Lèt-la Pòl Ékwi Bay Légliz
Kòlòsé-a
Nou kwè zapòt Pòl ékwi lèt sala patan i té an pwizon Ronm. Lèt sala pitèt té ékwi bò swasant lanné apwé Jézi té vini asou latè-a.
Konmen san lanné avan Jézi té fèt, Kòlòsé sété yon vil byen enpòtan. Mé tan pou bò yon san lanné apwé Jézi vini asou latè-a, Kòlòsé té ja vini menm kon an ti vil.
Wézon Kòlòsé gadé tèlman enpòtan an Tèstèman Nèf-la sé sa: Patan Pòl té Èfésòs pou twa lanné-a, Épafras té aksèpté Jézi kon sovèʼy épi i té mennen Bon Nouvèl-la an vil Kòlòsé. Mé ti légliz sala ki koumansé la-a té ni an chay twaka épi moun ki ka enstwi mansonj. Pou wézon sala Épafras alé Ronm pou i té sa ay wè Pòl, épi sé kon sa Pòl ékwi lèt sala bay légliz-la.
An lèt-la Pòl ékwi-a, i pa té di dwètiman ki kalité bagay sé fo titja-a té ka enstwi-a. Asou wépons-lan i bay-la i sanm sé fo titja-a té ka enstwi an chay mansonj.
1. Yo té ka enstwi lwa konsèné ki kalité manjé an moun sipozé manjé épi bwè, ki kalité fèt wilizyon yo sipozé òbzòvé, épi yo té ka enstwi lwa ki an favè pou moun sikonsayz.
2. Yo té ka enstwi lwa konsèné ki sa pou manyen, pou gouté épi pou touché.
3. Yo té ka di moun ni pou adowé nanj.
4. Yo pa té ka konsidiwé Jézi kon an moun ki ni lotowité kon nou sav i ni-an.
5. Yo té ka di la ni an bagay pou konnèt épi sé yo yonn ki konnèt li, épi sé pou ou konnèt sé sigwé sala pou ou sa ni lasajès.
6. Yo té ka dépan asou lasajès yo menm épi twadisyon gwanpapa lontan yo.
Pòl ékwi lèt sala pou moutwé yo sé bagay sala pa vwé pyès. Pou i té sa fè sa, i té ni pou lévé non Jézi épi di yo Jézi sé menm épi Bondyé. Sé li ki fè latè-a, i té la avan tout bagay té janmen fèt, épi sé Jézi ki ka tjenbé tout bagay an plas. Sé li ki mèt légliz-la, sé li ki pwèmyé pou wésisité hòd lanmò. Jézi Kwi sé Bondyé menm ki vini an lachè-a, épi sé li ki ka fè nou vini jan épi Bondyé. Kon sa Pòl ka moutwé sé Jézi Kwi tousèl an moun bizwen.
1
Sé mwen Pòl, ki sé an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Timòfi la épi mwen osi. Mwen ka ékwi lèt sala bay zòt sé ich Bondyé-a ki ka wèsté an vil Kòlòsé, ki ka swiv Bondyé épi tout tjè zòt kon zòt manché an Jézi Kwi-a. Mwen ka mandé Bondyé Papa nou pou bay zòt lagwas épi lapé.
Pòl Pwédyé Épi Wimèsyé Bondyé
Nou toujou ka wimèsyé Bondyé, Papa Senyè Jézi Kwi, lè nou pwédyé bay zòt. Paski nou ja tann mannyè zòt ja mété lafwa zòt an Jézi Kwi, épi mannyè zòt enmen tout ich Bondyé, paski zòt ni èspwa adan sa Bondyé ka tjenn an syèl bay zòt. Lafwa zòt épi lanmityé zòt ka doubout asou èspwa sala. Zòt ja tann li avan adan konmisyon Bon Nouvèl-la ki sé lavéwité-a menm. Sa sé Bon Nouvèl-la ki ja vini anpami zòt-la. Tout oliwon latè-a Bon Nouvèl-la ka mennen bennédiksyon épi i ka simen menm kon i ja ka fè anpami zòt, dépi jou-a zòt tann li-an épi zòt vini konpwann lagwas Bondyé an tout lavéwitéʼy. Sé Épafras ki moutwé zòt sé bagay sala. I sé an nonm ki ka sèvi Jézi ansanm épi nou, épi nou enmenʼy an chay. I ka twavay bay Jézi épi tout tjèʼy kon i ka wépwézanté nou-an anpami zòt-la. I ja di nou konsèné lanmityé-a Lèspwi Bondyé ja bay zòt-la.
