^
ÈFÉSÒS
Jézi Benni Lèspwi Nou
Pòl Pwédyé Bay Sé Ich Bondyé-a
Bondyé Fè Nou Viv An Jézi
Tout Moun Ki Ka Kwè An Jézi Sé Yonn
Twavay Pòl Anpami Sé Nasyon-an Ki Pa Jwif-la
Lanmityé Jézi
Nou Tout Sé Yonn An Jézi
Lavi Nèf-la An Jézi
Déotwa Lwa Pou Lavi Nèf-la
Viv An Lavi Ki Nèt
Viv Lavi Zòt An Klèté
Mannyè Mawi Épi Madanm Pou Viv Ansanm
Manmay Épi Manman Yo Épi Papa Yo
Èslav Épi Mèt Yo
Mannyè Pou Abiyé Pou Ladjè
Dènyé Lapwiyè