18
Pòl Pwéché Kòrint
Apwé sa, Pòl kité vil Afenz épi i alé an vil Kòrint. Lè i wivé la, i jwenn on nonm Jwif yo ka kwiyé Akwila ki té fèt Pontòs. Li épi madanm li Prisilya té sòti péyi Itali tou fwé, paski Wa Klòdiyòs té ja konmandé tout Jwif pou kité vil Ronm. Pòl alé vizité yo èk i wèsté épi yo épi i twavay épi yo, paski létaʼy sété fè tant menm kon yo. Toulé jou sabaf Pòl té ka alé an légliz sé Jwif-la épi i té ka palé épi ni Jwif ni jan péyi Gris pou fè yo kwè an Jézi Kwi.
Épi lè Saylas épi Timòfi wivé sòti Masédonnya, Pòl sèvi tout tanʼy ka pwéché. I té ka fè sé Jwif-la wè aklè sé Jézi ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. Mé lè yo tounen kont li épi yo koumansé di vyé bagay asouʼy, i soukwé lapousyè ki asou had li ba yo épi i di yo, “Sé zòt menm ki kay péyé pou péché zòt. Mwen pa wèskonsab pou zòt ankò. Dépi atjwèlman mwen kay alé koté sé moun-an ki pa Jwif-la.”
Kon sa i kité yo épi i alé wèsté lakay on nonm ki pa Jwif yo ka kwiyé Tityòs Jòstòs ki té ka adowé Bondyé, épi i té ka wèsté tou pwé légliz sé Jwif-la. Krispòs, ki té chèf légliz-la, kwè an Senyè-a, li épi tout moun ki té lakay li. An chay lézòt moun an Kòrint tann konmisyon Pòl épi yo kwè épi yo té wisivwè batenm.
Yon jou òswè Pòl wè an vizyon koté Senyè-a diʼy, “Pa pè. Kontiné palé épi pa wèsté silans, 10 paski mwen la épiʼw. Pyèsonn pa kay sa fèʼw anyen, paski mwen ni an chay moun an vil sala ki sé sa mwen.” 11 Kon sa Pòl wèsté la pou yon lanné é dimi épi i té ka enstwi sé moun-an konmisyon Bondyé.
12 Lè Galyo vini gouvènè péyi Akéya, sé Jwif-la vini ansanm épi yo tjenbé Pòl épi yo mennenʼy lodyans. 13 Sé Jwif-la di Galyo, “Nonm sala vlé fè moun adowé Bondyé adan an mannyè ki kont lwa nou.”
14 Kon Pòl té kay wéponn yo, Galyo di sé Jwif-la, “Si sété on bagay mové ében on kwim i té fè, mwen té kay oblijé ni pou kouté zòt. 15 Mé paski sé an chikann zòt ni konsèné pawòl, épi asou non moun, épi lwa zòt menm, sé zòt menm ki pou wanjé sa. Mwen pa kay jijé bagay kon sa.” 16 Épi i kouwi dèyè yo sòti an lodyans-lan. 17 Yo tout tjenbé Sòstennèz ki sété chèf légliz sé Jwif-la, épi yo ba li an bèl volé douvan kay lodyans-lan, mé Galyo pa anbété kòʼy épi sa.
Pòl Déviwé Antiyòk
18 Pòl wèsté èk sé fwè-a an vil Kòrint pou déotwa jou ankò. Apwé sa, i kité yo épi i pwan batiman pou alé Siriya ansanm épi Prisilya épi Akwila. Avan i pwan batiman-an, i fè koupé chivéʼy kwi an vil Senkré pou moutwé i té ja tjenn on pwonmèt i té ja fè bay Bondyé. 19 Lè yo wivé an vil Èfésòs, Pòl kité Prisilya épi Akwila la. I antwé an légliz-la pou palé épi sé Jwif-la. 20 Yo mandéʼy pou wèsté tibwen tan épi yo, mé i pa wèsté. 21 Mé avan i kité, i di yo, “Mwen kay déviwé si Bondyé vlé.” Épi sé kon sa i pwan batiman épi i kité Èfésòs. 22 Lè i wivé Sizariya, i mouté an vil Jérouzalèm ay di gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a bonjou. Apwé sa, i désann an vil Antiyòk.
23 Apwé i pasé tibwen tan an Antiyòk, i kité épi i twavèsé sé plas-la ki an Galécha épi Frigiya, épi i ankouwajé tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a.
Apòlòs Pwéché Èfésòs Épi Kòrint
24 La té ni on Jwif yo té ka kwiyé Apòlòs ki té sòti Alèkzandriya vini Èfésòs. I té konnèt mannyè pou palé byen épi i té konnèt lévanjil-la byen. 25 Yo té ja enstwiʼy ki mannyè an moun ki kwè an Senyè-a sipozé viv, épi i té fò an chay lè i té ka palé. I té ka di sé moun-an lavéwité-a konsèné Jézi, mé sété batenm Jan Batis-la* batenm Jan Batis-la. Jan Batis té ka pwéché pou moun tounen hòd péché yo èk wisivwè batenm. tousèl i té konnèt. 26 I koumansé palé an légliz sé Jwif-la san pè pyèsonn ki té ka kouté. Lè Prisilya épi Akwila tann li, yo envitéʼy lakay yo épi yo enstwiʼy mannyè Bondyé vlé moun viv pli byen toujou.
27 Apòlòs vin désidé pouʼy alé péyi Akéya. Sé fwè-a ki té an vil Èfésòs-la ankouwajéʼy, épi yo ékwi on lèt bay sé moun-an ki kwè an Jézi-a an péyi Gris pou yo sa wisivwèʼy byen. Lè i wivé la, i sété an gwo soukou pou sé moun-an ki té vin kwè an Jézi-a, paski Bondyé té ni lagwas pou yo. 28 I moutwé sé Jwif-la sa yo té ka di-a pa té vwé lè yo té ka di sé pa Jézi ki Mèsaya-a, moun-an Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. I moutwé yo aklè an lévanjil-la sé Jézi ki Mèsaya-a. I fè sa douvan tout sé moun-an, épi sé Jwif-la pa té sa ouvè bouch yo.

*18:25 batenm Jan Batis-la. Jan Batis té ka pwéché pou moun tounen hòd péché yo èk wisivwè batenm.