4
Nou Tout Sé Yonn An Jézi
Mwen Pòl, ki an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi, ka mandé zòt an fon tjè mwen pou viv lavi-a Bondyé ja kwiyé zòt pou viv-la. Sé pou zòt viv san lògèy, sé pou zòt janti épi ni pasyans. Sé pou zòt aksèpté yonn a lòt pou sa yo yé. Mannyè sala zòt kay moutwé lanmityé-a zòt ni bay yonn a lòt-la. Lèspwi Bondyé ja bay zòt lapé-a ki ka fè zòt viv ansanm-lan épi zòt sipozé fè kon zòt pé pou pwézèvé lilyon sala. Paski zòt tout ni menm Lèspwi Bondyé-a, zòt tout ansanm ka fè yon sèl kò. Nou sipozé mété èspwa nou adan yon sèl bagay menm kon Bondyé ja kwiyé nou pou fè. La ni yon sèl Senyè, yon sèl lafwa, épi yon sèl batenm. La ni yon sèl Bondyé ki Papa tout lézòm, sé li ki Senyè-a ki ka kondwi tout moun-an, i ka sèvi tout moun pou fè twavay li, épi i ka viv an tout moun. Mé Jézi Kwi ban nou chak an diféwan kado menm kon i wè i nésésè pou nou té sa niʼy. Kon lévanjil di:
“Apwé i té mouté an plas-la ki ho an chay-la
èk i té fè sé pwizonnyé-a makpat dèyèʼy-la,
i bay sé moun li-an kado.”* i bay sé moun li-an kado. Pòsyon lévanjil sala ki sòti an Samz 68:18 ka palé konsèné dé konpanni moun: Yon konpanni moun wa-a fè makpat dèyèʼy apwé i bat yo an ladjè, épi lòt konpanni-an sé sé moun li-an i bay kado-a. Pòl sèvi ègzanp sala pou moutwé mannyè Jézi bay sé moun li-an sé kado-a i té tjenn ba yo-a apwé i mouté an syèl-la.
Lè lévanjil-la di i mouté anho, sa vlé di i té ja désann avan, adan twou-a ki pli fon asou latè-a. 10 Menm sa ki désann-an, sé li menm ki mouté anho épi pli lwen pasé sé syèl-la. Mannyè sala Jézi té kay plen toupatou épi pwézans li. 11 I bay légliz-la adan moun pou sèvi kon zapòt, adan kon pwòfèt, adan pou alé simen Bon Nouvèl-la épi lézòt i ba yo pou gadé apwé sé légliz-la épi pou yo sa enstwi. 12 I fè sa kon sa tout sé ich Bondyé-a té kay pwépawé pou fè sa yo oblijé fè. Mannyè sala sé moun-an ki ka kwè an Jézi-a kay vini fò ansanm kon yo sé kò Jézi-a, 13 jis tan nou tout vini yonn an lafwa nou épi an mannyè-a nou konnèt Gason Bondyé-a. Lè sala nou kay fò épi nou kay ni menm tit épi Jézi.
14 La nou pa kay kon ti manmay ankò pou lanm lanmè woulé nou toupatou, ében kon moun ki ka kité népòt bagay yo tann chayé yo kon van ka chayé fèy sèk. Sé kalité bagay sala ki ka fèt lè nonm kwennad ka enstwi lézòt, yo ka tiwé bèl plan ki ka fè lézòt pwan chimen kochi. 15 Mé pito sa, kon nou ka palé lavéwité-a an lanmityé, pli an pli nou kay vini kon Jézi, ki sé mèt légliz-la. 16 Menm kon kò-a ni diféwan pa ki ka twavay ansanm pou fè yon sèl kò, sé kon sa légliz-la sipozé yé. Kon chak manm ka manché byen épi yonn a lòt-la anba kondwit Jézi, yo tout ka twavay pou tjenn légliz-la ansanm, épi lè chak manm fè twavay li kon yo sipozé fè, tout légliz-la ka pwofité épi i ka vini pli fò, kon sé manm-lan ka moutwé pli lanmityé bay yonn a lòt.
