2
Sé Lézòt Zapòt-la Aksèpté Pòl
Katòz lanné apwé mwen kité vil Jérouzalèm, mwen viwé alé Jérouzalèm ankò èvèk Bannabas, èk mwen mennen Titòs épi nou tou. Mwen alé paski Bondyé menm té fè mwen sav mwen sipozé alé. Mwen jwenn èk sé chèf sé légliz-la an vil Jérouzalèm. Èk lè nou té pa kò nou, mwen di yo ki sa mwen ka pwéché bay sé moun-an ki pa Jwif-la. Mwen di yo sé konmisyon Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi mwen ka pwéché. Mwen fè sé chèf sé légliz-la konnèt sa paski mwen pa té vlé twavay-la mwen té ja fè-a ében sa mwen ka fè atjwèlman-an pasé pou anyen. Konpany mwen Titòs sé pa té on Jwif. Mé sé chèf sala pa té fòséʼy pou sikonsayz, magwé adan moun té vléʼy fèt. Sé moun sala té ka fè kò yo pasé kon fwè ki té kwè an Senyè-a. Yo antwé anpami nou an sigwé pou vin véyé zafè nou pou yo té wè si nou ka tjenbé lwa sé Jwif-la ében si nou pa ka tjenbéʼy. Yo té vlé fè nou obéyi lwa sé Jwif-la ankò. Mé nou pa sipozé tjenbé sé lwa sala ankò paski nou ja kwè an Jézi Kwi. Nou pa té dakò épi sa yo té ka di nou-an pou yon ti mouman, paski nou té vlé tjenbé konmisyon Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi san lèwè pou nou té sa ba ouʼy menm kon i yé.
Mwen palé bay sé chèf-la zòt ka konsidiwé ki enpòtan-an. Mé pou mwen menm i pa ka fè pyès diféwans ki moun yo té yé, paski Bondyé pa ni pwéféwans pou pyèsonn. Sé chèf sala pa oblijé mwen pou chanjé anyen an konmisyon Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a.
Mé pito yo fè sa, yo wè ki Bondyé té ja ban mwen twavay-la pou mwen sa pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an ki pa Jwif-la, menm kon i té bay Pita twavay-la pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi bay sé Jwif-la. Sé Bondyé ki fè mwen vini on zapòt pou mwen ay pwéché bay sé moun-an ki pa Jwif-la, menm kon i fè Pita vini on zapòt pou pwéché bay sé Jwif-la. Kon sa lè Jémz, Pita èk Jan, sé chèf-la zòt ka konsidiwé ki enpòtan-an, wè ki Bondyé té ni tèlman lagwas pou ban mwen twavay sala pou mwen fè, yo soukwé lanmen épi mwen èk Bannabas pou moutwé ki nou tout té ka twavay ansanm. Kon sa nou tout té dakò ki mwen épi Bannabas té kay pwéché anpami sé moun-an ki pa Jwif-la, épi yo menm té kay pwéché anpami sé Jwif-la. 10 Sèl sa yo mandé nou pou fè sété pou chonjé pou édé sé moun yo-a ki maléwé-a an Jérouzalèm, épi mwen té toujou pawé pou fè sa.
Pòl Pwi Dèyè Pita
11 Mé lè Pita vini an vil Antiyòk, mwen pwi yon pwi dèyèʼy douvan tout moun paski sa i té fè-a pa té bon. 12 Avan sé nonm-lan Jémz té voyé-a wivé Antiyòk, Pita té ka manjé byen épi sé fwè-a ki pa Jwif-la. Mé apwé sé nonm sala wivé, Pita hédi kòʼy épi i pa té vlé manjé épi sé fwè-a ki pa Jwif-la ankò paski i té pè sa sé nonm-lan Jémz té voyé-a té kay di, paski yo té kwè sé Jwif-la pa ni pou manjé èk moun ki pa sikonsayz. 13 Sé lézòt fwè Jwif-la ki té la-a koumansé fè menm kon Pita. Yo hédi kò yo, épi jis Bannabas ki té koumansé swiv yo an ipokwizi sala tou.
14 Lè mwen wè yo pa té ka maché menm kon konmisyon Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi di, mwen di Pita douvan yo tout, “Ou sé on Jwif mé ou té ka fè menm kon on moun ki pa Jwif. Ki mannyè atjwèlman ou vlé fòsé sé fwè-a ki pa Jwif-la viv kon Jwif?”
15 Pou vwé, nou menm sòti an lafanmi Jwif épi nou pa sòti an lafanmi lòt nasyon sé Jwif-la ka kwiyé “péchè.” 16 Mé nou konnèt an moun pa ka vini dwèt douvan Bondyé lè i obéyi lwa sé Jwif-la, mé sé lè i mété lafwaʼy an Jézi Kwi. Nou menm tou ja kwè an Senyè Jézi Kwi pou nou té sa vini dwèt douvan Bondyé, épi sé pa paski nou obéyi lwa-a, mé paski nou mété lafwa nou an Jézi Kwi. Bondyé pa ka fè pyèsonn vini dwèt douvanʼy paski i ka obéyi lwa-a.
17 Bon, si nou menm té ni pou mété lafwa nou an Jézi Kwi tou pou nou té sa vini dwèt douvan Bondyé, sa ka moutwé nou ja péché menm kon sé moun-an ki pa Jwif-la. Ès sa vlé di Jézi Kwi ka soutiwé nou pou fè péché? Janmen! 18 Mé si atjwèlman mwen koumansé di moun pou obéyi menm sé lwa-a mwen té di yo yo pa oblijé obéyi-a, sé lè sala mwen ka vini an péchè pou vwé. 19 Paditan mwen té ka obéyi lwa-a, mwen vin wéyalizé mwen té menm kon an nonm ki mò, akwèdi lwa-a té tjwé mwen. Mwen vini menm kon an moun ki mò pou mwen té sa viv pou sèvi Bondyé, 20 akwèdi mwen mò asou kwa-a épi Jézi Kwi. Kon sa sé pa mwen ki ka viv ankò, mé sé Jézi Kwi ki ka viv an mwen. Épi lavi-a mwen ka viv apwézan-an, mwen ka viv paski mwen ja mété lafwa mwen an Gason Bondyé ki enmen mwen épi i bay laviʼy pou mwen. 21 Sé pa widjèkté mwen ka widjèkté lagwas-la Bondyé ja ban mwen-an, paski si moun té sa vini dwèt douvan Bondyé lè yo obéyi lwa-a, ében Jézi Kwi mò pou anyen.