15
Sé Zapòt-la Épi Sé Ofisyé Légliz Jérouzalèm-lan Jwenn Ansanm
Déotwa nonm sòti Joudiya vini Antiyòk épi yo koumansé enstwi sé fwè-a ki pa Jwif-la, yo di, “Bondyé pa kay sovéʼw hòd péchéʼw si ou pa fè yo sikonsayz ou kon lwa Moziz-la di.” Pòl épi Bannabas pa té dakò épi yo, èk yo té ni an gwo chikann asou sa. Kon sa yo désidé pou voyé Pòl épi Bannabas ansanm épi déotwa lézòt moun ki kwè an Jézi pou ay oti sé zapòt-la épi sé ofisyé-a ki té ka kondwi légliz Jérouzalèm-lan asou sa.
Kon sa légliz Antiyòk-la voyé yo alé, épi lè yo ka pasé an Fènisiya épi Sanmariya, yo di sé fwè-a mannyè sé moun-an ki pa Jwif-la ja tounen hòd péché yo èk vin jwenn Bondyé tou. Nouvèl sala fè sé fwè-a kontan an chay. Lè Pòl épi Bannabas wivé Jérouzalèm, sé zapòt-la, sé ofisyé légliz-la épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a wisivwè yo byen. Épi Pòl épi Bannabas wakonté tout sa Bondyé té ba yo pouvwa pou fè.
Mé adan sé fwè-a ki té an gany sé Fawizyen-an doubout épi yo di, “Ou ni pou sa sikonsayz sé moun sala épi di yo pou obéyi lwa-a Bondyé bay Moziz-la.”
Kon sa sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la asid ansanm pou konsidiwé kwèsyon sala. Apwé yo palé asou sa pou an chay tan, Pita doubout épi i di, “Fwè mwen, zòt konnèt dépi lontan Bondyé chwazi mwen pou té ay pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an ki pa Jwif-la pou yo sa tann épi pou yo sa kwè an Senyè-a. Bondyé ki konnèt tjè tout moun moutwé i té aksèpté sé moun-an ki pa Jwif-la tou, lè i ba yo Lèspwi Bondyé menm kon i té ban nouʼy. Bondyé moutwé nou la pa ni pyès diféwans ant nou épi sé moun-an ki pa Jwif-la. I pawdonnen péché yo paski yo kwè an li. 10 Kon sa pouki ou vlé fè Bondyé faché? Ou vlé mété on chay lou anlè do sé fwè-a ki pa Jwif-la. Ni nou ni gwan gwanpapa lontan nou pa té sa pòté chay sala. 11 Mé mi sa nou ka kwè: Bondyé ka sové yo menm kon i ka sové nou paski Jézi ni lagwas pou tout moun.”
12 Tout moun wèsté an silans lè Pòl épi Bannabas di yo tout sé miwak-la épi sé gwan twavay-la Bondyé té ba yo pouvwa pou fè anpami sé moun-an ki pa Jwif-la. 13 Lè yo fini palé, Jémz doubout épi i di, “Fwè mwen, kouté mwen! 14 Simon Pita ja di nou ki mannyè Bondyé moutwé lanmityéʼy pou sé moun-an ki pa Jwif-la lè i chwazi anpami yo an konpanni moun pou sa li. 15 Sa sé pwòfèt-la té ékwi dakò épi sa byen. Mi sa lévanjil-la di:
16 ‘Senyè-a di, apwé sa mwen kay déviwé,
épi mwen kay bay Wa David kondwit li ankò.
Mwen kay fè yonn an sé désandanʼy-lan vini an wa.
17 Kon sa tout lézòt moun kay vin chaché mwen,
tout sé moun-an ki pa Jwif-la mwen ja chwazi pou kò mwen-an.’
18 Sé sa Senyè-a di, épi sé li ki fè nou konnèt
tout sé bagay sala ki té an lidéʼy dépi an koumansman-an.”
19 Jémz kontiné ka palé, i di, “An wipinyon mwen, mwen pa wè nou ni pou anbété sé moun-an ki pa Jwif-la ki ka tounen vin jwenn Bondyé-a. 20 Sa nou kay fè, nou kay ékwi yo on lèt, nou kay di yo pou pa manjé manjé yo ja ofè bay imaj, pa kouwi vyé lavi, épi pa manjé ni san ni vyann zannimo ki twanglé. 21 Sé bagay sala enpòtan pou sé Jwif-la, paski i ni lontan yo ka pwéché lwa-a Bondyé bay Moziz-la an tout vil. Épi toulé jou sabaf yo ka liʼy an sé légliz yo-a.”
