4
Pita Èk Jan Doubout Douvan Konsèy Sé Jwif-la
Pita épi Jan té ka palé bay sé moun-an toujou lè déotwa pwèt épi Sadisyen* Sadisyen. Sadisyen sété on patizan moun-an anpami sé Jwif-la ki pa té kwè i té ni ni nanj ni lèspwi èk yo di moun ki mò pa ka lévé ankò. épi ofisyé-a ki té wèskonsab sé gad Kay Bondyé-a wivé. Yo té faché an chay paski dé zapòt-la té ka di sé moun-an Jézi té wésisité. Sa té ka moutwé ki sé mò-a kay wésisité. Kon sa yo awété yo épi yo mété yo an pwizon pou jis denmen, paski sòlèy té ja kouché. Mé an pil sé moun-an ki té tann konmisyon-an té kwè, épi apwézan la té vin ni apipwé senk mil (5,000) moun ki té kwè an Jézi.
An li denmen sé chèf pwèt-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé Jwif-la, yo tout asanblé ansanm an vil Jérouzalèm. Yo konsilté épi Annas, pli ho chèf pwèt-la. Épi yo konsilté épi Kayafas, Jan épi Alèkzanda épi lézòt an fanmi pli ho chèf pwèt-la. Yo konmandé pou mennen sé zapòt-la douvan yo épi yo koumansé kwèsyonnen yo. Yo mandé yo, “Ki mannyè zòt fè nonm sala maché? Ki moun ki bay zòt pouvwa-a pou zòt fè sa?”
Lè sala Pita, ki té anba kondwit Lèspwi Bondyé, wéponn épi i di, “Ofisyé épi chèf sé Jwif-la, jòdi-a ou ka kwèsyonnen nou asou ki mannyè nou fè bon bagay sala bay nonm enfim-lan, épi ki mannyè i fè ka maché. 10 Ében ou ni pou sav, épi tout jan Izwayèl ni pou sav, nonm sala doubout douvanʼw jòdi-a paski i té jwenn djéwizonʼy pa pouvwa-a ki an non Jézi Kwi nonm Nazawèt-la, nonm-lan ou kwisifyé-a, mé Bondyé wésisitéʼy. 11 Sété konsèné Jézi lévanjil-la té ka palé lè i té di:
‘Menm wòch-la zòt widjèkté-a lè zòt té ka bati kay-la,
sé li menm ki tounen wòch-la ki tjenbé kay-la.’
12 Sé li yonn ki sa sové moun. Bondyé pa bay non pyès lòt moun an latè-a ki sa sové nou.”
13 Sé manm konsèy sé Jwif-la té sipwi lè yo wè mizi fouben Pita épi Jan té fouben, épi pou sav yo sété nonm òdinè ki pa té ni pyès endikasyon. Yo wéyalizé sé nonm sala té ka maché épi Jézi. 14 Mé yo pa té sa ouvè bouch yo, paski nonm-lan Pita épi Jan té djéwi-a té doubout la épi yo. 15 Kon sa yo fè yo kité chanm konsèy sé Jwif-la épi yo konsilté anpami kò yo. 16 Yo di, “Ki sa nou kay fè épi sé nonm sala? Tout moun ki an Jérouzalèm konnèt gwan miwak sala yo fè-a épi nou pa sa inyowé sa. 17 Mé pou anpéché sa simen pli anpami sé moun-an, nou kay vèti yo épi nou kay di yo pa kité nou tann yo sèvi non Jézi ankò pyès.”
18 Kon sa yo viwé kwiyé Pita épi Jan épi yo di yo, “Nou pa vlé zòt palé bay pyèsonn ében enstwi pyèsonn an non Jézi.”
19 Pita wéponn yo épi i di yo, “Jijé dwèt douvan Bondyé anpami zòt menm kilès pou nou obéyi, zòt ében Bondyé, 20 paski nou pa sa doubout palé sé bagay sala nou wè èk tann-an.”