Pou wézon sala, dépi jou-a nou tann konsèné zòt-la, nou pʼòkò doubout pwédyé bay zòt. Nou ka mandé Bondyé pou vidé Lèspwiʼy asou zòt, pou bay zòt lasajès épi lakonpwann konsèné sa i vlé zòt fè. 10 Mannyè sala zòt kay sa viv kon Senyè-a vlé, épi sa kay toujou plè Bondyé. Zòt kay fè bon an tout diféwan mannyè épi zòt kay vini konnèt Bondyé pli an pli. 11 Mwen ka pwédyé Bondyé kay bay zòt kouway adan tout kouway-la li yonn ni-an. Kon sa zòt pé doubout fò épi ni pasyans épi lajwa an tjè zòt. 12 Mwen ka wimèsyé Bondyé Papa nou, ki ja bay zòt tit pou tout sa ki sa zòt an sé bagay-la i ja pwonmèt sé ich li-a an wéyòm klèté-a i ka kondwi-a. 13 I tiwé nou anba nwèsè sala ki té ni pouvwa anlè nou-an, épi i ja mennen nou anba kondwit Gasonʼy-lan i kontan an chay-la. 14 Sé li ki moun-an ki libéwé nou, paski sé pou lapétiʼy Bondyé ja pawdonnen péché nou.
Jézi Anho Tout
15 Jézi-a ki vini an lachè-a, i menm kon Bondyé-a nou pa ka wè pyès-la. Sé li ki pwèmyé Gason Bondyé, épi i èkzisté avan tout lòt bagay ki janmen fèt. 16 Bondyé annékòz Jézi pou fè tout bagay ki janmen fèt, ni tout bagay ki èkzisté an syèl, ni tout bagay ki an latè-a, ni sa moun sa wè ni sa moun pa sa wè, menm si yo sé wa ében pouvwa an syèl anho-a, ében mèt ki ni lotowité ében tout lòt bagay ki ni pouvwa an latè sala. Sé Jézi ki fè tout bagay épi tout bagay té fèt pou ba li lonnè. 17 Jézi té la avan tout bagay, épi sé pouvwaʼy ki ka tjenn tout bagay an plas yo. 18 Jézi ki ka kondwi légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi. Sé li ki koumansman-an, sa vlé di, li ki pwèmyé ki wésisité hòd lanmò pou i té sa anho tout bagay. 19 Paski i té plè Papa-a pou Gason-an té Bondyé an tout mannyè menm kon li. 20 Bondyé sèvi Gasonʼy pou fè latè épi syèl aksèpté kondwit li ankò. Bondyé mété lapé ni épi bagay ki asou latè-a ni épi bagay ki an syèl, lè san Gasonʼy koulé asou kwa-a.
21 La té ni an tan lè zòt pa té vlé swiv chimen Bondyé épi zòt té lèlmiʼy paski zòt té ka fè épi katjilé an chay bagay ki mové. 22 Mé apwézan Bondyé ja fè zòt aksèpté kondwit li ankò. Sa vini posib lè Gasonʼy-lan mò kon an nonm asou kwa-a, pou zòt sa vini an pwézans li nèt, san pyès défo, 23 si zòt kontiné an lafwa-a épi zòt byen établi asou fondasyon-an ki vwé-a, épi zòt pa pèd èspwa-a zòt wisivwè lè zòt tann Bon Nouvèl-la. Bon Nouvèl sala ja simen tout oliwon latè-a, épi mwen Pòl vini an sèvant li.
Pòl Twavay Bay Légliz-la
24 Sé soufwans mwen-an pou lapéti zòt-la ja fè mwen kontan, paski kon mwen ka soufè-a, mwen ka édé pou fini sé soufwans-lan nou oblijé soufè-a asou chimen-an Jézi soufè-a, pou lapéti légliz-la ki sé kò i menm Jézi. 25 Bondyé ja fè mwen an sèvant pou tout sé moun-an ki ka kwè an li pou vwé-a, épi i mété mwen adan an pozisyon pou fè twavay sala pou mwen sa édé zòt. I sé an pozisyon koté mwen ni pou pwéché tout konmisyon Bondyé, 26 sa sé lavéwité-a pyès moun pa té konnèt an tan ki pasé mé apwézan Bondyé wévéléʼy bay sé ich li-a. 27 Bondyé désidé pou fè sé ich li-a konnèt sa i pa té janmen fè moun konnèt avan. Sa sé on konmisyon ki tèlman wich épi bèl pou tout moun vini konnèt. Sa ki pa té janmen wévélé avan-an sé sa: Jézi ka viv an tjè zòt épi Bondyé kay fè zòt vini an mannyè zòt pa sa menm èspliké, menm kon li menm Bondyé yé.
28 Nou ka pwéché Jézi bay tout moun. Nou ka vèti épi enstwi tout moun an tout lasajès. Kon sa nou pé pwézanté tout moun kon moun ki pa ka mantjé anyen kon yo manché an Jézi-a. 29 Pou mwen fè sa, mwen twavay wèd kon mwen pé. Épi mwen ka sèvi tout kouway-la Jézi ban mwen-an, épi kouway sala zòt sa wèʼy an tout sa mwen fè.