8
Épi Sòl té kontan an chay paski yo té tjwé Stivann.
Sòl Pèsikité Sé Moun-an Ki Kwè an Jézi-a
Dépi menm jou sala, yo koumansé pèsikité konpanni sé moun-an ki kwè an Jézi-a an vil Jérouzalèm-lan, épi yo fè yo soufè an chay. Épi tout sé moun sala simen an sé plas-la ki an Joudiya épi an Sanmariya-a. Sé douz zapòt-la tousèl ki wèsté an Jérouzalèm. Épi déotwa nonm ki té ka adowé Bondyé téwé Stivann, épi yo té pléwé an chay.
Mé Sòl éséyé pou fini èk sé moun-an ki kwè an Jézi-a. I té ka pasé kay an kay, i té ka twennen sé moun-an sòti dèwò, nonm kon fanm, épi i té ka mété yo lajòl.
Filip Pwéché Bon Nouvèl-la An Sanmariya
Mé sé lézòt sé moun-an ki té simen-an pasé toupatou té ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. Yonn adan yo yo té ka kwiyé Filip alé adan an vil an Sanmariya épi i ay pwéché konsèné Jézi Kwi, wa-a Bondyé té voyé-a. Lè sé moun-an tann Filip épi yo wè sé miwak-la i té ka fè-a, yo tout kouté byen sa i té ka di-a. Filip tiwé vyé lèspwi andidan an chay moun, épi sé vyé lèspwi-a té ka hélé fò lè yo té ka sòti andidan yo. An chay moun ki té enfim èk moun ki té ka bwété té jwenn djéwizon yo, épi sé pou sa jan vil sala té kontan an chay.
La té ni an nonm yo té ka kwiyé Simon ki té ka wèsté an vil sala. I té ka fè gadè pou an chay tan, épi sé moun-an té sipwi pou wè tout sé bagay-la i té ka fè-a. I té ka fè kòʼy pasé pou an majò nonm. 10 Tout sé moun-an ki té an vil-la, gwo kon piti, té ka kouté Simon byen épi yo di nonm sala ni pouvwa-a yo ka kwiyé gwan pouvwa Bondyé-a. 11 Yo swiv li paski pou an chay tan i té ka sipwi yo épi twavay gadèʼy. 12 Mé lè sé moun-an tann Filip, yo vini kwè Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi épi mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. Épi Filip batizé yo, nonm kon fanm. 13 Simon menm vin kwè an Jézi Kwi, épi apwé yo batizéʼy, i wèsté pwé Filip épi i té sipwi an chay lè i té ka wè tout sé gwan twavay-la èk miwak-la Filip té ka fè-a.
14 Lè sé zapòt-la ki Jérouzalèm-lan tann sé jan Sanmariya-a té wisivwè pawòl Bondyé, yo voyé Pita épi Jan ba yo. 15 Lè yo wivé, yo pwédyé bay sé moun-an ki kwè an Jézi-a pou yo wisivwè Lèspwi Bondyé. 16 Yo té ja batizé kon moun ki kwè an Jézi, mé Lèspwi Bondyé pʼòkò té désann anlè yo pyès. 17 Kon sa Pita épi Jan mété lanmen anlè yo, épi yo wisivwè Lèspwi Bondyé.
18 Lè Simon wè sé moun-an wisivwè Lèspwi Bondyé lè sé zapòt-la mété lanmen anlè yo, i ofè sé zapòt-la lajan 19 épi i di yo, “Ban mwen pouvwa sala tou, pou lè mwen mété lanmen mwen asou népòt moun pouʼy wisivwè Lèspwi Bondyé.”
20 Pita wéponn li, i di, “Ay péwi ansanm épi lajanʼw! Ou kwè ou sa achté kado Bondyé épi lajan? 21 Ou pa ni pyès lo an twavay sala nou ka fè-a, paski tjèʼw pa dwèt pyès douvan Bondyé. 22 Tounen kont movèzté sala ou ka fè-a épi pwédyé pou Bondyé sa pawdonnenʼw pou mové bagay sala ou katjilé-a. 23 Mwen wè ou anvyèj an chay épi péché ja fèʼw pwizonnyéʼy.”
24 Simon di, “Souplé, pwédyé bay Bondyé ban mwen, pou pyès sé bagay-la zòt di-a pa tonbé asou mwen.”
25 Apwé sé zapòt-la té fin di sé moun-an tout sa yo té konnèt konsèné Jézi épi yo fini bay sé moun-an konmisyon Senyè-a, yo déviwé Jérouzalèm. An déviwan, yo pwéché Bon Nouvèl-la adan an chay vil ki té an Sanmariya.
Filip Épi Chèf Nonm Ifiyopiya-a
26 An nanj Bondyé pawèt douvan Filip épi i diʼy, “Pwépawéʼw épi désann chimen-an ki ka sòti Jérouzalèm pou alé Gaza-a, an chimen pyèsonn pa ka sèvi ankò.” 27 Kon sa Filip pawéʼy épi i pati. Asou chimen i jwenn on nonm ki té ni an gwo pozisyon an péyi Ifiyopiya. Sé li ki té wèskonsab tout wichès Kandas, wenn Ifiyopiya. Misyé-a té sòti adowé Bondyé an Jérouzalèm 28 épi i té an kawòs li ka viwé Ifiyopiya. Paditan i té ka alé, i té ka li liv pwòfèt Izaya-a. 29 Lèspwi Bondyé palé bay Filip, i diʼy, “Alé épi maché ansanm épi kawòs-la.”
30 Filip kouwi alé épi lè i wivé, i tann nonm-lan ka li an liv pwòfèt Izaya-a. I di nonm-lan, “Ès ou konpwann sa ou ka li-a?”
31 Nonm-lan di, “Ki mannyè mwen kay fè konpwann si on moun pa di mwen ki sa i vlé di?” Épi i envité Filip antwé an kawòs-la pou asid épiʼy.
32 Koté i té ka li an lévanjil-la sété koté-a ki di:
“Menm kon on mouton yo mennen labatwa pou tjwé,
épi menm kon lè yo ka koupé pwèl on ti mouton,
i pa di on ti mo.
33 Yo té paséʼy anba pyé yo épi i pa té ni pyèsonn pou wéponn tèt li.
Pyèsonn pa ka lonmen non désandanʼy
paski laviʼy ja bout asou latè-a.”
34 Chèf-la mandé Filip, “Ki moun pwòfèt-la ka palé-a lè i di sa, i menm ében an lòt moun?” 35 Lè sala Filip koumansé épi menm sé pawòl-la i té ka li an lévanjil-la épi i diʼy Bon Nouvèl-la konsèné Jézi.
36 Kon yo ka désann chimen-an, yo wè on koté ki té ni dlo. Chèf-la diʼy, “Mi dlo isi-a, ki sa ki pou anpéché mwen wisivwè batenm?” [ 37 Kon sa Filip diʼy, “Si ou kwè épi tout tjèʼw konmisyon-an mwen diʼw-la, ou sa wisivwè batenm.” Kon sa chèf-la diʼy, “Wi, mwen kwè Jézi Kwi sé Gason Bondyé.”]
38 Épi i konmandé pou doubout kawòs-la, épi li épi Filip désann atè épi yo antwé an dlo-a, épi Filip batizéʼy. 39 Lè yo mouté sòti an dlo-a, Lèspwi Bondyé annèk pòté Filip alé, épi chèf-la pa wèʼy ankò, mé i pati asou chimenʼy épi i té kontan an chay. 40 Filip twapé kòʼy an vil Azotis épi i pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi an tout sé vil-la pou jis tan i wivé an Sizariya.