13
Légliz Antiyòk Voyé Sòl Épi Bannabas Asou An Twavay
Anpami gany sé moun-an ki kwè an Jézi Kwi-a an vil Antiyòk la té ni déotwa pwòfèt ki té ka pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an, épi déotwa titja. La té ni Bannabas, Siméyon (yo té ka kwiyé Ti Nwè), Louchòs (ki té sòti Sayrini), Mannayèn (ki té lévé ansanm épi Gouvènè Hèròd), épi Sòl té anpami yo tou. Paditan yo té ka fè sèvis bay Senyè-a épi yo wèsté san manjé pou yo adowé Bondyé, Lèspwi Bondyé palé ba yo épi i di yo, “Mété Sòl épi Bannabas asou koté ban mwen, pou yo fè twavay-la mwen chwazi yo pou fè-a.”
Kon sa apwé yo pwédyé épi wèsté san manjé, yo mété lanmen anlè tèt Sòl épi Bannabas épi yo voyé yo alé.
Bannabas Épi Sòl Alé Pwéché An Péyi Saypròs
Sé kon sa Lèspwi Bondyé té ja voyé Bannabas épi Sòl alé. Yo alé an vil Sélousya épi yo pwan batiman la pou yo alé jis péyi Saypròs. Lè yo wivé an vil Salanmis, yo pwéché pawòl Bondyé an sé légliz sé Jwif-la. Yo té ni Mak épi yo pou édé yo.
Yo twavèsé yon bout péyi-a pou wivé jis an lòt bout-la jis tan yo wivé an vil Pafòs. Lè yo wivé la yo jwenn épi on gadè yo té ka kwiyé Bajézi. I sété on Jwif épi on fo pwòfèt. Gadè sala sété kanmawad gouvènè Saypròs-la yo té ka kwiyé Sèjòs Palòs, an nonm ki té ni an chay lèspwi. Gouvènè-a voyé kwiyé Bannabas épi Sòl pou yo té vini paski i té vlé tann pawòl Bondyé. Mé gadè-a (nonʼy an langaj Grik-la sété Élimas) té kont yo épi i té ka éséyé anpéché gouvènè-a kwè an Jézi. Mé Sòl, (yo té ka kwiyé Pòl), té anba kondwit Lèspwi Bondyé épi i gadé gadè-a an mitan zyé 10 épi i diʼy, “Ou sé ich Denmou! Ou kont tout bagay ki bon. Tjèʼw plen épi tout vyé kalité wiz épi méchansté! Ès ou pa las pwan lavéwité Senyè-a épi fè moun kwè sé on mansonj? 11 Senyè-a kay piniʼw apwézan, épi ou kay avèg épi ou pa kay menm wè klèté sòlèy ankò pou tibwen tan!”
Menm lè-a, zyé Élimas vini toub épi an nwèsè kouvè zyéʼy épi i koumansé maché toupatou ka chaché pou an moun pou tjenbé lanmenʼy pou mennenʼy alé. 12 Lè gouvènè-a wè sa ki té fèt-la, i kwè an Senyè-a. I té sipwi toubonnman lè i té tann sé bagay-la Bannabas épi Pòl té ka diʼy konsèné Senyè-a.
Bannabas Épi Pòl Alé Antiyòk An Péyi Pisidya
13 Pòl épi sé kanmawad li-a pwan batiman an vil Pafòs épi yo alé an Pèga, an vil ki té an Panfiliya, épi lè yo wivé la, Mak kité yo épi i viwé an vil Jérouzalèm. 14 Yo kité Pèga épi yo wivé an vil Antiyòk an péyi Pisidya. Yo antwé andidan légliz sé Jwif-la jou sabaf-la épi yo asid. 15 Apwé moun fini li an sé liv-la Moziz épi sé pwòfèt-la té ékwi-a, sé chèf légliz-la voyé an konmisyon bay Pòl épi Bannabas. Yo di, “Fwè, nou vlé zòt palé bay sé moun-an si zòt ni on konmisyon pou ankouwajé yo.”
