7
Stivann Palé An Konsèy Sé Jwif-la
Pli ho chèf pwèt-la mandé Stivann, “Ès sé akizasyon sala vwé?”
Stivann wéponn épi i koumansé wakonté yo sa ki té fèt dépi an tan lontan. I di, “Fwè mwen èk papa mwen, kouté byen sa mwen ka di zòt-la. Avan gwan gwanpapa lontan nou Abrahanm té alé wèsté an vil Harann, Bondyé pawèt douvanʼy an tout klètéʼy an Mèsopotémiya. Épi Bondyé diʼy, ‘Kité fanmiʼw épi péyi-a koté ou ka wèsté-a épi alé wèsté an plas-la mwen kay diʼw pou alé-a.’
“Épi sé kon sa i kité plas-la i té ka wèsté-a épi i ay wèsté Harann. Apwé papaʼy mò, Bondyé fè Abrahanm vini an plas-la zòt ka viv apwézan-an. Épi an tan sala Bondyé pa té ba li pyès tè, pa menm an ti tjò tè, mé i té pwonmèt pou bay Abrahanm tè sala pou li épi désandanʼy. Tan-an Bondyé té pwonmèt Abrahanm sa-a, Abrahanm pʼòkò té ni pyès ich. Mi sa Bondyé té ja di Abrahanm: ‘Désandanʼw kay étwanjé adan an lòt plas ki pa sa yo, épi sé moun plas-la kay maltwété yo anba èslavay pou kat san (400) lanné. Mé mwen kay pini nasyon-an ki té fè yo twavay wèd-la, épi apwé sa mwen kay mennen sé moun mwen-an viwé an péyi sala, épi yo kay sèvi mwen isi-a.’ Pou té siyé agwéman-an, Bondyé di Abrahanm i té kay ni pouʼy sa sikonsayz, épi sé pou sa Abrahanm sikonsayz gasonʼy Ayzak ywit jou apwé i fèt, épi Ayzak sikonsayz gasonʼy Jakòb, épi Jakòb sikonsayz toulé douz gasonʼy-lan ki té gwan gwanpapa lontan nou.
“Sé gason Jakòb-la vini jalou fwè yo Jozèf épi yo vann li anba èslavay an Éjip. Mé Bondyé té épi Jozèf épi i té ka édéʼy an tout twakaʼy. 10 Lè Jozèf pawèt douvan Féro, wa Éjip-la, Bondyé fèʼy ni bon mannyè épi an chay lèspwi pou fè sa ki dwèt. Kon sa wa-a fèʼy gouvènè plas Éjip-la épi i météʼy wèskonsab tout kay li.
11 “Lè sala i té ni gwan lafen an plas Kénann-an épi an Éjip épi moun té ka soufè an chay. Fanmi Jakòb pa té sa jwenn pyès manjé. 12 Mé lè Jakòb tann la té ni manjé an Éjip, i voyé sé ich li-a ki sé gwan gwanpapa lontan nou, désann Éjip pou pwèmyé fwa-a ay chaché manjé. 13 Lè sé fwè-a vizité Éjip pou dézyenm fwa-a, Jozèf fè yo konnèt li, épi Féro vin konnèt lafanmi Jozèf. 14 Épi Jozèf voyé konmisyon bay papaʼy Jakòb pou tout fanmi-an vini Éjip. La té ni swasant kenz (75) moun an tout. 15 Jakòb alé Éjip, épi sé an plas sala li épi sé ich li-a mò. 16 Yo mennen sé kò-a viwé Chèkenm épi yo téwé yo adan twou-a Abrahanm té ja achté lanmen lafanmi Hanmò-a pou an pòsyon lajan.
17 “Apwé konmen lanné té pasé, sé moun nou-an ki té Éjip-la vini an gwo popilas moun. Lè tan-an vini pou Bondyé té tjenn pwonmèt li pou Abrahanm, 18 an lòt wa ki pa té janmen tann anyen konsèné Jozèf koumansé kondwi Éjip 19 épi i té mové an chay pou sé jan Izwayèl-la. I té ka kwennen yo épi i fòsé yo mété ti manmay yo dèwò pou yo té sa mò.
20 “Sé an tan sala Moziz té fèt, yon bèl ti manmay! Épi manmanʼy otjipéʼy pou twa mwa 21 épi lè yo té météʼy dèwò, tifi wa-a menm pwanʼy épi i lévéʼy kon ich li menm. 22 Sé Éjipsyen-an moutwé Moziz tout sa yo té konnèt épi i sété an majò nonm an tout sa i ka fè épi an sa i ka di.
