22
Pòl di yo, “Fwè mwen, papa mwen, kouté sa mwen kay di zòt pou wéponn tèt mwen.”
Lè sé Jwif-la tann i palé ba yo an langaj yo, yo vin pli dous toujou.
Épi i di yo, “Mwen menm sé on Jwif ki fèt an vil Tasòs an Silisiya, mé mwen lévé isi-a, an vil Jérouzalèm. Mwen apwann byen anba Ganmalyèl ki té moutwé mwen tout bagay asou mannyè-a gwan gwanpapa lontan nou-an té di nou pou viv-la, épi mwen menm té sèwyé an chay pou sèvi Bondyé, menm kon zòt yé jòdi-a. Mwen té pèsikité sé moun-an ki té ka swiv Chimen Jézi-a jis olanmò. Mwen awété nonm kon fanm épi mété yo an pwizon. Pli ho chèf pwèt-la épi tout manm konsèy sé Jwif-la sa di sa mwen ka di-a sé lavéwité. Sé yo menm ki té ka ban mwen lèt pou mwen té mennen bay sé fwè yo-a ki an vil Danmaskòs-la. Mwen té alé la pou mwen té sa awété sé moun-an ki kwè an Jézi-a épi pou mwen té sa mennen yo viwé Jérouzalèm kon pwizonnyé pou pini yo.
Pòl Di Mannyè I Vin Kwè An Jézi Kwi
“Menm kon mwen té asou chimen pou wivé tou pwé Danmaskòs bò midi kon sa, an gwo klèté annèk sòti an syèl-la épi i kléwé tout oliwon mwen. Mwen tonbé atè épi mwen tann on vwa ka di mwen, ‘Sòl, Sòl, pouki ou ka pèsikité mwen?’
“Mwen di, ‘Ki moun ou yé, Mèt?’
“Épi i di mwen, ‘Mwen sé Jézi, moun Nazawèt-la ou ka pèsikité-a.’ Sé nonm-lan ki té épi mwen-an wè klèté-a, mé yo pa té konpwann vwa moun-an ki té ka palé ban mwen-an.
10 “Mwen di, ‘Ki sa pou mwen fè, Senyè?’
“Senyè-a di mwen, ‘Lévé épi antwé Danmaskòs, épi lè ou wivé la, yo kay diʼw tout sa Bondyé ja konmandé pouʼw sa fè.’ 11 Klèté sala té tèlman fò i avèg mwen, épi sé nonm-lan ki té épi mwen-an tjenbé lanmen mwen épi yo mennen mwen Danmaskòs.
12 “La té ni an nonm Bondyé yo té ka kwiyé Annannayas ki té ka obéyi lwa sé Jwif-la byen, épi tout sé Jwif-la ki té la-a té ka wèspèktéʼy toubonnman. 13 I vini épi i doubout a koté mwen épi i di, ‘Fwè Sòl, wè ankò!’ Épi menm lè-a mwen wè ankò épi mwen gadéʼy.
14 “Annannayas di mwen, ‘Bondyé-a gwan gwanpapa lontan nou-an té ka adowé-a ja chwaziʼw pou sa konnèt volontéʼy épi pouʼw sa wè Sèvant Bondyé-a ki Dwèt-la épi pouʼw sa tann vwaʼy ka palé. 15 Ou kay témwenʼy pouʼw sa di tout moun sé bagay-la ou ja wè-a épi tann-an. 16 Apwézan ki sa ou ka èspéyé ankò? Lévé épi batizé, épi kwiyé asou Bondyé pouʼy lavé tout péchéʼw.’ Sé sa Annannayas di mwen.
17 “Mwen déviwé Jérouzalèm épi paditan mwen té ka pwédyé an Kay Bondyé-a, mwen wè an vizyon 18 koté mwen wè Senyè-a, épi i di mwen, ‘Fè vit épi kité Jérouzalèm vitman, paski sé moun isi-a pa kay kwè sé bagay-la ou kay di konsèné mwen-an.’
19 “Mwen di, ‘Senyè, yo konnèt byen mwen té ka antwé an sé légliz sé Jwif-la épi mwen té ka awété épi bat sé moun-an ki té kwè an ou-a. 20 Épi jis lè yo té ka tjwé témwenʼw Stivann, mwen té la tou. Mwen té dakò épi sé moun-an ki té ka tjwéʼy-la, épi sé mwen menm ki té ka tjenbé sé gwo had yo-a.’
21 “Senyè-a di mwen, ‘Alé, mwen ka voyéʼw byen lwen koté sé moun-an ki pa Jwif-la.’ ”
22 Sé moun-an té ka kouté Pòl pou jis tan i di i ka alé koté sé moun-an ki pa Jwif-la, mé lè yo tann sa, yo tout lévé vwa yo épi yo koumansé hélé fò, yo di, “Tiwé nonm sala asou latè-a! Tjwéʼy! I pa vo pou viv!”
23 Yo té ka fè an chay dibwi épi yo té ka déchiwé had yo épi yo té ka voyé lapousyè an lézè-a afòs yo té faché. 24 Konmandè-a konmandé sé sòlda-a pou mennen Pòl antwé an kay sé sòlda-a épi bat li pou fèʼy palé. I té vlé konnèt pouki sé moun-an té ka hélé kont Pòl kon sa. 25 Mé lè sé sòlda-a mawéʼy pou yo té bat li, Pòl di ofisyé-a ki doubout la-a, “Ès lwa-a di ou sa bat on jan Ronm si ou pʼòkò menm fè lodyans pou sa?”
26 Lè ofisyé-a tann sa, i alé koté konmandè-a épi i diʼy, “Ki sa ou ka fè-a? Nonm sala sé jan Ronm!”
27 Konmandè-a menm alé épi i di Pòl, “Di mwen, ès ou sé jan Ronm pou vwé?”
Pòl diʼy, “Wi.”
28 Konmandè-a di, “Mwen té ni pou péyé an chay lajan pou mwen té sa vini jan Ronm.”
Pòl diʼy, “Ében, mwen sé jan Ronm paski papa mwen épi manman mwen sé jan Ronm.”
29 Lè sé nonm-lan ki té ka kwèsyonnenʼy-lan tann sa, yo hédi kò yo dèyè vitman, épi konmandè-a té pè an chay lè i wéyalizé Pòl sété jan Ronm épi i té ja anchennéʼy.
30 Konmandè-a té vlé sav ègzaktiman pou ki sa sé Jwif-la té ka akizé Pòl, kon sa an li denmen i fè yo déchenné Pòl épi i konmandé sé chèf pwèt-la épi tout sé manm konsèy sé Jwif-la pou asanblé, épi i mennen Pòl douvan yo.