6
Manmay Épi Manman Yo Épi Papa Yo
Zòt sé manmay-la sipozé obéyi papa épi manman zòt, paski Senyè-a di zòt pou fè sa. Kon lévanjil-la di, “Wèspèkté manmanʼw épi papaʼw.” Sa sé pwèmyé konmandman ki ka pwonmèt an bennéfis si ou obéyiʼy. Kon lévanjil-la di ankò, “Mannyè sala tout bagay pé maché byen épiʼw, épi ou pé viv pou an chay tan asou latè-a.” Zòt sé papa-a sipozé pwan pokosyon mannyè ou ka twété ich ou avan ou fè yo faché. Lévé yo adan an bon mannyè épi enstwi yo menm kon an moun ki ka kwè an Senyè-a sipozé fè.
Èslav Épi Mèt Yo
Zòt ki èslav sipozé wèspèkté mèt ou épi obéyi yo an tout bagay, épi fè twavay ou épi an bon tjè, menm kon ou sipozé fè sa Jézi diʼw pou fè. Sé pa pou ou obéyi yo lè yo ka véyéʼw tousèl, paski ou vlé yo kwè ou ka fè byen, mé ou sipozé obéyi yo paski ou sé èslav Jézi épi ou ka fè sa Bondyé diʼw fè épi tout tjèʼw. Fè tjèʼw djé kon ou ka twavay-la, akwèdi sé sèvis Senyè-a ou ka fè épi sé pa sèvis nonm tousèl. Épi menm si nou sé èslav opa, nou sa asiwé ki Senyè-a kay ban nou péyiman nou pou bon twavay-la nou fè-a.
An menm mannyè-a, zòt sé mèt-la sipozé twété sé èslav ou-a byen. Sé pa pou ou fè yo pè, kon ou sav mèt nou tout sé mèt-la ki an syèl-la, épi an jou jijman-an i pa kay ni pwéféwans pou pyèsonn.
Mannyè Pou Abiyé Pou Ladjè
10 Avan mwen fini lèt sala mwen vlé zòt chonjé pou doubout fò an Senyè-a ki ka viv andidanʼw-lan épi ki fò tout fò-a. 11 Mété tout bagay Bondyé baʼw pou ou sa goumen kont movèzté. Mannyè sala ou kay sa doubout épi goumen kont Denmou-an épi tout sé vyé planʼy-lan. 12 Paski nou pa ka goumen kont lézòm, mé nou ka goumen kont fòs sé mové lam-lan ki ka wèsté an lézè-a, kont sé mèt-la, kont sé sa ki ni lotowité-a épi kont sé mové lèspwi-a ki ka kondwi latè nwèsè sala. 13 Bon, mété asouʼw sé bagay-la Bondyé ja potjiwé pou ou sa pwotèkté kòʼw-la, épi asou jou-a movèzté kay fwapé-a, ou kay sa doubout fò, épi lè ou ja fini goumen tout sé batay sala, ou kay doubout fò toujou.
14 Doubout fò épi abiyé kòʼw épi lavéwité-a akwèdi i sé sanng-lan ou ka mawé oliwon wenʼw-lan, épi sé pou ou asiwé laviʼw nèt menm kon sòlda ni pou asiwé i ni on bagay asou lèstonmak li pou pwotèkté kòʼy an ladjè. 15 Épi mannyè-a ou ja pawé pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné lapé-a, akwèdi i sé soulyé-a ou ka mété an pyéʼw-la. 16 Apa di tout sa, tjenbé lafwa-a wèd akwèdi i sé bawad-la an sòlda ka tjenbé an lanmenʼy-lan lè i ka goumen ladjè. Lafwa sala kay tenn tout sé fèman difé-a Satan ka voyé dèyèʼw-la. 17 Épi mété salvasyon menm kon an sòlda ka mété kastòʼy asou tèt li lè i ka alé an ladjè, épi sèvi Pawòl Bondyé-a Lèspwiʼy ka bay-la menm kon on sòlda ka sèvi sab li lè i ka goumen ladjè. 18 Épi an lapwiyèʼw, mandé Bondyé pou édéʼw. An népòt bagay ou ka fè sé pou ou pwédyé kon Lèspwi Bondyé-a ka édéʼw pou fèʼy-la, épi kon sa an lidéʼw-la sé pou ou toujou ka véyé épi kontiné pwédyé bay tout sé ich Bondyé-a. 19 Pwédyé ban mwen osi, kon sa lè mwen koumansé palé, Bondyé kay moutwé mwen ki sa pou mwen di, épi pou mwen sa asé bwav lè mwen ka fè moun konnèt sé bagay-la pyèsonn pa té konnèt avan-an konsèné Bon Nouvèl-la. 20 Pou wézon sala Jézi Kwi voyé mwen pou mwen té sa di lòt moun konsèné Bon Nouvèl-la, magwé mwen an pwizon apwézan. Pwédyé bay Bondyé pou mwen sa asé bwav kon mwen sipozé yé.
Dènyé Lapwiyè
21 Tichikòs kay di zòt tout bagay ki ja wivé mwen. I sé an fwè nou enmen an chay épi i ka fè twavay Senyè-a épi tout tjèʼy. Mannyè sala zòt kay sav ki mannyè mwen ka fè. 22 Sé pou sa mwen ka mandéʼy pou alé oti zòt pou i sa di zòt ki mannyè nou tout ka fè, épi pou i sa ankouwajé zòt osi. 23 Mwen ka mandé Bondyé Papa-a épi Jézi Kwi Senyè-a pou bay tout fwè èk sè lapé, lanmityé épi lafwa. 24 Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt tout lagwas osi. Zòt tout sé sa ki ni lanmityé ki pa ka fini pyès-la pou Jézi Kwi Senyè nou-an.