23
Pòl Palé Douvan Konsèy Sé Jwif-la
Pòl gadé sé manm konsèy sé Jwif-la an mitan zyé épi i di yo, “Fwè mwen, mwen toujou té ka fè sa mwen té kwè ki bon douvan Bondyé épi pou jis jòdi-a konsyans mwen pa janmen bat mwen.” Lè i di sa, Annannayas, pli ho chèf pwèt-la, konmandé sé nonm-lan ki té doubout bò Pòl-la pou fwapéʼy anlè bouch li. Mé Pòl diʼy, “Bondyé kay fwapéʼw tou! Ou menm kon an vyé masonn lèd yo pentiwé an blan! Ou asid la pou jijé mwen akòdans lwa-a Bondyé té bay Moziz-la, mé ou menm ka kasé lwa-a lè ou konmandé yo pou konyen mwen.”
Sé nonm-lan ki té doubout tou pwé Pòl-la diʼy, “Ou ka ensilté pwèt Bondyé-a?”
Pòl di, “Fwè mwen, mwen pa sav sa sété pli ho chèf pwèt-la, paski lévanjil-la di, ‘Ou pa ni pou ensilté an nonm ki ka kondwi sé moun ou-an.’ ”
Lè Pòl gadé épi i wè adan sé moun-an ki té adan konsèy-la sété Sadisyen épi adan sété Fawizyen, i palé byen fò douvan yo, i di, “Fwè mwen, sé on Fawizyen mwen yé, ich an Fawizyen, épi wézon-an yo mennen mwen lodyans apwézan-an sé paski mwen ka èspéyé èk konfyans ki sé moun-an ki mò-a kay wésisité!” Menm lè-a i di sa-a, sé Fawizyen-an épi Sadisyen-an koumansé babyé épi la té ni halé kasé anpami yo tout. (Sa fèt paski sé Sadisyen-an di moun pa ka wésisité, épi la pa ni ni nanj ni lèspwi, mé sé Fawizyen-an kwè an toulé twa.)
An gwo roro lévé anpami sé Jwif-la, épi déotwa Fawizyen ki sété titja lwa sé Jwif-la doubout épi yo koumansé on chikann ki té byen cho. Yo di, “Nou pa jwenn pyès fòt èk nonm sala! Pitèt on nanj ében on lèspwi dwé palé ba li vwé!”
10 Chikann-an té ka vini tèlman cho, konmandè-a té pè yo té kay déchiwé Pòl an miyèt. Kon sa i konmandé sé sòldaʼy-la pou désann ay tiwé Pòl anpami yo épi mennenʼy mouté an kay sé sòlda-a.
11 An li òswè Senyè-a doubout bò Pòl épi i diʼy, “Ou pa bizwen pè! Ou ja sèvi mwen témwen an Jérouzalèm épi ou kay ni pou sèvi mwen témwen an vil Ronm tou.”
Sé Jwif-la Fè Konplo Pou Tjwé Pòl
12 An li denmen bonmaten, déotwa Jwif jwenn ansanm pou yo fè on konplo, épi yo fè an pwonmèt douvan Bondyé èk yo di yo pa kay manjé ni bwè anyen jis tan yo tjwé Pòl. 13 La té ni plis pasé kawant (40) Jwif ki té an konplo sala. 14 Yo alé koté sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la épi yo di yo, “Nou ja fè an sèman ki sèwyé an chay ki nou pa kay manjé anyen tout tan nou pa tjwé Pòl. 15 Kon sa apwézan nou vlé ou épi sé manm konsèy-la voyé an konmisyon bay konmandè sé sòlda-a épi mandéʼy pou voyé Pòl douvan konsèy-la konmkwéki zòt vlé jwenn pli bon enfòmasyon asouʼy. Mé nou kay pawé pou nou sa tjwéʼy avan i wivé isi-a.”
