5
Annannayas Épi Safayra
Menm mannyè-a la té ni on nonm yo té ka kwiyé Annannayas, épi madanm li sété Safayra. Annannayas vann an tjò tè ki té sa yo, mé li épi madanm li té dakò an sigwé pou yo té tjenbé adan lajan-an pou kò yo. Annannayas mennen lèstan lajan-an bay sé zapòt-la.
Lè sala Pita diʼy, “Annannayas, pouki ou kité Satan antwé andidan tjèʼw? Ou manti bay Lèspwi Bondyé. Ou vann tè-a èk ou pwan adan lajan-an pou kòʼw. Avan ou té vann tè-a, i té sa ou, épi apwé ou vann li, lajan-an sété sa ou pouʼw té fè sa ou té vlé. Kon sa pouki ou désidé pou fè mové bagay sala? Sé pa bay nonm ou manti, mé sé bay Bondyé menm.”
Kon Annannayas tann sa, i tonbé épi i mò fwèt. Épi tout moun ki tann sa ki fèt-la té pè an chay. Sé jenn nonm-lan antwé, yo voplé kò-a épi yo pòtéʼy ay téwé.
Lè i té ni apipwé twa nèditan apwé sa, madanm Annannayas vini, mé i pa té sav ki sa ki té fèt-la. Pita mandéʼy, “Ès sé pou tan lajan ou épi mawiʼw vann tè-a?”
I di, “Wi, sé pou sa nou vann li.”
Lè sala Pita diʼy, “Pouki zòt toulé dé désidé pou zòt manti bay Lèspwi Bondyé kon sa? Sé moun-an ki mennen mawiʼw ay téwé-a an lapòt-la ka viwé, épi yo kay mennenʼw alé ay téwé menm kon mawiʼw.”
10 Menm lè-a, i tonbé an pyé Pita épi i mò. Lè sé jenn nonm-lan antwé, yo wèʼy mò atè-a, yo pòtéʼy ay téwé bò mawiʼy. 11 Gany sé moun-an ki kwè an Jézi Kwi-a épi tout lézòt moun ki té tann sa ki fèt-la té pè an chay.
Sé Zapòt-la Fè Miwak
12 Sé zapòt-la té ka fè an chay gwan twavay épi miwak anpami sé moun-an. Épi tout sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té asanblé ansanm an balkon-an yo té ka kwiyé Balkon Sòlomonn-an. 13 Sé moun-an ki pa té kwè an Jézi-a té pè mélé anpami yo, magwé moun té ka di ki mizi bon sé moun-an ki kwè an Jézi-a té bon. 14 Mé pli an plis moun té ka vini an gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a jis tan la té ni an chay nonm épi madanm ki té vin kwè an Jézi. 15 Pou lapéti tout sé miwak-la sé zapòt-la té ka fè-a moun té ka pòté moun malad yo an lawi-a, yo té ka mété yo asou kabann épi matla pou lè Pita té kay pasé, pou menm lonbwaj li té kay pasé anlè adan yo. 16 Épi moun sòti an sé vilaj-la ki té oliwon Jérouzalèm-lan. Yo pòté moun ki té malad épi sa ki té ni vyé lèspwi andidan yo, épi yo tout té jwenn djéwizon yo.
Sé Chèf Jwif-la Pèsikité Sé Zapòt-La
17 Lè sala pli ho chèf pwèt-la épi sé moun-an ki té ka swiv li-a ki sété manm patizan sé Sadisyen-an vini jalou sé zapòt-la an chay. 18 Yo fè awété sé zapòt-la épi fèmé yo. 19 Mé jou òswè sala on nanj Bondyé ouvè lapòt lajòl-la épi i fè yo sòti épi i di yo, 20 “Alé, doubout an Kay Bondyé-a épi di sé moun-an mannyè nèf-la Bondyé vlé yo viv-la.” 21 Sé zapòt-la obéyi nanj-lan épi kon sa jou ouvè yo antwé an Kay Bondyé-a épi yo koumansé enstwi sé moun-an.
