26
Pòl Wéponn Tèt Li Douvan Agripa
Agripa di Pòl, “Mwen baʼw dwa pou palé pou kòʼw.”
Pòl lévé lanmenʼy épi i koumansé palé, i di, “Wa Agripa, pa ti kontan mwen kontan pou mwen sa wéponn tèt mwen douvanʼw jòdi-a kont tout sé bagay-la sé Jwif-la ka akizé mwen-an, sitou, paski mwen sav ou konnèt byen tout twadisyon sé Jwif-la épi tout sé kwèsyon-an ki ka mennen chikann anpami yo, kon sa mwen ka mandéʼw pou pwan an ti pasyans épi kouté mwen byen.
“Tout sé Jwif-la konnèt mannyè mwen ja viv dépi mwen té jenn, dépi an koumansman lavi mwen an péyi mwen menm épi an Jérouzalèm tou. Yo konnèt mwen dépi lontan. Épi si yo vlé, yo sa diʼw mwen té viv kon an Fawizyen, konpanni-an ki ka obéyi lwa wilizyon Jwif-la pli byen-an. Èk atjwèlman mwen doubout isi-a pou yo jijé mwen paski mwen ka èspéyé èk konfyans ki Bondyé kay tjenn pwonmèt-la i té fè pou gwan gwanpapa lontan nou-an. Sé menm pwonmèt sala douz nasyon-an ki an fanmi nou-an ka èspéyé èk konfyans pou wisivwè-a. Yo ka adowé Bondyé lajouné kon lannwit pou yo wisivwè menm pwonmèt-la mwen ka èspéyé-a. Wa mwen, sé Jwif-la ka akizé mwen paski mwen ka èspéyé pou menm pwonmèt-la yo ka èspéyé-a. Pouki zòt menm Jwif pa kwè Bondyé ka wésisité moun ki mò?
“Mwen menm té kwè sété an bon bagay mwen té ka fè lè mwen té ka pèsikité sé moun-an ki kwè an Jézi-a, nonm Nazawèt-la. 10 Épi sé sa mwen té fè an Jérouzalèm. Sé chèf pwèt-la ban mwen dwa pou mwen té mété an pil an sé moun-an ki kwè an Jézi-a an pwizon, épi lè yo té kondanné yo pou lanmò, mwen té dakò épi sa. 11 An chay fwa an tout sé légliz sé Jwif-la mwen té ka pini sé moun-an ki kwè an Jézi Kwi-a pou mwen té fè yo di yo pa kwè an Jézi ankò. Mwen té faché kont yo tèlman mwen té ka alé jis an sé lézòt péyi-a pou mwen té sa pèsikité yo.
Pòl Wakonté Mannyè I Konvèti
12 “Sété pou wézon sala sé chèf pwèt-la té ban mwen pèwmisyon épi pouvwa pou mwen té sa alé Danmaskòs. 13 Wa mwen, lè mwen té asou chimen-an, i té bò midi kon sa, mwen wè on klèté ki sòti an syèl-la ki té ka kléwé plis pasé sòlèy-la épi i kléwé oliwon mwen épi oliwon sé moun-an ki té ka voyajé épi mwen-an. 14 Nou tout tonbé atè, épi mwen tann on vwa palé ban mwen an langaj sé Jwif-la épi i di mwen, ‘Sòl, Sòl, pouki ou ka pèsikité mwen? Ou ka fè mal bay kòʼw menm kon on bouwik ki ka voyé pat dèyè baton mèt li.’
15 “Mwen di, ‘Ki moun ou yé, Mèt?’
“Épi Senyè-a wéponn, i di, ‘Mwen sé Jézi, moun-an ou ka pèsikité-a. 16 Lévé doubout asou pyéʼw paski mwen ja pawèt douvanʼw pou chwaziʼw kon sèvant mwen épi pouʼw sa di lézòt moun sa ou ja wè mwen fè jòdi-a épi sa ou kay wè an tan ki kay vini. 17 Épi mwen kay chapéʼw anba lanmen sé moun ou-an épi anba lanmen sé moun lòt nasyon-an. Mwen kay voyéʼw 18 pouʼw sa ouvè zyé yo pou fè yo tounen kont nwèsè pou klèté, pou tiwé yo anba pouvwa Satan pou vin jwenn Bondyé. Kon sa lè yo mété lafwa yo an mwen, Bondyé kay pawdonnen péché yo épi yo kay jwenn an plas anpami sé moun-an Bondyé ja chwazi-a.’
Pòl Palé Asou Twavay Li
19 “Épi sé kon sa, Wa Agripa, mwen pa dézobéyi vizyon-an mwen té wè sòti an syèl-la. 20 Pwèmyéman mwen pwéché an Danmaskòs, épi mwen pwéché Jérouzalèm épi apwé sa an tout péyi Joudiya, épi mwen pwéché bay sé moun lòt nasyon-an tou. Mwen di yo tounen hòd péché yo épi vin jwenn Bondyé, épi fè bagay pou moutwé lavi yo ja chanjé. 21 Pou wézon sala, sé Jwif-la mété lanmen anlè mwen an Kay Bondyé-a épi yo té éséyé tjwé mwen. 22 Mé pou jis jòdi-a Bondyé ka édé mwen, épi sé pou sa mwen douvanʼw ka bay témwenyaj sala, ni pou gwan ni pou piti. Sa mwen ka di-a sé menm sé bagay-la sé pwòfèt-la épi Moziz té di ki kay fèt-la. 23 Yo té di Jézi Kwi ni pou soufè épi i kay pwèmyé moun pou wésisité, pou sa moutwé sé Jwif-la épi sé moun-an ki pa Jwif-la klèté-a.”
24 Paditan Pòl té ka palé kon sa pou fè défans kòʼy, Fèstòs hélé dèyèʼy, i di, “Pòl, ou fou! Ou ja étidyé twòp épi sa fèʼw fou!”
25 Pòl wéponn, i di, “Mwen pa fou, Èksélans Fèstòs! Sa mwen ka di-a vwé! Sa sé pa pawòl kouyon! 26 Wa Agripa konnèt tout sé bagay sala mwen ka di-a, épi sé pou sa mwen pa pè palé ba li. Mwen asiwé i konnèt tout sé bagay sala, paski yo pa té fèt an séwan. 27 Wa Agripa, ou kwè sa sé pwòfèt-la ékwi-a? Mwen sav ou kwè!”
28 Wa Agripa wéponn, i di, “Pòl, ou kwè an ti mouman sala ou sa fè mwen vini an Kwityen otan ézé?”
29 Pòl di, “Menm si sé atjwèlman ében pli ta, mwen ka pwédyé bay Bondyé, ni pouʼw ni pou zòt tout ki ka kouté mwen jòdi-a, pou yon lè zòt kay vini menm kon mwen menm — antiwan pou sé chenn sala mwen ni an lanmen mwen-an!”
30 Lè sala wa-a, gouvènè-a épi Bènis épi sé lézòt-la lévé 31 épi lè yo té ka alé, yo di bay yonn a lòt, “Nonm sala pa fè anyen ki méwité lanmò ni météʼy an pwizon.”
32 Épi Agripa di Fèstòs, “Ou té sa ladjé nonm sala si i pa té di i vlé ay plédé plent li douvan Wa Siza.”