19
Pòl Pwéché Èfésòs
Paditan Apòlòs té an vil Kòrint, Pòl pasé andidan péyi-a épi i wivé an vil Èfésòs. Lè i wivé la, i jwenn déotwa moun ki kwè an Jézi. I mandé yo, “Ès zòt wisivwè Lèspwi Bondyé apwé zòt té kwè an Jézi?”
Yo di, “Non, nou pʼòkò menm tann si la ni an Lèspwi Bondyé.”
Pòl di yo, “Ében, épi kilès batenm yo té batizé zòt?”
Yo di, “Sé épi menm batenm-lan Jan Batis té ka palé-a.”
I di, “Jan té ka batizé moun ki té tounen hòd péché yo. Jan té ka di sé moun Izwayèl-la sé pou yo kwè an moun-an ki ka vini apwéʼy-la, sa vlé di an Jézi.” Lè sé moun Èfésòs-la ki kwè an Jézi-a tann Pòl di sa, yo wisivwè batenm an non Senyè Jézi. Pòl mété lanmenʼy anlè yo, épi Lèspwi Bondyé désann anlè yo, épi yo koumansé palé an lòt kalité langaj épi yo palé konmisyon ki sòti an Bondyé. La té ni apipwé douz nonm an tout.
Pou twa mwa Pòl alé an légliz sé Jwif-la épi i pa té pè palé bay sé moun-an. I té ka palé kon sa épi yo pou fè yo kwè Bon Nouvèl-la konsèné mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. Mé adan sé Jwif-la té ka fè tèt wèd épi yo wifizé kwè sa i té ka di-a. Yo té ka malpalé konmisyon Senyè-a douvan tout moun. Sé pou sa Pòl kité yo épi i pwan sé moun-an ki té kwè an Jézi-a épiʼy, épi toulé jou i té ka palé épi sé moun sala an gwan chanm-lan koté Tirannis té ka fè lékòl-la. 10 Sa kontiné pou dé lanné, pou tout jan Écha té sa tann pawòl Senyè-a, Jwif kon moun ki pa Jwif.
Sé Gason Siva-a Éséyé Tiwé Vyé Lèspwi
11 Bondyé té ka sèvi Pòl pou fè gwan miwak. 12 Yo té ka mennen jis mouchwè pòch épi tabliyé ki té touché kòʼy bay sé moun-an ki malad-la, épi maladi-a té ka kité yo épi vyé lèspwi-a té ka sòti andidan yo.
13-14 Déotwa gadè Jwif té ka pasé toupatou té ka tiwé vyé lèspwi. Anpami yo té ni sèt gason Siva, on chèf pwèt sé Jwif-la. Yo té ka éséyé sèvi non Senyè Jézi pou tiwé vyé lèspwi. Yo té ka di vyé lèspwi-a kon sa, “An non Jézi-a Pòl ka pwéché-a mwen ka konmandéʼw pou sòti an moun sala!” 15 Mé vyé lèspwi-a wéponn yo, i di, “Mwen konnèt Jézi épi mwen konnèt Pòl, mé ou menm, ki moun ou yé?” 16 Nonm-lan ki té ni vyé lèspwi-a soté anlè yo, épi i té fò pasé yo tout. I blésé yo si tèlman mové, yo mété kouwi kité kay-la touni èk yo té benyen an san.
17 Lè jan Èfésòs vin konnèt sa, ni Jwif épi moun ki pa Jwif, yo tout té pè an chay épi yo glowifyé non Jézi. 18 An pil sé moun-an ki té kwè an Jézi-a vini, épi yo di tout vyé bagay yo té ja fè. Yo konfésé sa douvan tout moun. 19 An pil sé moun-an ki té ka fè tjenbwa-a mennen tout sé vyé liv yo-a épi yo bwiléʼy an piblik. Valè sé liv sala té vo apipwé senkant mil (50,000) pyès dajan. 20 Sé kon sa pli an plis moun té ka tann pawòl Senyè-a épi an chay moun vini kwè an Jézi Kwi.
Wévòt Èfésòs-la
21 Apwé tout sé bagay sala té fèt, Pòl désidé pouʼy twavèsé péyi Masédonnya épi Akéya pouʼy alé Jérouzalèm. I di, “Apwé mwen alé la, mwen ni pou alé vizité vil Ronm tou.” 22 I voyé Timòfi épi Èrastòs, dé moun ki té ka édéʼy, alé Masédonnya épi i menm wèsté pli tan an Écha.
