4
Ében, mi sa mwen vlé diʼw: Ich-la ki ni pou wisivwè byen papaʼy-la, paditan i piti toujou yo ka twétéʼy menm kon an moun ki èslav pou jis tan i vini an laj, magwé tout bagay sé sa li. Tout tan i piti toujou, i anba kondwit moun ki ka otjipéʼy épi ki ka pwan ka zafèʼy jis tan jou-a papaʼy té mété-a wivé pouʼy sa kondwi tout bagay. An menm mannyè-a, avan Jézi Kwi té vini, nou sé Jwif-la sété kon ti manmay paski nou pa té konpwann lavéwité-a. Menm kon moun ki èslav ka obéyi mèt yo, nou té ni pou obéyi sé vyé lèspwi-a ki ka kondwi latè-a. Mé lè tan-an Bondyé té mété-a wivé, i voyé Gasonʼy. I sòti an bouden an manman, i viv anba lwa sé Jwif-la pouʼy té sa chapé sé moun-an ki té anba lwa-a pouʼy sa fè nou vini ich Bondyé. Pou Bondyé té sa moutwé zòt sé ich li vwé, i voyé Lèspwi Gasonʼy andidan tjè nou épi Lèspwi sala ka fè nou kwiyé, “Papa, Papa.” Kon sa ou sé pa on moun ki èslav pou sé vyé lèspwi-a ankò, mé ou sé ich Bondyé vwé épi paski ou sé ich li, Bondyé kay baʼw tout sa i ni pou sé ich li-a.
Pòl Pè Pou Sé Moun Galécha-a
An tan ki pasé, ou pa té konnèt Bondyé épi ou té menm kon moun ki èslav pou bagay moun ka sèvi kon bondyé yo. Mé apwézan ou konnèt Bondyé — ében simyé mwen di, Bondyé konnèt ou — kon sa mwen pa sa kwè ou vlé viwé obéyi sé vyé lèspwi-a ki tou fèb èk tou mizéwab-la! Ou vlé di mwen ou vlé viwé èslav anba sé bagay sala ankò? 10 Ou ka swiv menm sé lwa sé Jwif-la ki ka di i ni jou, mwa, sézon èk lanné ki pli enpòtan pou ou pasé lézòt-la. 11 Sa ka fè mwen pè an chay pou zòt. Mwen pè pou tout twavay wèd-la mwen fè anpami zòt-la pé pasé pou anyen.
12 Kon sa fwè èk sè, mwen ka mandéʼw souplé, vini kon mwen paski mwen té vini kon zòt. Lè mwen wivé anpamiʼw, ou pa té janmen fè mwen anyen ki mové. 13 Ou chonjé lè mwen té pwéché Bon Nouvèl-la baʼw pwèmyé kou-a, sété paski mwen té malad. 14 Mé magwé maladi mwen sété an gwo twaka pou ou, ou pa tounen doʼw asou mwen ében di mwen alé! Pito ou té fè sa, ou wisivwè mwen menm kon ou té kay wisivwè on nanj ki sòti an syèl. Ou wisivwè mwen menm kon ou té kay wisivwè Jézi Kwi menm. 15 An tan sala ou té kontan an chay. Apwézan sa ki wivéʼw kon sa? Mwen menm sa di ou té kay tiwé zyéʼw menm ban mwen si ou té sa. 16 Apwézan ou ja pwan mwen pou lèlmiʼw paski mwen diʼw lavéwité-a?
17 Sé vyé titja sala ka moutwé yo entéwésé an ou, mé yo pa ni an bon wézon pou yo entéwésé an ou. Sèl sa yo vlé sé fèʼw pa kontan mwen ankò èk kontan yo pito. 18 I sé an bon bagay lè an moun entéwésé an ou. Sa bon si sé édé i vlé édéʼw tousèl. Sé sa mwen toujou ka fè, épi sé pa lè mwen épiʼw tousèl sa vwé. 19 Ich mwen, mwen ka soufè ankò bay zòt, menm kon on manman ki malad akouché. Mwen kay kontiné soufè pou jis tan ou vini menm kon Jézi Kwi. 20 Mwen té kay kontan toubonnman si mwen té anpami zòt pou mwen té sa palé fidji pou fidji bay zòt konsèné sé bagay sala paski mwen pa sav ki sa pou fè épi zòt.
Ègzanp Héga Épi Sara
21 Ou ki vlé wèsté anba lwa sé Jwif-la, kité mwen mandé zòt, ès ou pa konpwann sa ki ékwi an lwa-a? 22 I di Abrahanm té ni dé gason. I té fè yonn épi an madanm ki sété on èslav épi yonn èk an madanm ki té lib. 23 Ich-la i té fè épi madanm-lan ki té èslav-la té fèt menm kon tout ti manmay ka fèt. Mé gason-an i té ni èvèk madanm-lan ki lib-la té fèt paski Bondyé menm té pwonmèt Abrahanm gason sala.
24 Dé bagay sala ki té fèt-la sé on ègzanp pou nou. Dé madanm sala ka wépwézanté dé diféwan agwéman Bondyé té fè. Héga, manman-an ki té èslav-la, ansanm èk sé manmay li-a, ka wépwézanté agwéman-an Bondyé té fè asou Mòn Saynay-la. 25 Héga ka wépwézanté Mòn Saynay ki an Arébiya épi i ka wépwézanté vil Jérouzalèm-lan nou konnèt apwézan-an. Jérouzalèm èk tout moun ki andidanʼy anba èslavay paski yo kwè yo ni pou obéyi tout sé lwa-a Moziz té ba yo-a. 26 Mé Jérouzalèm-lan ki an syèl-la lib menm kon Sara, manman-an ki lib-la, èk sé li ki manman nou. 27 Mi sa ki ékwi an lévanjil-la:
“Sé pouʼw fè tjèʼw kontan, ou madanm ki bwanhany!
Hélé fò èk kwiyé afòs ou kontan,
menm si ou pʼòkò janmen santi mal akouchman.
Paski madanm-lan mawiʼy kitéʼy-la kay ni pli ti manmay pasé madanm-lan ki ni mawiʼy épiʼy-la.”
28 Bon, apwézan fwè èk sè, ou sé ich Bondyé menm kon Ayzak sé ich-la Bondyé té pwonmèt Abrahanm-lan épi madanm-lan ki lib-la. 29 An tan Abrahanm té ka viv, Ichmèl, ich madanm èslav-la, té ka pèsikité Ayzak, sa ki lib-la. Épi sé menm mannyè-a i yé jòdi-a. Nou ki fèt èk pouvwa Lèspwi Bondyé ka jwenn pèsikasyon. 30 Gadé sa lévanjil-la di. I di, “Voyé madanm-lan ki anba èslavay-la alé, li épi gasonʼy, paski ich madanm èslav-la pa kay éwityé anyen an sa papaʼy kité. Mé ich madanm-lan ki lib-la kay éwityé tout bagay.” 31 Kon sa apwézan, fwè èk sè, nou sé pa ich madanm-lan ki èslav-la, mé nou sé ich madanm-lan ki lib-la.