3
Lwa Ében Lafwa An Jézi Kwi
Zòt jan Galécha, zòt kouyon! Ki moun ki ja vèglé lidéʼw kon sa? Mwen té diʼw aklè sa Jézi Kwi fè baʼw lè i mò asou kwa-a. An sèl kwèsyon mwen vlé mandé zòt: Ou wisivwè Lèspwi Bondyé lè ou tann èk kwè Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi ében lè ou obéyi tout sa lwa Moziz-la di? Ki mannyè ou kouyon kon sa? Ou koumansé laviʼw nèf lè ou wisivwè Lèspwi Bondyé, mé atjwèlman ou vlé fini èk pouvwaʼw menm? Tout sé bagay-la ou soufè pou lapéti Jézi-a, ou vlé di mwen ou soufè pou anyen? Mwen asiwéʼw sé pa pou anyen. Ès Bondyé ka baʼw Lèspwiʼy épi fè miwak anpamiʼw lè ou ka fè sa lwa-a di? Mé non! Sé paski ou ka tann Bon Nouvèl-la èk ou ka mété lafwaʼw an Jézi Kwi.
Mi sa lévanjil-la di konsèné Abrahanm:* Abrahanm. Abrahanm sété an nonm Bondyé chwazi an tan lontan pou té vin papa sé Jwif-la. “Abrahanm mété lafwaʼy an Bondyé èk sé pou sa Bondyé aksèptéʼy kon on moun ki dwèt.” Sé pouʼw konpwann sa byen: Moun-an ki mété lafwaʼy an Bondyé menm kon Abrahanm-lan, sé li menm ki désandan Abrahanm pou vwé. Lévanjil-la té ja di Bondyé kay fè sé moun-an ki pa Jwif-la vini dwèt lè yo mété lafwa yo an li. Épi Bondyé té ja bay Abrahanm Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, i diʼy, “Tout moun ki asou latè-a kay wisivwè bennédiksyon Bondyé pou lapétiʼw.” Abrahanm té kwè tout sa Bondyé té diʼy-la, épi Bondyé benniʼy. Sé menm mannyè-a tout moun ki mété lafwa yo an Bondyé kay jwenn bennédiksyon menm kon Abrahanm té jwenn.
10 Moun ki kwè yo ka vini dwèt douvan Bondyé lè yo ka obéyi lwa sé Jwif-la ka viv anba modisyon paski lévanjil-la di, “Bondyé kay kondanné népòt moun ki pa ka toujou obéyi tout bagay ki ékwi an liv lwa-a.” 11 Apwézan ou wè aklè lwa sé Jwif-la pa sa fè pyèsonn vini dwèt douvan Bondyé, paski mi sa lévanjil-la di, “Moun-an ki mété lafwaʼy an Bondyé-a ka vini dwèt douvan Bondyé, èk Bondyé ka ba li lavi étonnèl.” 12 Lwa-a pa ni anyen pou fè èk lafwa. Lwa-a di, “Népòt moun ki vlé fè tout sa lwa-a mandé kay ni pou viv pa lwa-a.” 13 Magwé Bondyé kondanné tout moun ki pa té obéyi lwa sé Jwif-la pou lanmò, nou menm pa kondanné paski Jézi Kwi ja pwan modisyon-an ban nou lè i mò an plas nou asou kwa-a. Nou sav sa vwé paski lévanjil-la di, “Bondyé ja kondanné tout moun yo tjwé èk yo mété asou an pyé bwa.” ...tout moun yo tjwé èk yo mété asou an pyé bwa. Pòl té ka palé asou mannyè yo kwisifyé Jézi Kwi asou kwa-a.
14 Pou lapéti sa Jézi Kwi fè-a, Bondyé sa benni sé moun-an ki pa Jwif-la tou épi menm bennédiksyon-an i té ja pwonmèt Abrahanm-lan. Épi nou tout ki kwè an Jézi sa ni Lèspwi Bondyé paski nou mété lafwa nou an Jézi Kwi.
