^
GALÉCHA
Lèt Pòl Ékwi Bay Sé Légliz Galécha-a
La Ni An Sèl Bon Nouvèl
Mannyè Pòl Vini On Zapòt
Sé Lézòt Zapòt-la Aksèpté Pòl
Pòl Pwi Dèyè Pita
Lwa Ében Lafwa An Jézi Kwi
Lwa Sé Jwif-la Pa Sa Chanjé Pwonmèt Bondyé
Wézon-an Bondyé Bay Lwa-a
Pòl Pè Pou Sé Moun Galécha-a
Ègzanp Héga Épi Sara
Libèté Nou An Jézi
Kité Lèspwi Bondyé Kondwi Laviʼw
Édé Yonn a Lòt
Pòl Vèti Sé Moun-an Pou Dènyé Kou-a