16 Mé on gason sésé Pòl vin konnèt sa épi i mouté an kay sé sòlda-a ay di Pòl.
17 Pòl kwiyé an ofisyé épi i diʼy, “Mennen tibway sala bay konmandè-a. I ni an bagay pou diʼy.”
18 Épi ofisyé-a pwan tibway-la, i mennenʼy bay konmandè-a épi i diʼy, “Pwizonnyé-a yo ka kwiyé Pòl-la kwiyé mwen épi i di mwen mennen tibway sala baʼw paski i ni on bagay pou diʼw.”
19 Konmandè-a tjenbé lanmen gason-an épi i mennenʼy asou koté épi i diʼy, “Ki sa ou ni pou di mwen-an?”
20 Tibway-la di konmandè-a, “Sé Jwif-la ja dakò pou mandéʼw pou mennen Pòl douvan konsèy sé Jwif-la denmen, konmkwéki yo vlé jwenn pli bon enfòmasyon asouʼy. 21 Mé pa kouté yo, paski la ni plis pasé kawant (40) nonm ki séwé asou chimen-an ka èspéyé pou yo tjwéʼy. Yo ja sèwmanté yo pa kay ni manjé ni bwè tout tan yo pa tjwé Pòl. Yo pawé pou fèʼy épi apwézan yo ka èspéyé disizyonʼw.”
22 Konmandè-a diʼy, “Pa di pyèsonn sa ou ja di mwen-an,” épi i voyé tibway-la alé.
Yo Voyé Pòl Bay Gouvènè Filiks
23 Lè sala konmandè-a kwiyé dé an sé ofisyéʼy-la épi i di yo, “Pawé dé san (200) sòlda, ansanm épi swasant dis (70) nonm asou chouval épi dé san nonm ki amé épi pitjèt fè. Épi di yo pou pwépawé kò yo pou alé Sizariya a névè òswè-a. 24 Épi bay Pòl déotwa chouval tou épi mennenʼy pouʼy sa wivé byen douvan Gouvènè Filiks.”
25 Konmandè-a ékwi an lèt bay gouvènè-a èk i di:
26 Mwen Klòdiyòs Lisiyas ka voyé bonjou pou Èksélans Gouvènè Filiks:
27 Sé Jwif-la mété lanmen anlè nonm sala épi yo té ka tjwéʼy, mé lè mwen vin konnèt sété jan Ronm i yé, mwen épi sé sòlda mwen-an alé chapéʼy. 28 Mwen té vlé sav pouki yo ka akizéʼy, kon sa mwen mennenʼy douvan konsèy yo-a. 29 Mwen vin konnèt i pa fè anyen pouʼy té méwité lajòl ni pou yo tjwéʼy. Sa yo té ni kont li-a sété an bagay ki té ni pou fè épi lwa yo menm. 30 Épi lè mwen vin sav déotwa Jwif té fè konplo pou tjwéʼy, mwen voyéʼy baʼw menm lè-a, épi mwen ja di sé moun-an ki ka akizéʼy-la pou vini douvanʼw pou fè plent yo.
31 Sé sòlda-a fè sa yo té konmandé yo pou fè. Jou òswè sala yo pwan Pòl épi yo mennenʼy jis an vil Antipatròs. 32 An li denmen, sé sòlda-a ki té a pyé-a viwé an kay sé sòlda-a épi yo kité sé sòlda-a ki té asou chouval-la mennenʼy alé. 33 Lè yo wivé an vil Sizariya, yo bay gouvènè-a lèt-la épi yo ladjé Pòl an lanmenʼy. 34 Gouvènè-a li lèt-la épi i mandé Pòl ki péyi i sòti. Pòl di i sòti Silisiya. Lè Pòl diʼy sa, 35 i di Pòl, “Mwen kay tann ou lè sé moun-an ki akizéʼw-la wivé.” Épi i konmandé sé sòldaʼy-la pou yo mennen Pòl an gwo kay-la Hèròd té fè-a, épi i konmandé yo pou véyéʼy.