16 Kon sa Pòl doubout épi i fè yo sin épi lanmenʼy èk i koumansé palé, i di, “Nonm Izwayèl, épi moun lòt nasyon ki vin adowé Bondyé, kouté mwen! 17 Bondyé chwazi sé jan Izwayèl-la ki gwan gwanpapa lontan nou, épi i fè yo vini an gwan nasyon paditan yo té étwanjé an péyi Éjip. I tiwé yo an Éjip épi an chay pouvwa, 18 épi pou kawant (40) lanné i pwan pasyans épi yo an gwan savann sèk-la. 19 I détwi sèt nasyon an péyi Kénann épi i bay sé moun li-an péyi-a pou sa yo. 20 Tout sa pwan apipwé kat san senkant (450) lanné.
“Apwé sa, Bondyé bay sé jan Izwayèl-la jij pou kondwi yo pou jis tan pwòfèt Sanmyèl té vini. 21 Lè sala sé moun-an mandé pou on wa, épi Bondyé ba yo Sòl, ich Kich-la ki sòti an fanmi Bennjamin. Sòl kondwi yo kon wa pou kawant (40) lanné. 22 Épi lè Bondyé tiwéʼy, i mété David wa anlè yo. Mi sa Bondyé di konsèné David, i di, ‘David, gason Jèsi, sé yon nonm ki fè tjè mwen kontan an chay, épi i kay fè tout sa mwen kay vléʼy fè.’
23 “Jézi sété an désandan Wa David. Bondyé fè Jézi vini sovè sé jan Izwayèl-la kon i té ja pwonmèt. 24 Avan Jézi té koumansé twavay li, Jan Batis té ka pwéché bay tout sé jan Izwayèl-la. I té ka di yo tounen hòd péché yo épi wisivwè batenm. 25 Lè Jan Batis té pawé pou fini twavay li, i di yo, ‘Ki moun zòt kwè mwen yé? Mwen sé pa moun-an zòt ka èspéyé-a. Mé kouté, moun sala ka vini apwé mwen. Mwen pa menm vo pou délasé soulyéʼy.’ ”
26 Pòl kontiné ka palé, i di, “Fwè mwen ki désandan Abrahanm, épi ou moun lòt nasyon ki vini isi-a pou adowé Bondyé, kouté! Sé ban nou Bondyé voyé konmisyon-an konsèné mannyè i vini pou sové nou. 27 Sé Jwif-la ki Jérouzalèm-lan épi chèf yo pa konnèt sé Jézi ki sé sovè-a. Yo pa té konpwann pawòl sé pwòfèt-la, menm pawòl-la yo ka li toulé jou sabaf-la. Mé sé yo menm ki fè pawòl sé pwòfèt-la vini vwé lè yo té kondanné Jézi. 28 Magwé yo pa té jwenn pyès wézon pou té kondanné Jézi, yo mandé Gouvènè Pilat pou kondannéʼy pou lanmò. 29 Épi apwé sé Jwif-la fè tout sa lévanjil-la té ja di yo té ni pou fè Jézi, yo tiwéʼy asou kwa-a épi yo météʼy adan an twou yo té fouyé an kayè-a. 30 Mé Bondyé wésisitéʼy, 31 épi pou plizyè jou i pawèt douvan sé moun-an ki té ja maché sòti Galili pou Jérouzalèm épiʼy. Épi apwézan yo sé témwenʼy pou sé jan Izwayèl-la.
32 “Épi nou vini isi-a pou mennen Bon Nouvèl-la baʼw. Sé sa Bondyé té pwonmèt gwan gwanpapa lontan nou. 33 I fè pwonmèt sala ban nou ki sé désandan yo lè i wésisité Jézi. Kon i di an dézyenm sam-lan:
‘Mwen sé Papaʼw.
Jòdi-a mwen ka onnowéʼw kon Gason mwen.’
