Lèt-la Pòl Ékwi Bay Légliz
Èfésòs-la
I sé Pòl ki ékwi lèt sala bay légliz Èfésòs-la. I sanm Pòl té ékwi lèt sala patan gouvèdman Ronm té tjenn li pwizonnyé an kay li menm.
Èfésòs té vil-la ki té pli enpòtan pou gouvèdman Ronm asou fasad sòlèy kouché an Écha. I té osi yonn an senk sé vil-la ki té pli enpòtan pou gouvèdman Ronm an tout sé vil-la ki té anba kondwit Ronm-lan. I té enpòtan an chay osi lè i vini pou mannyè Bon Nouvèl-la té simen Écha.
Bagay-la ki té pli enpòtan adan vil Èfésòs sé gwan kay-la yo té fè pou adowé fo bondyé-a yo té ka kwiyé Dayanna-a. Kay sala té bèl an chay épi moun té ka konsidiwéʼy kon yonn an sé sèt bagay-la ki pli bèl an latè-a.
I sé an vil Èfésòs lè Pòl té ka pwéché konsèné Jézi Kwi, i twapé kòʼy an twaka épi sé moun-an ki té ka fè èstati fo bondyé Dayanna-a pou yo té sa vann bay moun ki té ka vizité vil-la. An chay moun an plas sala lè yo tann Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi tounen do yo asou vyé wilizyon nwèsè-a yo té ka swiv-la. Pòl moutwé yo osi mannyè pou yo sa pwépawé pou goumen kont tout mové lam.
An lèt sala Pòl fiksé lidéʼy an chay asou sé bagay-la konsèné légliz-la ki té tjenn an sigwé avan-an. I pwézanté légliz-la kon an moun nèf Bondyé fè, an plas koté menm Bondyé-a ki té wévélé kòʼy an tan avan-an ban nou an ti gouté an kalité lilyon épi kawaktè sé moun nèf-la i ka fè apwézan-an kay ni. I di légliz-la sé an plas koté moun kay èspéyansé pouvwa-a Bondyé ka sèvi pou twansfòmé lavi moun épi an plas koté moun sa palé bay yonn a lòt konsèné lavi nèf sala yo ni-an.
I moutwé légliz-la kon an tant ki nèf, épi ki fèt épi moun. I di sé pouvwa épi lotowité Jézi ki ka kondwi légliz-la, épi ou ka fè sèvis Jézi lè ou fè twavay an légliz-la. Légliz-la sé kon an klèté an latè nwèsè sala. Légliz-la ka èspéyé asou jou-a Bondyé kay délivwéʼy an latè sala. Légliz-la sé kon an madanm ki ka èspéyé pou bèl mawi-a i kay mayé épi-a.
1
Mwen Pòl, ki an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, mwen ka ékwi lèt sala bay tout sé ich Bondyé-a ki ka wèsté Èfésòs-la, sé sa ki ka fè twavay Jézi Kwi épi tout tjè yo. Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.
Jézi Benni Lèspwi Nou
Annou adowé Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi, épi sé li Senyè-a ka obéyi. I ja benni nou épi tout bennédiksyon ki sòti anho paski nou sé sa Jézi Kwi. Avan latè-a té fèt, Bondyé té ja chwazi nou pou nou té sa ich li kon nou manché an Jézi Kwi, kon sa nou té kay nèt épi san défo an pwézans li. Pou lapéti lanmityéʼy, Bondyé té ja désidé avan jou-a wivé pou chwazi nou. Lè i adòpté nou kon ich li sé Jézi Kwi ki fè sa posib. Sa té an plézi pou li paski sé sa i té vlé fè. Annou adowé Bondyé kon nou ja wè mizi bon kado-a i ja benni nou abondantman épiʼy-la bon kon nou manché an Jézi Kwi, Gasonʼy-lan i kontan an chay-la.
