2
Bondyé Fè Nou Viv An Jézi
Épi pou ou menm, ou té ja mò paski ou té ka viv an dézobéyisans épi péché. An tan sala ou té ka swiv mové mannyè latè-a épi ou té ka obéyi sé mové mèt-la ki ka kondwi sé mové lèspwi-a anho-a, sa sé lèspwi-a ki ka kondwi sé moun-an ki ka dézobéyi Bondyé-a. Pou byen diʼw, nou tout té ka fè menm kon sé moun sala, paski nou té ka viv pou satisfè lachè nou, épi nou té ka fè népòt bagay ki vini an lidé nou, menm kon tout lézòt moun, épi kon nou té moun kon tout lézòt, nou té oblijé soufè waj Bondyé.
4-5 Nou té ja mò paski nou té ka viv an dézobéyisans, mé Bondyé ni tèlman konpasyon asou nou, épi lanmityéʼy pou nou tèlman gwan, i fè nou viv ankò an Jézi. Sé lagwas Bondyé ki sové nou. Épi kon nou manché épi Jézi Kwi, menm kon i tè yé épi Jézi, sé kon sa i kay yé épi nou, sa sé Bondyé kay tiwé nou adan kondisyon lanmò-a nou té yé-a pou nou sa kondwi épi Jézi an syèl anho. Bondyé fè sa apwézan pou moutwé tout moun, an sé tan-an ki ka vini-an, mizi gwan lagwas li menm Bondyé gwan, pa lanmityé-a i ni ban nou an Jézi Kwi-a. Sé Bondyé ki sovéʼw pa lagwas li, paski ou mété lafwaʼw an Jézi. Épi lafwa sala pa an bagay ou té ni — sé Bondyé ki ba ouʼy. Sé pa pou bon twavay ou fè, paski si sété sa ou té kay bavadé. 10 Mé sé Bondyé ki fè nou sa nou yé jòdi-a. Épi sé kon nou manché an Jézi Kwi-a, Bondyé fè nou pou nou sa fè bon twavay. Épi bon twavay sala menm, Bondyé té ja pwépawéʼy pou nou té sa fè.
Tout Moun Ki Ka Kwè An Jézi Sé Yonn
11 Zòt ki fèt an sé nasyon-an ki pa Jwif-la té sipozé chonjé sa zòt té yé avan. Sé Jwif-la di kon sa zòt pa sikonsayz, paski yo menm té sikonsayz-la. (Sikonsayz sé an bagay ki ka fèt an lachè-a pa lanmen nonm.) 12 Chonjé an tan sala zòt pa té menm sav ki moun Jézi Kwi té yé. Zòt té étwanjé, épi zòt pa té ni pyès plas anpami sé moun-an Bondyé té chwazi-a, épi zòt pa té ni pyès pa an sé agwéman-an, paski yo té fèt asou sé pwonmèt-la Bondyé tè fè épi sé moun li-an. Zòt té ka viv an latè sala san èspwa épi san Bondyé. 13 Apwézan, kon zòt manché an Jézi Kwi-a, magwé zòt té lwen Bondyé, Jézi ja mennen zòt pwéʼy, paski sanʼy té koulé bay zòt.
14 Sé Jézi menm ki mennen lapé ban nou, paski i ja fè ni Jwif ni sa ki pa Jwif viv kon yon nasyon, épi i ja kasé bawad-la, sa sé bagay-la ki té sépawé zòt-la épi ki té ka fè zòt viv kon lèlmi-an. 15 Épi an lachèʼy i aboli lwa-a épi sé konmandman-an sé Jwif-la té sipozé swiv-la. Sa Jézi té vlé fè an li menm sé sa, i té vlé pwan dé diféwan kalité moun épi fè yon moun nèf épi yo. Épi sé kon sa i mété lapé. 16 Épi sé an lanmò Jézi i détwi bagay-la ki té ka fè yo viv kon lèlmi-an, épi i manché dé nasyon sala ansanm kon yon nasyon, épi kon sa i mennen yo viwé bay Bondyé. 17 Kon sa Jézi vini épi i pwéché Bon Nouvèl-la ki ka fè yo tout viv an lapé, sa sé bay zòt menm ki pa Jwif-la ki pa té ni anyen pou fè épi Bondyé-a, épi osi bay sé Jwif-la ki té konnèt Bondyé-a. 18 Sé pou lapéti sa Jézi té fè-a Lèspwi Bondyé ka édé nou tout vini an pwézans Bondyé Papa an syèl.
19 Bon, sa vlé di zòt ki pa Jwif-la sé pa jan an lòt péyi ében étwanjé ankò, mé zòt sé jan menm péyi épi sé ich Bondyé-a. Épi zòt sé manm an fanmi Bondyé kon tout lézòt ich Bondyé. 20 Zòt menm sé tjò an kay sala, sa sé menm kay-la sé zapòt-la épi sé pwòfèt-la té fè fondasyon bay-la, épi wòch-la ki ka bay kay sala kouway-la sé Jézi Kwi menm. 21 Épi i sé Jézi ki ka tjenn tout kay-la manché ansanm, épi i ka gwandiʼy jis a tan i vini an kay moun ja mété apa pou sèvis Bondyé tousèl. 22 Kon zòt manché an Jézi Kwi-a, i kay bati zòt ansanm épi tout lézòt ich Bondyé, kon sa zòt menm kay vini an kay koté Lèspwi Bondyé kay wèsté.