Pli ho chèf pwèt-la épi gany li kwiyé tout sé gwan Jwif-la an konsèy épi yo tout asanblé ansanm. Yo voyé ofisyé ay pwan sé zapòt-la an pwizon-an, 22 mé lè yo wivé an pwizon-an, yo pa wè pyès sé zapòt-la la. Kon sa yo viwé an konsèy-la épi yo di, 23 “Lè nou wivé an pwizon-an, nou jwenn lapòt-la byen laklé, tout sé gad-la bò lapòt-la, mé lè nou ouvè la, nou pa wè pyèsonn andidan lajòl-la.” 24 Lè sé chèf pwèt-la épi ofisyé-a ki wèskonsab sé gad Kay Bondyé-a tann sa, yo té distwé épi yo mandé ki sa ki dwé wivé sé zapòt-la.
25 Épi paditan yo la an nonm vini épi i di yo, “Mi menm sé nonm-lan zòt mété lajòl-la an Kay Bondyé-a ka enstwi sé moun-an!” 26 Kon sa ofisyé-a pati épi sé gad li-a épi i mennen sé zapòt-la viwé, mé yo pa té fè yo anyen paski yo té pè sé moun-an voyé wòch dèyè yo.
27 Yo mennen sé zapòt-la viwé, yo fè yo doubout douvan konsèy sé Jwif-la pou pli ho chèf pwèt-la kwèsyonnen yo. 28 I di yo, “Nou byen konmandé zòt pou pa enstwi pyèsonn sa nonm sala té ka enstwi-a. Mé gadé sa zòt fè! Zòt simen pawòl zòt an tout Jérouzalèm. Zòt fè moun kwè sé nou ki wèskonsab pou lanmò nonm sala!”
29 Pita épi sé lézòt zapòt-la wéponn, yo di, “Sé Bondyé nou ni pou obéyi, sé pa nonm. 30 Gwan gwanpapa lontan nou té ka adowé Bondyé, épi sé menm Bondyé sala ki wésisité Jézi apwé ou té ja tjwéʼy lè ou té klouwéʼy asou kwa-a. 31 Sé li Bondyé onnowé lè i météʼy asid asou lanmen dwèt li kon chèf épi kon sovè. I fè sa pou tout jan Izwayèl sa tounen vin jwenn Bondyé épi pou Bondyé pawdonnen péché yo. 32 Nou menm wè sé bagay sala fèt épi nou ka di moun sa. Lèspwi Bondyé ka moutwé sé bagay sala vwé èk sé li Bondyé bay tout moun ki ka obéyiʼy.”
33 Lè sé manm konsèy-la tann sa, yo té faché tèlman yo té vlé tjwé sé zapòt-la. 34 Mé yonn an sé Fawizyen-an ki té la-a sété an nonm yo té ka kwiyé Ganmalyèl. I sété an titja lwa sé Jwif-la, épi tout sé moun-an té ka wèspèktéʼy. I doubout anpami sé nonm konsèy-la, épi apwé i fè yo mété sé zapòt-la dèwò, 35 i di yo, “Jan Izwayèl, fè antansyon sa zòt fè sé nonm sala. 36 Déotwa tan ki pasé an nonm yo té ka kwiyé Téyoudas té vini épi i té ka di ki kantité enpòtan i té enpòtan, épi apipwé kat san (400) nonm té alé jwenn li. Mé moun tjwéʼy, épi tout sé nonm li-an té simen, épi yo pa té sa fè anyen. 37 Apwé sa ankò, Jida an nonm Galili vini lè yo té ka wéjistwé sé moun-an, épi i té ni on latilyé moun ka swiv li, mé yo tjwéʼy menm kon pwèmyé-a, épi tout sé moun-an ki té épiʼy-la simen. 38 Kon sa mwen ka diʼw menm mannyè-a, pa fè sé nonm sala anyen! Kité yo! Si sé yo menm ki ka fè plan-an pou twavay-la yo ka fè-a, sa kay fini, 39 mé si sé Bondyé ki ba yo twavay sala, ou pa sa genyen a bout yo. Ou pé twouvé kòʼw ka goumen kont Bondyé menm.”
Sé manm konsèy-la kouté Ganmalyèl. 40 Yo fè sé zapòt-la antwé épi yo bat yo, épi yo di yo pa janmen enstwi sé moun-an an non Jézi ankò, épi yo ladjé yo.
41 Lè sé zapòt-la kité konsèy-la, yo té kontan an chay paski Bondyé té konsidiwé yo vo asé pou yo té sa pwan pinisyon pou lapéti Jézi. 42 Épi toulé jou andidan Kay Bondyé-a épi lakay moun, yo kontiné enstwi sé moun-an épi pwéché Bon Nouvèl-la ki Jézi sé Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.