Sé kon Jézi bay laviʼy pou mò kon an sakwifis, nou té délivwé. Sa vlé di Bondyé ja pawdonnen péché nou. Vwéman lagwas Bondyé gwan kouman, i ja moutwé nouʼy pli an pli épi tout lasajès épi lakonpwann. Bondyé fè sa i di i té kay fè, sa sé i sèvi Jézi Kwi pou fè nou konnèt sigwé plan-an i té ja désidé pou fini-an. 10 Bondyé kay fè planʼy twavay lè lè-a wivé. I kay mennen tout bagay i fè ansanm, ni sa ki an syèl anho épi sa ki asou latè-a, épi Jézi kay mèt anho yo tout.
11 Sété paski nou manché épi Jézi, Bondyé té ja chwazi nou. Sété Bondyé ki té ja désidé pou fè sa paski i sa fè tout bagay fèt menm kon i vlé. 12 Bon, nou menm ki té pwèmyé pou mété èspwa nou an Jézi-a, annou glowifyé Bondyé.
13 Épi sé kon sa i té yé épi zòt osi lè zòt tann konmisyon-an ki ka di nou lavéwité-a konsèné Bondyé. Sa sé Bon Nouvèl-la Bondyé sèvi pou sové zòt-la. Zòt mété konfyans zòt an Jézi, épi Bondyé té déklawé zòt sé ich li lè i bay zòt Lèspwi-a i té ja pwonmèt-la. 14 Paski nou ni Lèspwi Bondyé, nou sa asiwé nou kay wisivwè sa Bondyé pwonmèt i kay bay sé moun li-an. Épi nou asiwé Bondyé kay tiwé nou tout anba èslavay, sa sé tout sé ich Bondyé-a. Annou glowifyé Bondyé.
Pòl Pwédyé Bay Sé Ich Bondyé-a
15 Pou wézon sala, dépi mwen vini tann konsèné lafwa zòt an Senyè Jézi, épi mannyè zòt ni lanmityé pou tout ich Bondyé, 16 mwen ka toujou wimèsyé Bondyé bay zòt. Népòt lè mwen ka pwédyé, mwen ka chonjé zòt an lapwiyè mwen. 17 Mwen ka kontiné mandé Bondyé-a Senyè nou Jézi Kwi ka obéyi-a — sa sé Papa nou-an ki bon tout bon-an — pou bay zòt Lèspwi-a ki kay fè zòt ni lasajès épi ki kay wévélé Bondyé bay zòt pou zòt sa konnèt li pli mèyè. 18 Mwen ka pwédyé osi kon sa tjè zòt kay ouvè, pou zòt pé konnèt èspwa-a Bondyé ja kwiyé zòt pou konnèt-la. Tout sé bèl bennédiksyon-an Bondyé pwonmèt sé moun li-an ni an chay valè. 19 Épi pouvwa-a i ni ban nou ki ka kwè an li-a, pyès lòt pouvwa pa sa vini pwé sa. Pouvwa sala ki ka twavay an nou-an sé menm kouway-la ki an pouvwa Bondyé-a. 20 Sé menm kouway-la i té sèvi-a lè i wésisité Jézi hòd lanmò épi i fèʼy asid asou lanmen dwèt li pou kondwi épiʼy an syèl anho-a. 21 Épi Jézi ka kondwi la anlè tout lòt wa ki an syèl anho-a, épi anlè tout lèspwi ki ni lotowité, anlè tout lèspwi ki ni pouvwa, épi anlè sé mèt-la. I anho tout lòt bagay ki ni pouvwa an latè sala épi an tan-an ki ka vini-an. 22 Bondyé mété tout bagay anba pyé Jézi, épi i mété Jézi wa anho tout lézòt an légliz-la. 23 Légliz-la sé kò Jézi. Sé Jézi ki fè légliz-la sa i yé jòdi-a. Épi tout bagay toupatou ka fini fèt an Jézi.