21 Kon sa sé manm konsèy sé Jwif-la vèti yo pli wèd ankò épi yo fè yo alé. Yo wè i té enposib pou pini yo, paski tout moun ki té an Jérouzalèm té ka glowifyé Bondyé pou sa ki té fèt-la. 22 Nonm-lan ki té djéwi pa miwak sala té ja anho kawant (40) lanné.
Sé Moun-an Ki Kwè An Jézi-a Mandé Bondyé Kouway
23 Lè yo ladjé Pita èk Jan, yo viwé anpami gany yo épi yo di yo ki sa sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la té di yo. 24 Lè sé moun-an tann sa, yo tout mété tjè yo ansanm épi yo koumansé pwédyé. Yo di, “Bondyé, ou sé Mèt, sé ou ki fè syèl-la, latè-a, lanmè-a épi tout sa ki andidan yo. 25 David, gwan gwanpapa lontan nou, sété sèvant ou. Mi sé pawòl-la Lèspwi Bondyé té fèʼy ékwi, i di:
‘Pouki sé nasyon latè-a ka fè plan pou yo lévé kont Bondyé?
Pouki sé moun-an ka fè konplo ki pa kay vo anyen?
26 Sé wa latè-a té pwépawé pou batay
épi yo té fè plan kont Bondyé
épi Mèsaya-a i té ja chwazi-a.’
Sé sa David té ékwi.”
27 Sé moun-an kontiné ka pwédyé, yo di, “Sé kon sa Wa Hèròd épi Pons Pilat asanblé an vil sala épi sé jan Izwayèl-la épi sé moun-an ki pa Jwif-la pou yo fè plan kont Jézi, sèvant ou ki té viv baʼw yonn. Sé li ou chwazi pou Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a! 28 Yo asanblé ansanm pou fè tout sé bagay-la ou té ja di an davans té kay fèt-la, paski sé kon sa ou té vléʼy fèt pa pouvwaʼw. 29 Apwézan Senyè, gadé mannyè yo ja di yo kay fè nou soufè. Kon sa kité nou ki sèvant ou palé konmisyonʼw san lapè. 30 Lonjé lanmenʼw pouʼw sa djéwi moun épi pou nou sa fè an chay gwan twavay èk miwak an non Jézi, sèvant ou ki té viv ba ou-a.”
31 Lè yo fini pwédyé, plas-la koté yo té yé-a soukwé, épi yo tout té anba kondwit Lèspwi Bondyé, épi yo koumansé palé konmisyon Bondyé san lapè.
Sé Moun-an Ki Kwè an Jézi-a Sépawé Sa Yo Té Ni
32 Tout sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té ni on sèl tjè épi yon sèl lidé. Yo pyès pa di, “Sa mwen ni sé sa mwen yonn,” mé yo sépawé tout sa yo té ni anpami yonn a lòt. 33 Sété épi an chay pouvwa sé zapòt-la fè sé moun-an konpwann aklè sété Bondyé ki fè Jézi wésisité, épi Bondyé voyé lagwas li asou yo tout. 34 La pa té ni pyèsonn anpami yo ki té bizwen anyen. Sa ki té ni tè ében kay té ka vann li épi yo té ka mennen lajan-an vini, 35 yo té ka bay sé zapòt-laʼy, épi sé zapòt-la té ka sépawéʼy bay moun ki bizwen.
36 La té ni yonn yo té ka kwiyé Jozèf, on nonm an bwanch lafanmi Livay ki té fèt Saypròs. Sé zapòt-la té ka kwiyéʼy Bannabas (sa vlé di Yonn ki ka Ankouwajé). 37 I vann an tjò tè i té ni épi i mennen lajan-an bay sé zapòt-la.

*4:1 Sadisyen. Sadisyen sété on patizan moun-an anpami sé Jwif-la ki pa té kwè i té ni ni nanj ni lèspwi èk yo di moun ki mò pa ka lévé ankò.