3
Kon Jézi ja annékòz zòt pou viv ankò épiʼy-la, aché pou sé bagay-la Bondyé ja pwépawé bay zòt an syèl-la, koté-a Jézi ka asid asou lanmen dwèt Bondyé-a épi ka kondwi épiʼy-la. Fè lidé zòt katjilé asou sé bagay-la ki an syèl-la, épi pa asou bagay ki an latè sala. I sé akwèdi zòt ja mò épi lavi zòt séwé épi Jézi kon zòt manché an Bondyé-a. Lè Jézi ki sé lavi zòt menm kay pawèt, zòt kay la épiʼy osi an tout klètéʼy.
Lavi Zòt Avan Épi Apwézan
Zòt ni pou jété nèt sòti an lavi zòt tout sé mannyè latè-a ki ka twavay an zòt-la: Zòt pa sipozé fè fònikasyon épi adiltè épi tout kalité malpwòpté kon sa, zòt pa sipozé ni vyé lidé pou fè movèzté, zòt pa sipozé vowas, paski i menm kon lè an moun ka adowé fo bondyé. Pou lapéti sé bagay sala waj Bondyé ka vini asou tout sa ki dézobéyiʼy. Zòt té ka maché adan sé vyé mannyè sala an lavi-a zòt té ka viv avan-an.
Mé apwézan zòt ni pou tiwé sé bagay sala nèt an lavi zòt. Bagay kon waj épi dézi-a pou fè moun soufè. Doubout sali non lézòt épi doubout di vyé mo sal. Pa manti bay yonn a lòt, kon zòt ja jété vyé lavi-a épi tout sé vyé mannyè-a i ni-an 10 épi zòt ja mété an lavi ki nèf. I sé Bondyé ki fè zòt nèf kon sa. Sé Bondyé ki fè zòt, épi pli an pli i ka fè zòt vini kon li menm pou zòt sa vini konnèt li pli mèyè. 11 Pou lapéti sa Bondyé ja fè-a, moun ki pa Jwif pa ni pyès diféwans épi sa ki Jwif, moun ki sikonsayz épi moun ki pa sikonsayz, jan ki étwanjé ében jan ki sovay, èslav épi sa ki pa èslav, mé sa ki enpòtan sé Jézi, épi sé li ki ka viv menm mannyè-a an zòt tout.
12 Kon Bondyé ja chwazi zòt-la, zòt sé sa li yonn épi i enmen zòt an chay. Sé pou zòt ni konpasyon, fè bon bay lézòt, abésé kò zòt, sé pou zòt janti épi ni pasyans. 13 Pa di zòt pa sa sipòté yonn a lòt. Sé pou zòt pawdonnen lè zòt ni anyen kont yonn a lòt. Pawdonnen yonn a lòt menm kon Senyè-a pawdonnen zòt-la, 14 épi asou tout sé bon mannyè sala mété lanmityé, paski sé lanmityé ki ka simanté tout bagay ansanm adan an lilyon ki pawfé. 15 Kité lapé-a Jézi ka bay-la kondwi an tjè zòt, paski kon zòt sé manm adan yon sèl kò, Bondyé ja kwiyé zòt pou viv an lapé. Épi sé pou zòt toujou wimèsyé Bondyé. 16 Kité konmisyon Jézi-a ki bon tout bon-an viv kon an wichès an tjè zòt. Kon zòt ka enstwi épi vèti yonn a lòt, sé pou zòt moutwé lasajès an tout mannyè. Chanté an sé Samz-la épi tout lòt chanté moun fè pou yo sa adowé Bondyé, épi sé chanté-a Lèspwi Bondyé bay zòt-la. Chanté épi adowé Bondyé épi tout tjè zòt. 17 Épi népòt bagay zòt fè, menm si sé an pawòl ében an twavay, fè tout adan non Senyè-a Jézi, kon zòt ka wimèsyé Bondyé Papa pou sa Jézi menm ja fè bay zòt-la.
Fwè Èk Sè Épi Lwa Kay Yo
18 Zòt sé madanm-lan sipozé abésé kòʼw douvan mawiʼw, paski ou ja mété konfyans ou an Jézi. 19 Épi zòt sé mawi-a ni pou enmen madanm ou épi pa maltwétéʼy. 20 Zòt sé manmay-la — toujou obéyi manmanʼw épi papaʼw, paski lè ou obéyi yo, sa kay plè Bondyé an chay. 21 Zòt sé papa-a — pa pou ou kwititjé sé manmay-la twòp avan ou dékouwajé yo. 22 Zòt ki èslav sipozé wèspèkté mèt zòt épi obéyiʼy an tout bagay. Sé pa pou ou obéyiʼy lè i ka véyéʼw tousèl paski ou vlé yo kwè ou ka fè byen, mé fè twavay ou épi an bon tjè. Sa kay moutwé ki ou ka wèspèkté Senyè-a. 23 Népòt bagay ou ka fè, sé pou ou fèʼy épi an bon tjè, akwèdi sé sèvis Senyè-a ou ka fè épi sé pa sèvis nonm sèlman. 24 Kon ou sav Senyè-a kay baʼw kon an péyiman sé bagay-la i ja pwonmèt pou bay sé ich li-a, paski sé Jézi ki vwéman mèt-la ou ka sèvi-a. 25 Tout sé sa ki ka fè mové-a kay jwenn sa yo méwité asou jou jijman-an, paski Bondyé pa ni pwéféwans lè i ka jijé.