Lwa Sé Jwif-la Pa Sa Chanjé Pwonmèt Bondyé
15 Fwè èk sè, mwen ka diʼw on ègzanp ki ka fèt toulé jou. Lè dé moun dakò asou on bagay èk yo siyé on agwéman, yonn adan yo pa sa kaséʼy ni mété anyen anlèʼy. 16 Ében sé menm mannyè-a Bondyé fè pwonmèt li pou Abrahanm épi pou désandanʼy-lan. Bondyé pa di “sé désandanʼy-lan,” mé “désandanʼy.” Sa vlé di on sèl moun, épi moun sala sé Jézi Kwi. 17-18 Sa mwen vlé di-a sé sa: Bondyé té fè an agwéman épi Abrahanm épi i té pwonmèt pou tjenn agwéman sala. Kat san twant (430) lanné apwé sa, Bondyé bay Moziz lwa-a bay sé moun li-an, sé Jwif-la. Lwa sé Jwif-la pa sa kasé agwéman-an ni chanjé pwonmèt-la Bondyé té fè Abrahanm-lan paski si sé lè moun obéyi lwa-a yo ka jwenn kado Bondyé, sa ka moutwé i pa ka ba yo kado sala pou anyen. Mé Bondyé bay Abrahanm kado sala paski i té ja pwonmèt li sa.
19 Pou ki sa Bondyé té bay lwa-a? Bondyé té bay li pou té moutwé moun yo koupab lè yo kasé lwa-a. Lwa-a té la pou jis tan Jézi Kwi, désandan Abrahanm-lan, vini, paski sé konsèné Jézi Kwi Bondyé té fè pwonmèt-la. Bondyé sèvi nanj pou mennen lwa-a épi i sèvi Moziz kon an konmisyonnè pou bay sé moun-an lwa-a. 20 Mé lè Bondyé té bay Abrahanm pwonmèt-la, i pa té bizwen sèvi pyèsonn kon an konmisyonnè paski sé Bondyé yonn ki té fè pwonmèt-la.
Wézon-an Bondyé Bay Lwa-a
21 Ès ou kwè lwa-a kont pwonmèt Bondyé? Janmen! Paski si Bondyé té bay lézòm an lwa ki té ka ba yo lavi, mwen ka asiwéʼw tout moun té kay vin dwèt douvan Bondyé lè yo té obéyi lwa sala. 22 Mé lévanjil-la di tout latè-a anba pouvwa péché. Kon sa moun ki ni lafwa, sé yo ki kay wisivwè kado-a Bondyé té pwonmèt-la paski yo mété lafwa yo an Jézi Kwi.
23 Mé avan lè-a té wivé pou nou té sa mété lafwa nou an Jézi Kwi, lwa sé Jwif-la té tjenbé nou pwizonnyé jis tan nou té sa mété lafwa nou an sovè-a ki té kay vini-an. 24 Sé kon sa Bondyé té mété lwa-a véyé nou pou jis tan Jézi Kwi vini pou nou té sa vini dwèt douvan Bondyé lè nou mété lafwa nou an li. 25 Mé apwézan lè-a ja vini èk nou sa mété lafwa nou an Jézi Kwi, kon sa nou pa ka viv anba lwa-a ankò.
26 Sé paski zòt ni lafwa an Jézi Kwi ki fèʼw vini ich Bondyé. 27 Sa vwé paski zòt yo té batizé vini yonn èk Jézi Kwi pouʼw té sa viv kalité lavi-a Jézi ka viv-la. 28 La pa ni pyès diféwans ant moun ki Jwif èk sa ki pa Jwif, moun ki anba èslavay èk moun ki lib, ant nonm épi fanm, paski zòt tout sé yonn an Jézi Kwi. 29 Si ou sé sa Jézi Kwi, ou sé yonn an sé désandan Abrahanm-lan pou vwé, épi ou ja wisivwè tout sé bennédiksyon-an Bondyé té ja pwonmèt li-a.

*3:6 Abrahanm. Abrahanm sété an nonm Bondyé chwazi an tan lontan pou té vin papa sé Jwif-la.

3:13 ...tout moun yo tjwé èk yo mété asou an pyé bwa. Pòl té ka palé asou mannyè yo kwisifyé Jézi Kwi asou kwa-a.