20
Pòl Vizité Péyi Masédonnya Épi Gris Ankò
Lè dézòd-la bésé, Pòl kwiyé tout sé fwè-a ansanm. Apwé i ankouwajé yo, i di yo oplèz épi i pati pou Masédonnya. I pasé an tout ti plas ki an Masédonnya épi i bay sé moun-an an chay pawòl ankouwajman. Apwé sa, i alé Gris koté i wèsté pou twa mwa. Épi lè i té ka fè ganm pou pwan batiman pou alé Siriya, i vin konnèt sé Jwif-la té ka fè plan pou yo té tjwéʼy. Kon sa i désidé pou tounen viwé Masédonnya ankò. Mi non sé moun sala ki té alé épiʼy: Sopatè ich Piris, ki té sòti Bèriya, Aristakòs, Sékoundòs ki té sòti Tèsalonnika, Gayòs ki té sòti Dèbé, Timòfi tou, Titjikòs épi Trofimòs ki té sòti Écha. Yo pati avan nou épi yo èspéyé nou an Trowas. Nou menm, apwé Fèt Pen San Lèlven-an, nou pwan batiman épi nou kité Filipay. Apwé senk jou, nou jwenn yo Trowas épi nou pasé on simenn la.
Pòl Vizité Sé Moun Trowas-la Ki Kwè An Jézi-a Pou Dènyé Fwa-a
Pwèmyé jou an simenn-an, nou asanblé ansanm pou nou té manjé épi pwan lakonminyon. Pòl palé bay sé moun-an épi i kontiné ka palé pou wivé jis mennwit, paski i té ni pou pati an li denmen. La té ni an chay lanp ka limen an chanm anlè-a koté nou té asanblé-a. La té ni on jenn gason yo kwiyé Youtikòs ki té asid bò an finèt, épi kon Pòl kontiné ka palé, an mizi an mizi sonmèy koumansé pwanʼy jis tan sonmèy pwanʼy nèt épi i sòti jis an twazyenm étay-la épi i tonbé atè-a. Lè yo anmaséʼy, i té mò fwèt. 10 Mé Pòl désann épi i bésé kòʼy anlèʼy épi i anbwaséʼy. I di yo, “Zòt pa bizwen pè, i pa mò!” 11 Lè Pòl viwé mouté an chanm-lan, i kasé pen épi yo konminyé. I kontiné palé épi yo pou an chay tan pou jis tan jou ouvè, épi i pati. 12 Yo pwan jenn gason-an épi yo mennenʼy lakay li vivan épi sa té konfòté yo an chay.
Pòl Sòti Trowas Pou Alé Militis
13 Nou alé avan Pòl épi nou pwan batiman pou voyajé alé Asòs, koté nou té ni pou anmasé Pòl. I té di nou anmaséʼy la, paski i té alé la pa tè. 14 Lè nou jwenn li Asòs, nou anmaséʼy abò batiman-an épi nou alé an vil Mitilin. 15 Nou pati ankò, épi an li denmen nou wivé tou pwé Kiyòs. Yon jou apwé sa nou wivé Sanmòs, épi an li denmen, nou wivé an vil Militis. 16 Pòl té ja désidé pouʼy pa té doubout an vil Èfésòs paski i pa té vlé pèdi pyès tan an sé plas Écha-a. I té ka fè vit pouʼy té wivé an vil Jérouzalèm pou Fèt Pentikòs-la, si i té posib.
