12
Hèròd Awété Pita
An tan sala Wa Hèròd koumansé pèsikité adan sé moun-an ki kwè an Jézi-a. I té fè sòldaʼy tjwé Jémz, ki sété fwè Jan, épi yon sab. Épi lè i wè sa té fè sé Jwif-la kontan, i alé épi i fè awété Pita tou. Sa té fèt an menm tan-an yo té ka fété Fèt Pen San Lèlven-an. Apwé Wa Hèròd awété Pita, i météʼy lajòl, épi i ladjéʼy lanmen sé sòlda-a. La té ni kat gany sòlda pou véyéʼy, chak gany-lan té ni kat sòlda. Épi Wa Hèròd di i kay mennenʼy douvan sé moun-an pou fè lodyans-lan apwé Fèt Délivwans-lan.
Kon sa yo kité Pita lajòl, mé gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a té ka pwédyé èk tout fòs yo bay Bondyé pou li.
On Nanj Tiwé Pita Lajòl
Jou òswè-a avan Hèròd té ni pou mennenʼy lodyans, Pita té ka dòmi an mitan dé gad épi i té anchenné épi dé chenn, épi la té ni gad an bayè-a. On nanj Bondyé annèk pawèt épi an klèté kléwé an lajòl-la. Épi nanj-lan touché Pita bò kòt li pouʼy fèʼy lévé épi i diʼy, “Lévé vitman!” Épi sé chenn-an annèk sòti an lanmenʼy.
Nanj-lan di Pita, “Bouklé sanng ou épi mété soulyéʼw.” Pita fèʼy. Nanj-lan diʼy ankò, “Mété gwo had ou anlèʼw épi annou èk mwen!” Pita swiv li sòti an lajòl-la, mé i pa té sav si sa nanj-lan té ka fè-a té ka fèt vwé, i kwè sété wévé i té ka wévé. 10 Lè yo pati, yo pasé pwèmyé gad-la, yo pasé dézyenm gad-la épi lè yo wivé an bayè fè-a ki ka alé an vil-la, bayè-a ouvè pa kòʼy, épi yo pasé. Yo désann adan on lawi, épi la menm nanj-lan kité Pita.
11 Sé lè sala Pita vin konpwann kòʼy. I di, “Sé apwézan mwen sav pou vwé Senyè-a voyé nanj li tiwé mwen anba lanmen Hèròd épi anba tout sa sé Jwif-la té pawé pou fè mwen-an.”
12 Lè Pita vin konpwann sa ki té wivéʼy-la, i alé lakay Mari, manman Jan. (Jan té ni an ti non Mak.) La té an chay moun asanblé an kay-la ka pwédyé. 13 Pita konyen lapòt douvan-an, épi an sèvant yo té ka kwiyé Roda vini gadé ki moun ki té la. 14 Lè i pwan vwa Pita, i té kontan tèlman i pa menm ouvè lapòt-la, i kouwi viwé ay di sé moun-an Pita doubout dèwò-a.
15 Yo di Roda, “Ou fòl!”
Mé i kontiné ka di yo, “Wi, i la!”
Yo diʼy, “Pitèt sé nanj li.”
16 Paditan tout sa té ka fèt-la, Pita té kontiné ka konyen. Lè yo ouvè lapòt-la épi yo wè sé Pita, yo té sipwi toubonnman. 17 Pita fè yo sin épi lanmenʼy pou yo pé la, épi i koumansé wakonté ki mannyè Bondyé tiwéʼy an pwizon-an. Épi i di yo, “Di Jémz* Jémz. An pil moun di Jémz sala sété fwè Senyè-a. I sété yonn ki té ka kondwi an légliz Jérouzalèm-lan. épi sé lézòt sé fwè-a sa.” Épi i menm pati ay an lòt koté.
18 Lè jou ouvè, la té ni an chay twaka anpami sé gad-la. Yonn ka mandé lòt, “Ki sa ki wivé Pita?” 19 Hèròd konmandé yo chaché toupatou pou Pita, mé yo pa jwenn li. I kwèsyonnen sé gad-la ki té ka véyé Pita-a, épi lè i fini, i konmandé pou tjwé yo.
Épi Hèròd menm kité Joudiya épi i ay pasé tibwen tan an vil Sizariya.
Mannyè Hèròd Mò
20 Wa Hèròd té faché an chay kont sé jan Taya épi Sidon-an, kon sa sé moun sala fè on gany pou yo alé wèʼy. Yo chaché sipò Blastòs, an chèf ofisyé an kay Hèròd, pou sa édé yo. Épi yo mandé Hèròd pouʼy fè lapé épi yo, paski sé an péyi wa-a tout manjé yo té ka sòti.
21 Anlè jou-a Hèròd té chwazi-a, i mété tout had waʼy épi i asid anlè gwan chèz li épi i palé bay sé moun-an. 22 Sé moun-an té ka andjélé fò, “Sé pa on nonm ki ka palé la-a, sé on bondyé!” 23 Menm lè-a, on nanj Bondyé voyé an maladi anlè Hèròd, paski i té kité sé moun-an onnowéʼy pito i té fè yo onnowé Bondyé, kon sa vè manjé Hèròd épi i mò.
24 Pli an pli moun té ka tann pawòl Bondyé épi yo té ka kwè.
25 Lè Bannabas épi Sòl fini fè twavay-la yo té vini fè-a, yo kité Jérouzalèm épi yo pwan Mak épi yo.

*12:17 Jémz. An pil moun di Jémz sala sété fwè Senyè-a. I sété yonn ki té ka kondwi an légliz Jérouzalèm-lan.