5
Viv An Lavi Ki Nèt
Sé fo zòt pwan Bondyé kon an ègzanp pou zòt sa swiv, paski zòt sé ich li épi i enmen zòt an chay. Épi maché an lanmityé pou yonn a lòt menm kon Jézi ni lanmityé pou nou épi i bay laviʼy pou i té sa mò kon an sakwifis pou pwan péché nou. Sa té plè Bondyé an chay, paski lanmityé-a Jézi ni pou nou-an sé kon an bèl boutèy losyon ki ouvè douvanʼy. Mé fònikasyon ében pyès lòt malpwòpté kon sa, ében anvyèj — pa kité sé bagay sala mansyonnen anpami zòt, paski sa sé pa bagay pou ich Bondyé antanmé. Ni pyès bagay ki kay fè zòt hont an pwézans Bondyé, ni pawòl jan ki kouyon ében vyé blag. Zòt pa sipozé antanmé sé bagay sala. Pito sa, wimèsyé Bondyé pou sa i ja fè bay zòt-la. Zòt sa asiwé sa, pyèsonn ki ka fè fònikasyon, ni moun ki ka fè pyès lòt malpwòpté ében sa ki anvyèj — paski lè an moun anvyèj i menm kon lè ou ka adowé fo bondyé — pyès moun kon sa pa sa janmen jwenn an plas anpami sé moun-an Bondyé épi Jézi menm kay kondwi-a.
Viv Lavi Zòt An Klèté
Pa kité pyès moun kwennen zòt épi vyé pawòl manti, paski sé pou menm sé bagay sala waj Bondyé vini asou sé moun-an ki ka dézobéyiʼy-la. Sé pou zòt bay sé moun sala gwan lè. I té ni an tan lè zòt té an nwèsè, mé apwézan zòt sé klèté an Senyè-a. Kon manmay ki an klèté ka maché, sé kon sa zòt sipozé maché. Mé bonté, lavi ki nèt, épi lavéwité — sé kalité fwi sala moun ki ka viv an klèté ka pwodwi. 10 Apwann ki sa ki ka plè Bondyé. 11 Sé pa pou zòt ni anyen pou fè épi sé twavay-la ki ka fèt an nwèsè-a, ki pa ni pyès valè-a. Pito sa mété twavay nwèsè yo-a dèwò pou tout moun sa wè. 12 A menm lè-a i jik sé an honté pou mansyonnen sé twavay-la yo ka fè an sigwé-a. 13 Mé lè tout bagay sòti dèwò an klèté-a, sé lè sala zòt kay wè ki sa yo yé pou vwé. 14 Paski sé klèté ki ka fè tout bagay vizib. Sé pou sa zòt ja tann pawabòl sala,
“Lévé, ou ki ka dòmi-an,
sòti an kondisyon lanmò sala,
épi Jézi kay fè klètéʼy kléwé asouʼw.”
15 Ankò, pwan bon pokosyon ki mannyè zòt ka viv lavi zòt. Sé pa pou zòt viv kon moun ki inyowan, mé pito sa viv kon moun ki ni lasajès. 16 Tout chans zòt jwenn fè sa ki bon, paski an tan jòdi moun mové an chay. 17 Kon sa pa fè kon moun ki kouyon, mé gadé ki sa Bondyé vlé zòt fè. 18 Pa sou kò zòt asou diven — sa kay détwi lavi zòt tousèl. Pito sa kité Lèspwi-a kondwi lavi zòt nèt. 19 Palé bay yonn a lòt an sé Samz-la épi lòt chanté moun fè pou yo sa adowé Bondyé. Chanté épi adowé Bondyé épi tout tjè zòt. 20 An non Senyè nou Jézi Kwi, toujou wimèsyé Bondyé Papa pou tout bagay ki ka fèt.
Mannyè Mawi Épi Madanm Pou Viv Ansanm
21 Abésé kò zòt douvan yonn a lòt, épi mannyè sala zòt kay moutwé mizi lonnè wèspé zòt ni pou Jézi.
22 Sé pou sé madanm-lan abésé kò yo douvan mawi yo menm kon yo ka abésé kò yo douvan Senyè-a. 23 Épi mawi-a ni lotowité anlè madanm-lan menm kon Jézi ni lotowité anlè légliz-la, paski Jézi menm sé sovè légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi. 24 Bon, menm kon légliz-la ka abésé douvan Jézi, sé kon sa osi sé madanm-lan sipozé abésé douvan mawi yo an tout bagay.
25 Épi zòt sé mawi-a ni pou enmen madanm ou menm kon Jézi enmen légliz-la épi i bay laviʼy 26 pou i té sa fè légliz-la nèt douvan Bondyé. Kon i batizé légliz-la épi dlo-a, sa ka moutwé Jézi menm ja sèvi pawòl li pou mété légliz-la apa épi nétwayéʼy. 27 I fè sa pou i té sa ni légliz-la pou kòʼy menm an tout bèltéʼy, san tach ében pli, ében pyès lòt fòt, pou légliz-la sa san défo, ni san pyès bagay pou gatéʼy. 28 An menm mannyè sala, sé mawi-a ni pou enmen madanm yo menm kon yo enmen kò yo, paski moun-an ki enmen madanm li-an enmen kòʼy osi. 29 Pyèsonn pa janmen hayi kòʼy, mé i ka swenʼy épi gadé apwéʼy menm kon Jézi ka fè épi légliz-la. 30 Kon zòt sav, nou sé légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi. 31 Kon lévanjil-la di, “Kon sa an nonm kay kité kay papaʼy épi manmanʼy épi i kay manché épi madanm li, épi yo dé-a kay vini kon yon sèl moun.” 32 Adan mòso lévanjil sala i ni an lavéwité ki enpòtan épi i pʼòkò té janmen wévélé avan. Mwen apwann sé pawòl sala ka palé konsèné Jézi épi légliz-la. 33 Mé sé pawòl sala ka palé konsèné zòt osi — an mawi sipozé enmen madanm li menm kon i enmen kòʼy, épi madanm-lan oblijé ni wèspé pou mawiʼy.