwen ka èspéyé èk konfyans an sa Bondyé kay fè ban mwen.
27 Ou pa kay kité lam mwen koté sé mò-a yé-a,
épi ou pa kay kité kò sèvant-lan ki ka viv baʼw tousèl-la pouwi an twou-a.
28 Ou ja moutwé mwen chimen-an ki ka ban mwen lavi-a,
épi mwen kay ni tjè kontan, paski ou toujou la épi mwen.’ ”
29 Pita kontiné ka palé, i di, “Fwè mwen, kité mwen fèʼw konpwann sa byen asou Wa David, gwan gwanpapa lontan nou. I mò épi fòs-la koté yo téwéʼy-la isi-a jis jòdi-a. 30 I sété an pwòfèt épi i té sav sa Bondyé té ja pwonmèt li. Bondyé fè sèman épi i di, ‘Menm kon ou sé an wa, mwen kay fè yonn an sé désandanʼw-lan vini an wa tou.’ 31 David té wè sa Bondyé té kay fè an tan ki kay vini épi i té palé asou wézèwèksyon Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, lè i té di:
‘Bondyé pa té kitéʼy koté sé mò-a yé-a,
épi i pa té kité kòʼy pouwi an twou-a.’
32 Bondyé ja wésisité menm Jézi sala épi nou tout sé témwen sa. 33 Bondyé, Papaʼy, onnowéʼy lè i météʼy asid asou lanmen dwèt li épi i ba li Lèspwi Bondyé, menm kon i té ja pwonmèt. Kon sa sa ou ka wè-a épi ka tann apwézan-an sé kadoʼy i voyé anlè nou. 34 Épi sé pa David ki té mouté an syèl. David menm ki di:
‘Bondyé Senyè-a té di Senyè mwen-an:
Asid asou lanmen dwèt mwen
35 jis tan mwen fè tout lèlmiʼw
vini anba dé pyéʼw.’
36 “Kon sa zòt tout jan Izwayèl ni pou konnèt pou vwé, menm Jézi sala zòt kwisifyé-a, sé li menm Bondyé fè vini Senyè-a épi sé li menm ki wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a!”
37 Lè sé moun-an tann sa, sa té fè yo lapenn an chay. Yo di Pita épi sé lézòt zapòt-la, “Fwè, ki sa pou nou fè?”
38 Pita di yo, “Zòt chak ni pou tounen hòd péché zòt èk vin jwenn Bondyé, épi nou kay batizéʼw pou moutwé ou kwè an Jézi Kwi, pou Bondyé sa pawdonnen péchéʼw, épi ou kay wisivwè Lèspwi Bondyé, kado Bondyé. 39 Paski pwonmèt sala Bondyé té fè-a sé pou ou épi pou ich ou épi pou lòt moun ki lwen, pou tout sa Bondyé Senyè-a kay kwiyé pou vin jwenn li.”
40 Èk Pita plédé épi yo èk an chay lòt pawòl. I di yo, “Chapé kòʼw anba pinisyon-an ki ni pou vini asou sé mové moun sala.” 41 An chay moun kwè sa i té di yo-a épi yo té batizé. Menm jou sala apipwé twa mil (3,000) moun vini an gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a. 42 Yo té kontan an pil pou sé zapòt-la té enstwi yo. Yo té toujou ka asanblé ansanm, manjé ansanm, épi pwédyé ansanm.
Mannyè Sé Moun-an Ki Kwè An Jézi-a Té Ka Viv
43 Bondyé kontiné ka bay sé zapòt-la pouvwa pou fè an chay miwak épi gwan twavay épi tout moun wèsté bouch gwan ouvè. 44 Sé moun-an ki té kwè an Jézi Kwi-a té ka viv byen yonn épi lòt épi yo sépawé sa yo té ni anpami yonn a lòt. 45 Yo vann tè yo épi pozèsyon yo épi yo sépawé lajan-an ant yonn a lòt kon chak té bizwen. 46 Toulé jou yo asanblé ansanm an Kay Bondyé-a an Jérouzalèm épi yo manjé lakay yonn a lòt. Yo manjé ansanm èk kontantman épi bon tjè, épi yo wimèsyé Bondyé. 47 Yo di, “Bondyé bon an chay!” Épi tout moun té kontan yo. Toulé jou Senyè-a té ka sové moun anba péché yo, épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a gwandi.

*2:1 Fèt Pentikòs-la. Fèt sala sé jou fèsten-an lè tout sé nonm Jwif-la té sipozé alé an Kay Bondyé-a pou sélébwé koumansman tan wékòt-la.