2
Mwen vlé zòt sav mannyè mwen ka twavay wèd bay zòt épi sé moun-an ki ka wèsté an vil Léyodisiya épi tout sa ki pʼòkò jwenn épi mwen. Mwen ka fè sé bagay sala kon sa zòt pé ankouwajé an tjè zòt épi manché an lanmityé, kon sa zòt kay ni tout asiwans-lan bon lakonpwann ka bay-la. Mannyè sala zòt kay konnèt konsèné bagay-la Bondyé pa té janmen fè moun konnèt avan-an, épi sa sé Jézi menm. Sé Jézi ki fè moun konnèt lasajès Bondyé épi tout sa i vlé nou konpwann, ki menm kon an wichès ki té séwé.
Mwen ka di zòt sa kon sa pyèsonn pa kay kwennen zòt épi pyès kalité pawòl mansonj, menm si yo ka sanm akwèdi yo vwé. Menm si mwen pa la épi zòt an lachè mwen, zòt pé asiwé mannyè i yé-a akwèdi pwézans mwen la épi zòt, épi mwen kontan tèlman pou wè mannyè zòt ka konpòté kò zòt byen, épi mannyè lafwa zòt fò kon zòt manché an Jézi-a.
Lavi Menm Sé Manché An Jézi
Bon, menm kon zòt wisivwè Jézi kon Senyè-a, viv lavi zòt kon moun ki manché an li. Tjenn wasin zòt byen fon manché an Jézi. Bati lavi zòt asouʼy menm. Fè kò zòt fò an lafwa-a menm kon yo té moutwé zòt, épi sé pou zòt toujou moutwé mannyè zòt ka wimèsyéʼy an chay.
Sé pou zòt asiwé ki pyèsonn pa fè zòt èslav épi kalité katjil-la moun ka fè-a ki ka kwennen-an épi ki pa vo anyen-an, sa ki ka dépan asou twadisyon nonm-lan épi tout sé kalité lidé-a nonm ni konsèné latè sala. Sé kalité bagay sala ki ka kwennen moun-an, sé pa Jézi ki moutwé yo sa. Jézi sé Bondyé pou vwé, épi a menm lè-a i ni an kò menm kon nou. 10 Lavi menm sé lè zòt manché an Jézi. Jézi ni pouvwa pasé tout lèspwi ki ka kondwi épi ki ni lotowité.
11 Kon zòt manché épi Jézi, zòt ja sikonsayz. Sa vlé di, zòt pa ka kité vyé lavi péché-a kondwi zòt ankò. Sa sé pa kalité sikonsizyon-an nonm ka fè-a, mé sé Jézi yonn ki ka fè kalité sala 12 lè zòt batizé, akwèdi zòt té téwé épi Jézi, épi pouvwa Bondyé fè zòt viv ankò, menm kon Jézi viv ankò. Sa té wivé zòt kon zòt té mété lafwa zòt an pouvwa Bondyé-a ki wésisité Jézi hòd lanmò-a. 13 Lè zòt té mò an lèspwi zòt paski lavi zòt té an lavi péché, zòt pʼòkò té koupé épi jété lavi péché zòt, mé apwézan Bondyé fè zòt viv ankò épi Jézi. Bondyé pawdonnen péché nou tout. 14 I éfasi tout sé bagay-la ki té ka moutwé konmen nou dwé-a, épi i sé lwa-a ki té ka di nou sa pou nou fè-a. I détwi pouvwa bagay sala nèt akwèdi sé an klou i pwan épi i klouwé bagay sala asou kwa-a, 15 épi kon i kasé pouvwa épi lotowité sé lèspwi sala ki té ka kondwi-a, i mawé yo épi i fè yo makpat dèyèʼy pou moutwé tout moun i ja détwi pouvwa sé lèspwi sala.
16 Kon sa pa kité pyèsonn jijé zòt an sa zòt ka manjé ében bwè, ében sé jou-a moun ja mété apa toulé lanné pou adowé Bondyé-a, ében sé fèt-la yo ka sélébwé sé katyé lalin-an, ében sé jou sabaf-la. 17 Tout sé lwa sala sé an lonbwaj sèlman an sé bagay-la ki té pou vini-an, mé bagay-la menm sé Jézi. 18 Pa kité pyèsonn anpéché zòt jwenn sa ki kay vini pou zòt-la. La ni moun ki ka pwan plézi lè yo ka moutwé moun akwèdi yo ka abésé kò yo épi ki ka pwédyé bay nanj akwèdi yo sé Bondyé. Sé moun sala di yo pli ho pasé lézòt paski yo ka wè vizyon pyès lòt moun pa sa wè. Mé sé paski yo ka katjilé kon nonm yo ni vyé lògèy kon sa. 19 Yo pa ka dépan asou Jézi ankò. Sé Jézi ki ka kondwi légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi, li ki ka nouwi épi tjenn légliz-la ansanm, épi légliz-la ka pwofité menm kon Bondyé vléʼy pwofité.
Mò Épi Viv An Jézi
20 Lè Jézi mò, zòt mò osi, sa vlé di zòt pa anba kondwit sé vyé lèspwi-a ki ka kondwi anho-a ankò. Zòt pa sipozé viv kon jan latè sala. Zòt pa ni pou obéyi sé lwa yo-a. 21 La ni moun ki di, “Pa manjéʼy, pa goutéʼy, pa touchéʼy.” 22 Mé sé lézòm ki fè sé lwa sala épi sé yo menm ki ka enstwiʼy. Tout sé lwa sala pa enpòtan, paski lè ou fin manjé manjé-a, i pa vo anyen ankò. 23 Adan moun kwè akwèdi moun-an ki fè sé lwa sala ni lasajès, mannyè yo ka konmandé moun pou adowé nanj, mannyè yo ka fè akwèdi yo ka abésé kò yo, mannyè-a yo ka fè kò yo soufè pou lapéti wilizyon yo. Sé lwa sala konsèné ki sa pou fè épi pa fè-a pa ka édé pa menm an tizing pou kondwi sé bagay-la lachè-a ka anvi-a.