3
Pita Épi Jan Djéwi An Nonm Enfim
Yon jou Pita èk Jan té ka mouté ay an Kay Bondyé-a an Jérouzalèm bò twazè apwémidi, sa sé lè-a sé moun-an té ka alé pwédyé. La té ni an nonm ki té enfim an dé pyéʼy dépi lè i té fèt. Déotwa moun té ka pòtéʼy bò bayè Kay Bondyé-a yo té ka kwiyé Bèl Bayè-a. Toulé jou yo té ka météʼy la pouʼy té sa mandé sé moun-an ki té ka antwé an Kay Bondyé-a lachawité. Lè i wè Pita épi Jan ka antwé an Kay Bondyé-a, i mandé yo kéchòy. Pita épi Jan fiksé zyé yo anlèʼy, èk Pita diʼy, “Gadé nou!” Nonm-lan gadé yo, i kwè yo té kay ba li kéchòy, mé Pita diʼy, “Mwen pa ni pyès lajan, mé mwen kay baʼw sa mwen ni. An non Jézi Kwi nonm Nazawèt-la, lévé maché!” Pita tjenbé lanmen dwèt li épi i fèʼy doubout, épi menm lè-a kouway vini an janm li épi an pyéʼy. I soté doubout asou dé pyéʼy épi i koumansé maché. Èk i antwé an Kay Bondyé-a ansanm èk Pita èk Jan, épi i té ka maché épi soté anlè épi i té ka di, “Pa dé bon Bondyé bon!” Tout sé moun-an wè i té ka maché èk i té ka onnowé Bondyé. 10 Lè yo wè sété menm nonm enfim-lan ki té dèwò bayè-a ka mandé pou lajan-an, yo té tèlman sipwi yo sézi pou sa ki té wivéʼy-la.
Pita Palé Bay Sé Moun-an An Kay Bondyé-a
11 Nonm-lan pa kité Pita èk Jan fè yon pa san li. Sé moun-an wèsté bouch gwan ouvè épi yo tout kouwi alé ay jwenn yo an plas-la yo té ka kwiyé Balkon Sòlomonn-an. 12 Lè Pita wè sé moun-an, i di yo, “Jan Izwayèl, pouki zòt tèlman sipwi épi zòt ka gadé nou kon sa? Sé pa èk pouvwa nou menm ében paski nou tèlman bon ki fè nonm sala maché! 13 Mé sé pouvwa Bondyé ki fèʼy maché. Bondyé Abrahanm, Ayzak épi Jakòb-la, Bondyé-a gwan gwanpapa lontan nou té ka adowé-a ja onnowé Jézi, sèvant li. Mé zòt ladjéʼy an lanmen sé chèf Jwif-la. Zòt widjèktéʼy douvan Pilat lè Pilat té vlé ladjéʼy. 14 I té dwèt épi i sèvi Bondyé tousèl, mé zòt widjèktéʼy épi zòt mandé Pilat pou ladjé on kwiminèl pito Jézi. 15 Kon sa zòt tjwé moun-an ki té pou bay zòt lavi étonnèl-la, mé Bondyé wésisitéʼy, épi nou sé témwen sa. 16 Sé pouvwa-a ki an non Jézi Kwi-a ki bay nonm enfim sala kouway. Sa fèt paski nou ni lafwa an Jézi. Zòt ka wè nonm sala èk zòt konnèt li. I té djéwi nèt paski nou té ni lafwa an Jézi kon zòt tout ka wè.
17 “Mwen ka di zòt, fwè mwen, mwen sav zòt épi chèf zòt pa té konpwann ki sa zòt té ka fè-a lè zòt té fè yo kwisifyé Jézi. 18 Dépi lontan Bondyé té ja fè sé pwòfèt li-a palé konsèné Mèsaya-a, wa-a i té pwonmèt pou voyé-a. Yo té di i ni pou soufè. Épi sa i té di-a vin fèt vwé. 19 Kon sa tounen hòd péchéʼw épi vin jwenn Bondyé, épi i kay éfasi péchéʼw. 20 Si ou fè sa, Bondyé kay wéfwéchi lèspwiʼw épi i kay voyé Jézi Mèsaya-a i ja chwazi-a baʼw. 21 Jézi ni pou wèsté an syèl-la pou jis tan Bondyé fè tout bagay viwé nèf kon i té ja di an bouch sé pwòfèt li-a an tan lontan. 22 Sé Moziz ki té di, ‘Bondyé kay voyé an pwòfèt menm kon i voyé mwen, épi i kay sòti an nasyon zòt menm, épi ou kay ni pou fè sa i di. 23 Népòt moun ki pa obéyi pwòfèt sala, yo kay ni pou tiwéʼy anpami sé moun Bondyé-a épi tjwéʼy.’
24 “Tout lézòt pwòfèt Bondyé ki té palé dépi tan Sanmyèl épi tout sa ki té vini apwéʼy, yo tout té di sa ki té kay wivé Jézi an tan sala. 25 Sé pwonmèt-la Bondyé té fè pa sé pwòfèt li-a sété baʼw, épi ou ni on pa adan agwéman-an Bondyé té fè épi sé gwan gwanpapa lontanʼw-lan. Kon i té di Abrahanm, ‘Mwen kay fè désandanʼw benni tout moun ki an latè-a.’ 26 Kon sa Bondyé chwazi Jézi kon sèvant li, épi i voyéʼy bay zòt sé Jwif-la pwèmyé pouʼy té sa benni zòt épi pouʼy té sa fè zòt tout kité vyé chimen-an zòt té pwan-an.”