4
Zòt sé mèt-la sipozé aji épi sé èslav ou-a adan an mannyè ki dwèt, paski zòt sav zòt ni an mèt an syèl osi.
Lésisyon
Sé pou zòt kontiné pwédyé. Mété lidéʼw asou sa ou ka di-a lè ou ka pwédyé, épi pa obliyé wimèsyé Bondyé. Lè zòt ka pwédyé, chonjé nou osi an lapwiyè zòt, kon sa Bondyé kay ouvè an chimen ban nou pou nou sa pwéché konmisyonʼy-lan konsèné Jézi-a moun pʼòkò té konnèt avan-an. Mwen an pwizon apwézan paski mwen ka pwéché konmisyon sala. Pwédyé pou mwen kay sa pwéché pawòl-la adan an mannyè ki kay sa byen senp pou konpwann, paski sa sé bagay-la mwen sipozé fè-a. Sé pou zòt sèvi an chay lasajès adan mannyè-a zòt ka kondwi kò zòt douvan sé sa ki pa ka kwè an Jézi-a. Sèvi byen tout ti chans zòt jwenn pou zòt sa simen Bon Nouvèl-la. Pwan gad lè zòt ka chwazi pawòl pou palé épi lézòt. Sa kay fè yo enmen kouté zòt, épi i kay sé pawòl-la yo bizwen tann-an osi. Mannyè sala zòt kay ni an bon wépons pou bay tout moun.
Dènyé Bonjou
Tichikòs kay di zòt tout bagay ki ja wivé mwen. I sé an fwè nou enmen an chay, épi i ka fè twavay Senyè-a ansanm épi nou èk tout tjèʼy. Sé pou sa mwen ka mandéʼy pou alé oti zòt, pou i sa di zòt ki mannyè nou tout ka fè, épi pou i sa ankouwajé tjè zòt osi. Onèsimòs kay vini épiʼy. I sé an fwè nou kontan an chay épi i ka fè twavay Senyè-a épi tout tjèʼy. I sé an moun ki sòti an péyi zòt épi yo dé-a kay di zòt tout bagay ki ka fèt isi-a.
10 Aristakòs, ki an pwizon épi mwen, voyé di zòt bonjou. Mak ki kouzen Bannabas voyé di zòt bonjou osi. Zòt ja wisivwè an lèt ki di zòt sipozé gadé apwéʼy lè i vini. 11 Jòchwa, sa yo ka kwiyé Jòstòs, voyé di zòt bonjou osi. Yo sé sèl konpanni Jwif ki ka kwè an Jézi apwézan anpami sé moun-an ki la épi mwen-an kon nou ka twavay anba kondwit Bondyé. Épi yo ja édé mwen an chay. 12 Épafras, ki sé an manm an légliz Jézi-a épi an sèvant Jézi Kwi, voyé di zòt bonjou osi. I toujou ka pwédyé bay zòt épi tout tjèʼy. Kon sa zòt pé doubout fò an tout bagay Bondyé vlé zòt fè, kon moun ki pa ka mantjé anyen lè i vini asou konfyans an Bondyé. 13 Mwen menm sa mété lanmen mwen an difé ba li lè i vini asou mannyè i ja twavay wèd pou édé zòt, épi sé sa ki ka wèsté an vil Léyodisiya épi Èrapolis-la. 14 Louk, kanmawad-la nou kontan an chay-la, sa sé dòktè-a, épi Démas di zòt bonjou. 15 Di tout sé fwè-a ki ka wèsté an vil Léyodisiya bonjou ban mwen. Nimfa osi, épi sé fwè èk sè-a ki ka toujou adowé Bondyé an kay li-a.
16 Apwé zòt li lèt sala an légliz-la, wè ki yo li lèt-la an légliz Léyodisiya-a osi. Menm mannyè-a mwen vlé zòt li lèt mwen-an légliz Léyodisiya-a kay voyé bay zòt-la.
17 Di Akipòs, wè ki i menm fini twavay-la Senyè-a ba li pou sa fè-a.
18 Mwen Pòl ékwi bonjou sala épi lanmen mwen menm. Pa obliyé mwen an pwizon. Mwen ka mandé pou lagwas Bondyé toujou épi zòt.