34 Bondyé té ja pwonmèt pouʼy wésisité Jézi pouʼy pa janmen mò ankò. Mi sa Bondyé té di asou sa:
‘Mwen kay bay zòt tout sé bon bennédiksyon-an
mwen té pwonmèt pou bay David-la.
Zòt sa konté asou sa.’
35 Kon i té di an lòt sam-lan:
‘Ou pa kay kité sèvant-lan ou chwazi-a pouwi an twou-a.’
36 Lè David té ka viv, i fè tout sa Bondyé té ja météʼy la pou fè épi i mò, épi yo téwéʼy an tonm fanmiʼy, épi kòʼy pouwi. 37 Mé moun-an Bondyé ja wésisité-a pa janmen pouwi.
38 “Fwè mwen, nou vléʼw konnèt byen Bondyé voyé Jézi pou sa pawdonnen péchéʼw, épi sé konmisyon sala nou ka pwéché baʼw. 39 Jézi kay fè tout moun ki kwè an li vini dwèt douvan Bondyé. Sé lwa-a Moziz té vléʼw obéyi-a pa té sa fè sa baʼw. 40 Pwan gad pou tout sé bagay-la sé pwòfèt-la té di-a pa wivéʼw. Yo té di kon sa:
41 ‘Gadé on, ou ki ka malpalé mwen, sézisman kay tjwéʼw!
Paski bon twavay-la mwen ka fè an tan zòt-la
sé an bagay ou pa kay janmen kwè,
pa menm si an moun té diʼw ki sa i yé!’ ”
42 Kon Pòl épi Bannabas kité légliz-la, sé moun-an envité yo viwé lòt jou sabaf-la pou di yo plis asou sé bagay sala yo té ka di-a. 43 Épi lè sé moun-an alé, an chay Jwif épi moun lòt nasyon ki té konvèti pou wilizyon Jwif-la té ka swiv Pòl épi Bannabas. Dé zapòt-la palé ba yo épi ankouwajé yo épi yo di yo kontiné viv an lagwas Bondyé.
44 Lè lòt jou sabaf-la wivé, pwèskè tout moun ki té an vil-la vini tann pawòl Senyè-a. 45 Épi lè sé Jwif-la ki pa kwè an Jézi-a wè latilyé moun sala, yo té jalou toubonnman épi yo koumansé jiwé épi di vyé bagay kont sa Pòl té ka di-a. 46 Mé Pòl épi Bannabas palé ba yo san mété dlo an bouch yo. Yo di, “I té nésésè pou ou ki Jwif sa tann pawòl Bondyé avan lézòt, mé ou widjèkté pawòl-la épi ou pa konsidiwé kòʼw bon asé pou jwenn lavi étonnèl. Ében, atjwèlman nou kay mennen pawòl Bondyé bay sé moun-an ki pa Jwif-la 47 paski Bondyé konmandé nou sé Jwif-la épi sé pawòl sala, i di kon sa:
‘Mwen té fèʼw kon an klèté pou sé moun-an ki pa Jwif-la
pouʼw sa moutwé tout moun mannyè Bondyé vlé chapé yo anba péché yo.’ ”
48 Lè sé moun-an ki pa Jwif-la tann sa, yo té kontan épi yo di, “Pa dé bon konmisyon Senyè-a bon!” Épi sé moun-an Bondyé té ja chwazi an davans-lan pou wisivwè lavi étonnèl-la vini kwè.
49 Épi pawòl Bondyé simen toupatou an péyi-a. 50 Mé sé Jwif-la fè sé gwo nonm vil-la épi sé madanm wich-la ki té an wilizyon Jwif-la lévé kont Pòl épi Bannabas, épi yo kouwi dèyè yo sòti an vil-la. 51 Kon sa Pòl èk Bannabas soukwé lapousyè pyé yo kont sé moun sala épi yo pati alé an vil Ikonnyòm. 52 Sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té anba kondwit Lèspwi Bondyé épi yo té kontan an chay.