23 “Lè Moziz té ni kawant (40) lanné, i di an lidéʼy i kay gadé ki mannyè sé moun li-an, sé jan Izwayèl-la, ka fè. 24 I wè yon Éjipsyen té ka bat on jan Izwayèl. Moziz ay mété bay jan Izwayèl-la épi i pwan wivanj ba li épi i tjwé Éjipsyen-an. 25 Moziz kwè sé jan Izwayèl-la té kay konpwann sété li Bondyé té voyé pou délivwé yo, mé yo pa té konpwann sa pyès. 26 An li denmen, i wè dé jan Izwayèl ka goumen. I alé mété lapé épi i di yo, ‘Kouté, zòt sé fwè ansanm, ki mannyè zòt ka goumen kon sa?’
27 “Sa ki té ka bat lòt-la pousé Moziz asou koté, i di, ‘Kilès ki météʼw pouʼw sa kondwi nou èk pouʼw jijé nou? 28 Ou vlé tjwé mwen menm kon ou tjwé Éjipsyen-an yè?’ 29 Lè Moziz tann sa, i té ni pou kouwi kité Éjip. I alé wèsté Midiyann épi i fè dé gason la.
30 “Apwé kawant (40) lanné pasé, on nanj pawèt douvanʼy adan on pyé wazyé ki té ka bwilé an gwan savann sèk-la bò Mòn Saynay. 31 Moziz té sipwi an pil lè i wè sa, kon sa i alé pli pwé pouʼy gadé ki sa ki ka fèt la-a. Lè sala Senyè-a kwiyéʼy 32 épi i diʼy, ‘Sé mwen menm ki Bondyé sé gwan gwanpapa lontanʼw-lan, Bondyé Abrahanm, Bondyé Ayzak épi Bondyé Jakòb.’ Moziz té ka twanblé afòs i té pè, épi i pa té sa menm lévé zyéʼy pouʼy gadé.
33 “Senyè-a diʼy, ‘Tiwé soulyéʼw an pyéʼw, paski plas-la ou doubout-la sé an tè ki pou mwen yonn. 34 Mwen ja wè mannyè sé moun mwen-an ka soufè an Éjip épi mwen ja tann mizi plenn yo ka plenn, kon sa mwen ja désann pou mwen ba yo libèté. Vini pou mwen voyéʼw déviwé Éjip.’
35 “Sété Moziz menm sé jan Izwayèl-la té widjèkté. Yo mandé Moziz, ‘Kilès ki météʼw pouʼw sa kondwi nou èk pouʼw jijé nou?’ Mé sété li menm Bondyé té voyé pou té kondwi yo épi délivwé yo anba èslavay, épi nanj-lan ki té pawèt douvanʼy-lan an pyé wazyé-a té kay édéʼy. 36 Sété Moziz ki mennen sé jan Izwayèl-la sòti Éjip, épi i fè an chay miwak épi gwan twavay Éjip épi bò Lanmè Wouj-la épi pou kawant (40) lanné an gwan savann-an. 37 Sété Moziz menm ki té di sé jan Izwayèl-la, ‘Bondyé kay voyé an pwòfèt menm kon mwen, épi i kay sòti anpami zòt menm.’ 38 Sété Moziz menm ki té épi sé jan Izwayèl-la lè yo té asanblé an gwan savann-an. I té la épi gwan gwanpapa lontan nou ansanm épi nanj Bondyé-a ki té palé ba li asou Mòn Saynay-la. Épi sé li Bondyé bay sé pawòl-la ki ka bay lavi-a pou té pasé désann ban nou.
39 “Mé gwan gwanpapa lontan nou wifizé obéyi Moziz. Yo pouséʼy asou koté épi yo di, ‘I té kay pli mèyè si nou té sa viwé Éjip!’ 40 Épi yo di Éronn, ‘Fè déotwa bondyé ban nou pou sa kondwi nou, paski nou pa sav ki sa ki wivé nonm sala yo ka kwiyé Moziz-la ki té fè nou kité Éjip-la.’ 41 Kon sa lè sala yo fè on imaj adan fòm an ti bèf épi yo fè sakwifis ba li épi yo fè fèt pou onnowé on bagay yo menm té fè. 42 Kon sa Bondyé tounen doʼy anlè yo épi i kité yo adowé étwal ki an syèl-la. Sa dakò èk sa ki ékwi an liv sé pwòfèt-la ki di:
‘Jan Izwayèl, sé pa té ban mwen ou tjwé sé zannimo-a
épi fè sakwifis pou kawant (40) lanné an gwan savann-an!