Lèt-la Yo Voyé Bay Sé Fwè-a Ki Pa Jwif-la
22 Lè sala sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la asanblé ansanm épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a, épi yo désidé pou chwazi déotwa nonm anpami yo menm épi voyé yo alé Antiyòk épi Pòl épi Bannabas. Yo chwazi Jida yo té ka kwiyé Basabas, épi Saylas, dé nonm yo té ka wèspèkté an chay, 23 épi yo voyé lèt sala alé épi yo. Lèt la di:
Nou sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la sé fwè zòt. Nou ka voyé bonjou bay tout sé fwè-a ki pa Jwif-la ki ka wèsté Antiyòk, Silisiya épi Siriya. 24 Nou ja tann ki déotwa nonm ki té sòti an gany nou té diʼw an chay bagay pou té anbétéʼw épi pou té sa twoublé lidéʼw. Mé sé pa nou ki té voyé yo fè sa. 25 Kon sa pou lapéti sa, nou ja jwenn ansanm épi nou ja dakò pou chwazi déotwa moun kon konmisyonnè nou épi nou kay voyé yo kotéʼw épi dé bon jan nou-an, Pòl épi Bannabas. 26 Moun té pawé pou tjwé yo pou lapéti Senyè Jézi Kwi. 27 Kon sa nou ka voyé Jida épi Saylas épi yo, épi yo kay diʼw menm sé bagay-la nou ékwiʼw-la. 28 Nou épi Lèspwi Bondyé ja dakò pou pa mété pyès lòt chay anlè doʼw. Mi sé lwa sala tousèl nou vléʼw obéyi: 29 Ou pa sipozé manjé pyès manjé yo té ja ofè kon kado bay imaj, ni pa manjé san, ni pa manjé pyès vyann zannimo ki twanglé, épi pa kouwi vyé lavi. Si ou pa fè sé bagay sala, ou kay fè byen. Bondyé benniʼw.
30 Gany sé moun Jérouzalèm-lan ki kwè an Jézi-a voyé sé konmisyonnè-a alé épi lèt-la, épi lè yo wivé Antiyòk, yo asanblé tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a ansanm épi yo ba yo lèt-la. 31 Lè sé jan Antiyòk-la li lèt-la, yo té kontan an chay pou mannyè sé zapòt-la té ankouwajé yo. 32 Jida épi Saylas menm, ki sété pwòfèt, palé an chay tan épi yo ankouwajé sé fwè-a pou vini pli fò an lafwa yo. 33 Apwé yo té wèsté la pou tibwen tan, sé fwè Antiyòk-la voyé yo alé épi bennédiksyon Bondyé ay jwenn sé fwè-a an Jérouzalèm ki té voyé yo-a. [ 34 Mé Saylas désidé pou wèsté la.]
35 Pòl épi Bannabas wèsté Antiyòk. Yo ansanm épi an pil lézòt fwè enstwi sé moun-an an pawòl Senyè-a épi yo pwéché Bon Nouvèl-la ba yo.
Pòl Épi Bannabas Sépawé
36 Tibwen tan apwé sa Pòl di Bannabas, “Annou déviwé ay vizité sé fwè-a an chak sé vil-la koté nou té pwéché pawòl Senyè-a épi annou gadé mannyè yo ka fè.” 37 Bannabas té vlé mennen Jan (yo té ka kwiyéʼy Mak osi), 38 mé Pòl di sa pa dwèt pou mennenʼy paski i pa té kontiné épi yo pou yo té fini twavay-la. I té tounen do anlè yo épi i kité yo Panfiliya. 39 La té ni gwo chikann ant yo dé-a épi yo sépawé. Bannabas pwan Mak épi yo pwan batiman pou yo alé Saypròs. 40 Pòl menm chwazi Saylas épi i pati, mé avan yo pati, sé fwè-a ladjé yo lanmen Bondyé pouʼy té sa moutwé yo lagwas li. 41 Pòl pasé an Siriya épi Silisiya épi i té ka ankouwajé gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a pou tjenbé pli fò an lafwa yo.