24
Sé Jwif-la Akizé Pòl
Apwé senk jou, Annannayas, pli ho chèf pwèt-la, désann Sizariya ansanm épi déotwa ofisyé sé Jwif-la, épi on avoka yo kwiyé Tètilòs, épi yo alé douvan Gouvènè Filiks pou pòté plent kont Pòl. Lè yo kwiyé Pòl antwé, Tètilòs koumansé akizéʼy. I di Filiks kon sa, “Èksélans Filiks, nou ja ni lapé pou an chay tan anba kondwit ou. Ou ja fè an chay bon chanjman an péyi-a paski ou sé an nonm ki ni lèspwi. Nou ka wimèsyéʼw ofon tjè nou pou tout sé bon bagay-la ou toujou ka fè-a toupatou. Mwen pa vlé pwan twòp tanʼw, kon sa mwen ka diʼw tanpwi souplé, pwan an ti pasyans épi kouté nou. Nou pa kay palé tèlman.
“Nou sav nonm sala anbétan an chay. I ka fè tout sé Jwif-la bay twaka toupatou an latè-a, épi sé li ki chèf patizan-an yo ka kwiyé Nazawiyen-an. I té jis ensilté Bondyé lè i mennen sé moun-an ki pa Jwif-la andidan Kay-la yo té mété apa bay Bondyé-a. Kon sa nou mété lanmen anlèʼy épi nou awétéʼy. [Nou té vlé sèvi lwa nou menm pou jijéʼy, mé Konmandè Lisiyas vini épi i té bwital épi nou. I halé Pòl lanmen nou épi i di sé moun-an ki ka akizéʼy-la sipozé vini douvanʼw.] Si ou kwèsyonnen nonm sala, ou kay wè pou kòʼw tout sé bagay-la nou ka akizéʼy-la sé bagay ki vwé.”
Sé Jwif-la té dakò épi Tètilòs épi yo di, “Wi, sé bagay sala vwé!”
Pòl Wéponn Tèt Li Douvan Gouvènè Filiks
10 Gouvènè-a fè sin épi lanmenʼy bay Pòl pouʼy palé. Pòl di, “Mwen sav ou sé an jij pou nasyon sala pou an pil tan, épi mwen kontan pou mwen sa doubout douvanʼw pou mwen sa fè défans kò mwen. 11 Si ou fouyé dèyè sa, ou kay wè pou kòʼw sé pa manti mwen ka manti. I pa té ni plis pasé douz jou ki pasé dépi mwen mouté Jérouzalèm pou ay adowé Bondyé, 12 épi sé Jwif-la pa jwenn mwen ka chikannen épi pyèsonn andidan Kay Bondyé-a, ni mwen pa té ka fè pyèsonn bay twaka ni an sé légliz sé Jwif-la ni pyès lòt koté an vil-la. 13 Ni yo pyès pa sa moutwé sé bagay-la yo ka di asou mwen la-a vwé. 14 Mé kité mwen diʼw sa: Kon yon moun ki ka swiv chimen-an Jézi moutwé-a, mwen ka sèvi menm Bondyé-a gwan gwanpapa lontan nou-an té ka adowé-a. Sé Jwif-la di Chimen Jézi sé pa bon chimen-an, mé mwen ka kwè tout sé bagay-la Moziz épi sé pwòfèt-la ékwi an sé liv yo-a. 15 Menm kon sé nonm sala, mwen ni èspwa an Bondyé. Mwen ni èspwa-a ki tout moun, ni bon ni mové, kay wésisité. 16 Sé pou sa mwen toujou ka fè sa ki bon pou konsyans mwen pa wipwoché mwen douvan Bondyé épi douvan lézòm.
17 “Apwé mwen kité Jérouzalèm pou an chay lanné, mwen witounen la pou mwen té mennen lajan pou édé sé moun mwen-an épi pou mwen bwilé sakwifis bay Bondyé. 18 Sé paditan mwen té ka fè sa, yo jwenn mwen an Kay Bondyé-a. Mwen té ja fin fè sèvis pou pwépawé kò mwen pou adowé Bondyé. La pa té ni an chay moun épi mwen, épi la pa té ni pyèsonn ka bay twaka. 19 Mé déotwa Jwif ki té sòti Écha té la, épi yo menm té sipozé vini douvanʼw pou yo té akizé mwen si yo té ni on bagay kont mwen, 20 ében kité sé nonm sala ki isi-a diʼw ki mové bagay yo jwenn mwen fè lè mwen té doubout douvan konsèy yo-a. 21 Mé an sèl bagay mwen té fè, mwen palé fò lè mwen té doubout douvan yo. Mwen di, ‘Zòt ka jijé mwen jòdi-a paski mwen kwè sé moun-an ki mò-a kay wésisité.’ ”
22 Filiks, ki té konnèt an chay asou Chimen Jézi-a, anvoyé lodyans-lan épi i di, “Lè Konmandè Lisiyas wivé, mwen kay bay jijman mwen.” 23 I konmandé ofisyé-a pou véyé Pòl byen mé ba li ti tak libèté, épi kité sé janʼy-lan ba li sa i bizwen.
Pòl Palé Bay Gouvènè Filiks Épi Drousila
24 Apwé déotwa jou, Filiks vini épi madanm li Drousila, ki sété an Jwif. I voyé chaché Pòl épi i koutéʼy lè i té ka palé asou mannyè i vini kwè an Jézi Kwi. 25 Mé kon Pòl kontiné ka palé asou mannyè pou vini dwèt douvan Bondyé, épi mannyè pou kondwi kòʼw, épi asou jou jijman-an ki pou vini-an, Filiks vini pè épi i di Pòl, “Ou sa alé apwézan. Mwen kay voyé kwiyéʼw ankò lè mwen jwenn on chans.” 26 A menm lè-a, i té ka èspéyé Pòl té kay ba li lajan an séwan, kon sa chak ti lè i té kay voyé kwiyéʼy pou palé épiʼy.
27 Apwé dé lanné pasé, Pòchyòs Fèstòs vini gouvènè laplas Filiks. Filiks menm té vlé sé Jwif-la kontanʼy, kon sa i kité Pòl an pwizon.