Non, sé pa té ban mwen.
43 Pito ou pwédyé bay Bondyé an tant li, ou pòté tant fo bondyé-a yo ka kwiyé Mòlòk-la
épi ou adowé étwal fo bondyé yo ka kwiyé Réfann-an.
Sété sé imaj sala zòt fè pou zòt té adowé.
Kon sa pou lapéti sa, mwen kay annékòz lèlmi-an mennen zòt jis lòt bò Babilonn.’ ”
44 Stivann di yo kon sa, “Gwan gwanpapa lontan nou té ni tant pwézans Bondyé anpami yo an gwan savann-an, épi Moziz fè tant-lan menm kon Bondyé té diʼy, menm kon mòdèl-la Bondyé té moutwéʼy-la. 45 Apwé sa, Jòchwa mennen sé papa lontan nou-an ay goumen pou tè-a Bondyé té pwonmèt yo-a. Lè sé moun nou-an antwé an tè sala, yo mennen menm tant sala épi yo. Sé moun nou-an té wisivwè tant sala an lanmen papa yo. Tant-lan wèsté la pou jis an tan Wa David. 46 David té jwenn favè douvan Bondyé épi i mandé Bondyé pou kitéʼy fè on kay ba li, Bondyé-a Jakòb té ka adowé-a, 47 mé sété Sòlomonn, gason Wa David, ki té fè kay sala bay Bondyé.
48 “Mé gwan Bondyé-a ki an syèl-la pa ka wèsté adan kay nonm fè. Kon Bondyé fè pwòfèt-la ékwi, i di:
49 ‘Syèl sé koté mwen ka asid pou mwen kondwi,
épi latè-a sé an ti ban koté mwen ka lonjé pyé mwen.
Ki kalité kay ou kay fè ban mwen?
Koté plas-la ou ni pou mwen wèsté-a?
50 Ès sé pa mwen ki fè tout sé bagay sala?’ ”
51 Stivann di yo kon sa, “Tèt zòt wèd tèlman! Zòt ka fè menm kon sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a. Zòt wifizé kouté konmisyon Bondyé. Zòt menm kon gwan gwanpapa lontan zòt, zòt wifizé obéyi Lèspwi Bondyé. 52 Gwan gwanpapa lontanʼw fè tout sé pwòfèt-la soufè. Yo jis tjwé sé pwòfèt-la ki té annonsé an davans ki Sèvant Bondyé-a ki Dwèt-la kay vini. Épi atjwèlman ou twayiʼy épi ou tjwéʼy. 53 Sé zòt menm ki té wisivwè lwa Bondyé an lanmen sé nanj-lan, mé zòt pa ka menm obéyi lwa sala.”
Yo Tjwé Stivann Épi Koul Wòch
54 Lè sé manm konsèy sé Jwif-la tann sé pawòl Stivann-an, yo kwatjé dan yo afòs faché yo té faché. 55 Mé Stivann menm ki té anba kondwit Lèspwi Bondyé lévé zyéʼy an syèl épi i wè klèté Bondyé ki té ka kléwé kon sòlèy-la, épi i wè Jézi doubout an lonnè asou lanmen dwèt Bondyé. 56 Stivann di, “Mi, mwen wè syèl ouvè épi Jézi Gason Lézòm-lan doubout asou lanmen dwèt Bondyé!”
57 Lè sé manm konsèy-la tann sa, yo hélé fò pou yo pa tann pawòl li, épi yo bouché zòwèy yo épi lanmen yo. Yo tout bouwé anlèʼy ansanm épi 58 yo twennenʼy dèwò vil-la épi yo ba li wòch. Sé moun-an ki té ka akizéʼy-la tiwé gwo had yo èk yo kité yo an pyé an jenn nonm yo té ka kwiyé Sòl pou véyé ba yo.
59 Paditan yo té ka ba li wòch, Stivann té ka pwédyé épi i di, “Senyè Jézi, wisivwè lèspwi mwen!” 60 I ajounou épi i kwiyé Bondyé épi an gwo vwa, “Pa tjenbé péché sala kont yo!” Lè i fin di sa, i mò.