3
Twavay Pòl Anpami Sé Nasyon-an Ki Pa Jwif-la
Pou wézon sala mwen, Pòl, ki an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi pou lapéti zòt ki pa Jwif, ka pwédyé bay Bondyé. Mwen asiwé zòt ja tann mannyè Bondyé té voyé mwen pou twavay anpami zòt épi mannyè sala zòt twapé an bennédiksyon. Bondyé wévélé sigwé planʼy épi i moutwé mwenʼy. (Fini mwen fini ékwi an ti mòso konsèné sa, épi kon ou ka li sa-a, ou kay vini konnèt mannyè mwen ka konpwann sigwé plan Bondyé-a Jézi Kwi vini moutwé-a.) An tan avan, Bondyé pa té di moun konsèné plan sala, mé Bondyé ja fè Lèspwiʼy wévélé sigwé sala bay sé zapòt-la épi sé pwòfèt-la i ja mété apa pou sèviʼy-la. Sa Bondyé ka wévélé apwézan-an sé sa: I sèvi Bon Nouvèl-la pou bay sé nasyon-an ki pa Jwif-la menm bennédiksyon-an sé Jwif-la ka wisivwè-a, èk pou mété yo ansanm épi sé Jwif-la pou fè yon sèl kò. Épi yo tout ansanm kay jwenn pwonmèt-la Bondyé fè épi Jézi Kwi-a.
Bondyé fè mwen an sèvant Bon Nouvèl-la, i ban mwen kado lagwas sala lè i fè pouvwaʼy twavay andidan mwen. Magwé mwen pli ba pasé moun-an ki dènyé an sé ich Bondyé-a, mé sé mwen Bondyé bay pwivilaj-la pou pwéché bay sé nasyon-an ki pa Jwif-la Bon Nouvèl-la ki di, wichès Jézi ni tèlman valè nou pa sa menm fini katjilé asou sa. Épi pou fè tout moun konpwann ki mannyè li menm Bondyé kay fè sigwé planʼy twavay. An tan avan, Bondyé ki fè latè épi syèl pa janmen moutwé pyèsonn sigwé planʼy. 10 Wézon-an ki dèyè tout sa-a sé sa: Bondyé sèvi légliz-la pou i té sa fè tout sé nanj-lan ki ka kondwi an syèl anho-a, épi tout lézòt ki ni pouvwa an syèl, konpwann lasajès planʼy an tout diféwan mòd-la i ka twavay-la. 11 Bondyé fè sa menm kon i té ja fè planʼy an koumansman-an, épi i sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou sa té fèt. 12 Kon nou manché an Jézi-a épi nou ja mété lafwa nou an li-a, nou bwav asé pou antwé an pwézans Bondyé épi tout konfyans. 13 Kon sa mwen ka mandéʼw, sé pa pou zòt dékouwajé kon mwen ka soufè pou lapéti zòt-la. Tout sa kay an bennéfis zòt.
Lanmityé Jézi
14 Pou wézon sala, mwen ajounou douvan Papa nou ki an syèl. 15 I sé Bondyé-a ki bay tout fanmi lavi yo, ni sa ki an syèl épi sa ki asou latè-a. 16 Mwen ka mandé Bondyé kon sa, an tout sé bèl bennédiksyon-an i ni an syèl-la, pou Lèspwiʼy bay zòt pouvwa pou zòt sa vini fò an tjè zòt. 17 Épi mwen ka mandé Jézi pou toujou viv an tjè zòt kon zòt mété lafwa zòt an li-a. Mwen ka mandé Bondyé osi, népòt bagay zòt fè sé paski zòt ni lanmityé pou Bondyé épi lézòm. 18 Mannyè sala zòt épi tout ich Bondyé kay ni pouvwa pou konpwann mizi gwan lanmityé-a Jézi ni pou nou-an gwan. 19 Sa kay fè zòt konnèt lanmityéʼy, magwé an moun pa sa janmen fini konnèt sa. Lè ou konnèt lanmityé Bondyé, i kay twavay andidanʼw pli an pli jik tan ou vini kon Bondyé menm.
20 Bon, kon Bondyé sa sèvi pouvwaʼy-la ki ka twavay andidan nou-an pou fè twòp plis pasé tout sa nou mandé ében katjilé-a, 21 annou ba li lonnè adan légliz-la kon nou manché an Jézi Kwi-a pou tout tan épi pou lavi diwant. Ensiswatil.