23 Sété an tan sala an chay twaka té lévé Èfésòs pou lapéti Chimen Jézi-a. 24 La té ni on nonm yo té ka kwiyé Démétriyòs ki té ka twavay dajan, épi i té ka fè ti mòdèl kay Atémis-la an dajan. Atémis sé an ti bondyé fanm yo té ka adowé. Twavay sala té ka mennen an chay pwofi bay sé moun-an ki té ka fèʼy-la. 25 Kon sa Démétriyòs kwiyé tout sé twavayèʼy-la ansanm épi lézòt moun ki té ka fè twavay kon sa yo-a épi i di yo, “Kanmawad mwen, zòt sav sé twavay sala ki ban nou wichès-la nou ni-an. 26 Zòt ka wè épi tann pou kò zòt tout sé bagay-la Pòl sala ka fè. I ka di bondyé nonm fè sé pa bondyé pyès, épi i té fè an pil moun kwè sa, ni isi-a an vil Èfésòs épi pwèskè toupatou an péyi Écha-a. 27 Talè moun kay koumansé palé kont twavay-la nou ka fè-a. Épi sé pa sa tousèl, moun pa kay konsidiwé kay gwan bondyé Atémis-la pou anyen. Épi Atémis menm tout jan Écha épi tout moun oliwon latè-a ka adowé-a, yo pa kay onnowéʼy ankò!”
28 Lè sé moun-an tann sa, yo té faché an chay épi yo tout koumansé hélé, “Atémis, bondyé Èfésòs-la, gwan an pil!” 29 Dézòd-la simen an tout vil-la épi sé moun-an tjenbé Gayòs épi Aristakòs, dé jan Masédonnya ki té ka maché épi Pòl, épi yo kouwi mennen yo an gwo kay-la sé jan vil-la ka asanblé-a. 30 Pòl menm té vlé alé ay palé bay sé moun-an, mé sé moun-an ki kwè an Jézi-a pa té kitéʼy alé. 31 Épi déotwa chèf péyi Écha ki té kanmawad li voyé konmisyon ba li, ka plédé pouʼy pa alé an kay-la.
32 An menm di tan-an tout sé moun-an té asanblé la ka fè an chay dézòd. Yon konpanni té ka hélé on bagay, lòt konpanni-an té ka hélé an lòt bagay, paski majòwité yo pa té sav pouki yo té asanblé la. 33 Yo mennen Alèkzanda sòti anpami sé moun-an, épi sé Jwif-la té fèʼy mouté douvan ay palé. I fè sin épi lanmenʼy pou tout moun pé la, paski i té vlé palé pouʼy fè défans douvan sé moun-an. 34 Mé lè sé moun-an wè sété yon Jwif i yé, yo tout koumansé hélé, “Atémis bondyé Èfésòs-la gwan an pil!” Épi yo hélé sa pou dé nèditan.
35 Alafen, ofisyé-a ki ka kondwi vil-la vin fè yo bésé vwa yo épi i di yo, “Jan Èfésòs, ès tout moun pa konnèt sé jan vil Èfésòs-la ki wèskonsab kay Atémis-la, gwan bondyé fanm-lan, ansanm épi imaj wòch li ki tonbé sòti an syèl-la? 36 Pyèsonn pa sa di tout sé bagay sala pa vwé, kon sa sé pouʼw bésé kòlèʼw épi pa fè anyen san ou katjilé. 37 Sé nonm sala pa vòlè anyen ki an kay Atémis-la ni di anyen ki mal asou bondyé nou-an. Pouki zòt mennen yo isi-a? 38 Si Démétriyòs épi sé twavayè-a ki épiʼy-la ni anyen kont pyèsonn, nou ni sé majèstwa-a la épi sé jou-a pou lodyans-lan, kon sa yo sa pòté plent kont yo si yo vlé. 39 Mé si la ni lòt bagay toujou ou vlé fè, ou kay ni pou asanblé tout sé jan vil-la ansanm, épi yo kay wanjé sa akòdans lwa-a. 40 Apwé tout sa ki fèt jòdi-a, yo pé di nou té lévé wévòt kont gouvèdman-an. La pa ni pyès èskiz pou tout dézòd sala, épi nou pa kay sa bay on bon wézon pou sa.” 41 Lè i fini di yo sa, i voyé tout sé moun-an alé.