11
Pita Di Légliz Jérouzalèm-lan Sa Ki Té Fèt
Sé zapòt-la épi sé fwè-a ki toupatou an Joudiya té tann adan sé moun-an ki pa Jwif-la té kwè an pawòl Bondyé tou. Lè Pita mouté an vil Jérouzalèm, adan sé fwè Jwif-la koumansé kwititjéʼy. Sé fwè sala té kwè yo sipozé sikonsayz tout moun ki kwè an Jézi. Yo di Pita, “Ou té ka wèsté lakay moun ki pa sikonsayz épi ou jis manjé épi yo!”
Kon sa Pita di yo tout sa ki té fèt, i koumansé dépi an koumansman-an. I di yo, “Lè mwen té an vil Jopa, paditan mwen té ka pwédyé, mwen wè an vizyon. Mwen wè an bagay ki ka sanm an gwan dwa mawé an kat bout li ka désann sòti an syèl, épi lè i wivé bò mwen, i doubout. Épi lè mwen gadé byen andidanʼy, mwen wè tout zannimo kat pat ki an latè-a, bèt ki sovay, bèt ki ka twennen asou bouden yo, épi tout sòt kalité jibyé. Épi mwen tann on vwa di mwen, ‘Pita, lévé, tjwé épi manjé!’
“Mé mwen di, ‘Non, Senyè, mwen pa kay fè sa pyès! Kon yon Jwif mwen pa janmen manjé pyès manjé Bondyé pa ban nou pèwmisyon pou manjé.’
“Vwa-a sòti an syèl ankò épi i di, ‘Sé pa pouʼw di ou pa ka manjé kalité manjé sala, paski atjwèlman mwen Bondyé ka baʼw pèwmisyon pou manjéʼy.’ 10 Sa fèt pou twa fwa, épi bagay-la viwé mouté an syèl.
11 “Menm lè-a, twa nonm sòti Sizariya vini gadé pou mwen. Yo wivé bò kay-la koté mwen té ka wèsté-a. 12 Lèspwi Bondyé di mwen alé épi yo san mwen fè dé lidé. Sis fwè sala pati épi mwen tou épi nou alé Sizariya épi nou tout antwé an kay Kòniliyòs. 13 Épi Kòniliyòs di nou mannyè i wè on nanj doubout andidan kay li épi nanj-lan diʼy, ‘Voyé moun Jopa épi mandé pou Simon Pita. 14 Épi i kay diʼw pawòl ki pou sovéʼw épi tout fanmiʼw.’
15 “Épi lè mwen koumansé palé, Lèspwi Bondyé désann anlè yo menm kon i té désann anlè nou an koumansman-an. 16 Lè sala mwen chonjé sa Senyè-a té di, i di, ‘Jan Batis té batizéʼw épi dlo, mé mwen kay batizéʼw épi Lèspwi Bondyé.’ 17 Nou wè aklè Bondyé bay sé moun sala ki pa Jwif-la menm kado-a i té ban nou lè nou té kwè an Senyè Jézi Kwi-a. Ès mwen té sa di Bondyé, ‘Non, ou pa sa fè sa?’ ”
18 Lè sé moun-an ki kwè an Jézi-a tann sa Pita di-a, yo doubout kwititjéʼy épi yo tout koumansé glowifyé Bondyé. Yo di, “I bay sé moun-an ki pa Jwif-la an chans pou yo tounen hòd péché yo pou yo sa jwenn lavi étonnèl.”
Sé Jan Antiyòk-la Tann Bon Nouvèl-la
19 Sé moun-an ki kwè an Jézi-a té simen an tan pèsikasyon-an apwé lanmò Stivann. Adan yo alé an péyi Fènisiya épi Saypròs épi an vil Antiyòk. Yo té ka di Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi bay Jwif tousèl. 20 Mé lézòt nonm ki té kwè an Jézi té sòti Saypròs épi Sayrini. Yo té alé an vil Antiyòk épi yo té ka pwéché bay sé moun-an ki pa Jwif-la tou. Yo té ka di yo Bon Nouvèl-la konsèné Senyè Jézi. 21 Senyè-a ba yo an pil pouvwa, épi an chay moun kwè épi yo tounen vin jwenn Senyè-a.
22 Épi lè sé moun-an ki té an légliz Jérouzalèm-lan vin konnèt sa, yo voyé Bannabas alé an vil Antiyòk. 23 Lè i wivé la épi i wè mannyè Bondyé té ni lagwas pou sé moun-an, i té kontan an chay épi i ankouwajé sé moun-an, i di yo pou swiv Senyè-a byen épi toujou obéyiʼy. 24 Bannabas sété an bon nonm, i té anba kondwit Lèspwi Bondyé épi i té ni an chay lafwa. An chay moun vin kwè an Senyè-a.
25 Lè sala Bannabas kité épi i alé an vil Tasòs ay chaché pou Sòl. 26 Lè i jwenn li, i mennenʼy viwé an vil Antiyòk, épi pou yon lanné yo asanblé épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a épi yo té ka enstwi an chay moun. Épi Antiyòk sété pwèmyé koté yo kwiyé sé moun-an ki kwè an Jézi-a “Kwityen.”
27 Épi bò menm tan sala déotwa pwòfèt sòti an vil Jérouzalèm épi yo vini an vil Antiyòk. 28 Yonn adan yo yo té ka kwiyé Agabòs. I doubout épi Lèspwi Bondyé fèʼy di, “Touswit la kay ni an gwo lafen an tout latè-a.” (Épi sa té vin fèt vwé lè Klòdiyòs sété wa Ronm.) 29 Sé moun Antiyòk-la ki kwè an Jézi-a di, “Nou tout kay voyé sa nou sa bay sé fwè-a ki an péyi Joudiya-a.” 30 Kon sa yo anmasé lajan-an épi yo bay Sòl épi Bannabas mennenʼy bay sé ofisyé-a ki ka kondwi légliz-la ki an Joudiya-a.