Lavi Nèf-la An Jézi
17 Mwen Pòl ki ka wépwézanté Jézi ka vèti zòt. Zòt pa sipozé maché ankò kon sé moun-an ki pa ni lafwa an Bondyé-a, paski tout katjil yo pa vo pa menm dé sou tjwiv. 18 Lidé yo an nwèsè, épi lè i vini pou lavi nèf-la Bondyé ka bay-la, yo sé étwanjé toujou. Yo pa konnèt anyen paski tjè yo ja vini wèd kon wòch. 19 Anyen pa ka fè yo hont. Tout vyé vis sé sa yo, épi sé bagay kon sa ki ka toujou kondwi lavi yo. 20 Ou sav lavi sala pa ka dakò épi sa zòt apwann konsèné Jézi-a. 21 Mé mwen asiwé zòt ja tann konsèné Jézi, épi kon zòt sé moun ki ka swiv li-a, zòt ja apwann lavéwité Bon Nouvèl-la konsèné li menm Jézi Kwi. 22 Mété dèyè do zòt vyé kawaktè zòt-la, paski vyé mannyè sala zòt té ka viv avan-an té ka détwi lavi zòt kon i té ka annékòz zòt pou ni sé kalité dézi-a ki ka fè moun pwan vyé chimen. 23 Mé apwézan katjil zòt épi lèspwi zòt sipozé twansfòmé nèt, 24 épi zòt sipozé mété an kawaktè ki nèf, épi kawaktè sala Bondyé menm ki fèʼy pou zòt sa viv kon li menm ka viv-la. Sa sé an lavi ki dwèt épi yonn ki ka plèʼy an chay.
Déotwa Lwa Pou Lavi Nèf-la
25 Kon sa, zòt sipozé doubout manti épi sé pou zòt palé lavéwité bay yonn a lòt, paski nou tout ki an légliz-la sé yonn. 26 Lè ou faché, pwan pokosyon pou pa péché. Pa kité sòlèy-la kouché épi ou faché toujou. 27 Épi pa bay Denmou-an pyès chans asou zòt. 28 Nonm-lan ki ka toujou vòlè-a sipozé doubout vòlè épi koumansé twavay pou lajanʼy. Mannyè sala i kay sa sipòté kòʼy épi i kay sa édé sé maléwé-a. 29 Pa kité pyès vyé konmézasyon sòti an bouch ou. Mé palé pawòl ki bon tousèl, sa ki kay édé moun pwofité kon i nésésè. Mannyè sala pawòl-la zòt ka palé-a kay an bennédiksyon pou sé sa ki ka tann zòt-la. 30 Épi sé pa pou zòt mété Lèspwi Bondyé-a an lapenn, paski kon zòt ni Lèspwi Bondyé an zòt, sa ka moutwé sé Bondyé ki mèt zòt épi jou-a ka vini lè Bondyé kay délivwé zòt nèt. 31 Tiwé tout vyé bagay zòt ni an tjè zòt kont yonn a lòt, tout waj, épi tout faché. Sé pou zòt doubout hélé dèyè ében ensilté moun. Zòt pa sipozé hayi moun pyès ankò. 32 Pito sa, fè bon épi ni an tjè fèb pou yonn a lòt. Pawdonnen yonn a lòt menm kon Bondyé pawdonnen nou an Jézi.

*4:8 i bay sé moun li-an kado. Pòsyon lévanjil sala ki sòti an Samz 68:18 ka palé konsèné dé konpanni moun: Yon konpanni moun wa-a fè makpat dèyèʼy apwé i bat yo an ladjè, épi lòt konpanni-an sé sé moun li-an i bay kado-a. Pòl sèvi ègzanp sala pou moutwé mannyè Jézi bay sé moun li-an sé kado-a i té tjenn ba yo-a apwé i mouté an syèl-la.