Dènyé Pawòl Pòl Palé Bay Sé Ofisyé Légliz Èfésòs-la
17 Lè Pòl wivé Militis, i voyé an konmisyon bay sé ofisyé-a ki té ka kondwi légliz Èfésòs-la pou vini jwenn li. 18 Lè yo wivé, i di yo, “Zòt menm konnèt mannyè mwen pasé tout tan mwen épi zòt dépi pwèmyé tan-an mwen té vini an péyi Écha-a. 19 Sé Jwif-la fè mwen soufè an chay lè yo té ka fè plan pou tjwé mwen, mé mwen té abésé kò mwen épi mwen té twavay bay Senyè-a épi dlo an zyé mwen. 20 Ou konnèt byen mwen pa séwé anyen ki té kay édéʼw lè mwen té ka pwéché épi enstwiʼw, ni an piblik ni lakay zòt. 21 Mwen vèti ni moun ki Jwif ni moun ki pa Jwif byen sèwyé pou yo té sa tounen hòd péché yo vin jwenn Bondyé épi kwè an Senyè Jézi nou-an.
22 “Épi apwézan mwen ni pou alé an vil Jérouzalèm. Lèspwi Bondyé ka pousé mwen alé, épi mwen pa menm sav ki sa ki kay wivé mwen la. 23 Mé yon sèl bagay mwen sav, Lèspwi Bondyé ja vèti mwen èk i fè mwen sav la ni twaka épi lajòl ka èspéyé mwen an chak vil. 24 Lavi mwen pa vo anyen pou mwen, mé sa ki enpòtan-an sé fini mwen vlé fini twavay-la Senyè Jézi ban mwen fè-a pou mwen di moun Bon Nouvèl-la konsèné lagwas Bondyé lè i té voyé Jézi Kwi.
25 “Mwen ja pasé anpami zòt tout épi di zòt Bondyé ja koumansé kondwi adan an mannyè ki nèf. Épi apwézan, mwen sav zòt pyès pa kay janmen wè mwen ankò. 26 Sé pou sa mwen ka asiwéʼw jòdi-a, si zòt pyès péwi, sé pa fòt mwen. 27 Mwen ja diʼw tout sa Bondyé té ni plan pou fè, épi mwen pa tjenbé anyen dèyè. 28 Véyé kòʼw épi véyé sé moun-an Lèspwi Bondyé ja mété an lanmenʼw-lan, sé moun-an Bondyé té achté épi san Gasonʼy-lan. Mwen ka météʼw gadyenn sé moun légliz Bondyé-a, menm kon an gadyenn ka gadé moutonʼy. 29 Mwen sav apwé mwen alé moun kay vini anpami zòt pou détwi sé moun légliz-la, menm kon chyen mawon adan an twipo mouton. 30 Tan-an kay vini lè moun ki sòti anpami zòt menm kay manti pou yo sa pwan sé moun-an ki kwè an Jézi-a mennen alé épi yo. 31 Kon sa véyé kòʼw! Toujou chonjé mwen pa janmen doubout vèti zòt épi dlo an zyé mwen pou twa lanné, lajouné kon lannwit.
32 “Apwézan mwen ka ladjéʼw an lanmen Bondyé. Mwen ka dépan asou konmisyon Bondyé pou sa fèʼw fò an lagwas-la Bondyé té ni pou ou lè i té voyé Jézi Kwi-a. Konmisyon sala, sé li ki sa baʼw sé bennédiksyon-an Bondyé ja pwonmèt pou tout sé moun li-an. 33 Mwen pa té vlé ni dajan ni lò ében had pyèsonn. 34 Zòt tout konnèt mwen ja twavay wèd épi lanmen mwen pou tout sé bagay-la mwen épi sé jan mwen-an té bizwen-an. 35 Mwen ja moutwéʼw sé pouʼw twavay wèd an tout sa ou ka fè. An mannyè sala, ou kay sa édé sé moun-an ki fèb-la. Toujou chonjé pawòl Senyè Jézi menm lè i té di, ‘Tjèʼw ka pli kontan lè ou bay pasé lè ou wisivwè.’ ”
36 Lè Pòl fini palé, i ajounou épi yo tout épi i pwédyé, 37 épi yo té ka pléwé lè yo té ka anbwaséʼy épi boʼy. 38 Sa ki té fè yo plis lapenn-an sé lè i di yo pa kay janmen wèʼy ankò. Apwé sa, yo maché alé épiʼy bò batiman-an.