5
Libèté Nou An Jézi
Nou ni libèté atjwèlman. Jézi Kwi ja fè nou lib, kon sa doubout fò kon moun ki lib vwé, èk pa kité kòʼw vini anba èslavay ankò.
Kouté byen! Mwen Pòl ka diʼw pou pa kité pyès moun sikonsayz ou. Si ou fè sa, sa vlé di Jézi Kwi pa vo anyen pouʼw. Mwen ka vètiʼw ankò, népòt nonm ki kité yo sikonsayz li, i kay oblijé ni pou obéyi tout ti détay an lwa sé Jwif-la. Sé moun-an ki kwè yo ka vini dwèt douvan Bondyé lè yo ka obéyi lwa-a ja viwé do bay Jézi, épi lagwas Bondyé pa sa tonbé anlè yo. Mé nou menm ka èspéyé èk konfyans ki Bondyé kay fè nou vini dwèt douvanʼy paski nou mété lafwa nou an Jézi Kwi. Èk sé sa nou ka èspéyé paski Lèspwi Bondyé kay fini fè twavay sala an nou. Nou sa èspéyé èk tjè kontan paski lè nou manché épi Jézi Kwi, si nou sikonsayz ében si nou pa sikonsayz, sa pa vlé di anyen. Mé sa ki enpòtan-an sé ès nou ni lafwa an Bondyé. Lafwa sala ka fè nou ni lanmityé an tjè nou.
Ou té koumansé tèlman byen! Ki moun ki ka anpéchéʼw obéyi lavéwité-a konsèné Jézi Kwi? Sé pa Bondyé ki fè sa pyès, paski sé li ki té envitéʼw pou vini ich li. Kon moun ka di, “I ka pwan an ti tak lèlven pou fè tout lapat pen-an lévé.” 10 Mé Senyè-a fè mwen ni konfyans an ou toujou èk mwen asiwé ou pa kay kouté sé maji sala yo ka diʼw-la, épi moun sala ki ka twoublé lidéʼw-la, mwen pa mélé ki moun i yé, mwen asiwé Bondyé kay piniʼy.
11 Fwè èk sè, déotwa moun ka di mwen ka enstwi ki moun ni pou sikonsayz pou yo vini ich Bondyé, mé mwen pa janmen di sa! Si mwen té ka di sa toujou, sé Jwif-la pa té kay faché kont mwen lè mwen ka pwéché konsèné lanmò Jézi Kwi asou kwa-a. 12 Mwen té kay kontan si sé moun-an ki ka di ou ni pou sikonsayz-la té kay alé épi fè yo chatwé yo tou èk fini èk sa!
Kité Lèspwi Bondyé Kondwi Laviʼw
13 Ou menm, fwè èk sè, Bondyé té kwiyéʼw pou tiwéʼw anba èslavay lwa-a. Mé pa sèvi libèté sala ou ni an Jézi-a kon on èskiz pou fè sa kò-a vlé fè. Kité lanmityé-a ou ni an tjèʼw-la fèʼw édé yonn a lòt pito. 14 Ou ja fè tout sa lwa Bondyé-a di lè ou obéyi lwa sala ki di: “Enmen pwochenʼw menm kon ou enmen kòʼw.” 15 Mé si ou kontiné ka bay yonn a lòt dan èk déchiwé yonn a lòt menm kon bèt sovay, véyé kò zòt paski talè zòt kay détwi yonn a lòt nèt.
16 Mi sa mwen ka di zòt: Kité Lèspwi Bondyé kondwi laviʼw épi ou pa kay fè tout sé bagay-la kò-a vlé fè-a, 17 paski sa kò-a vlé fè sé pa sa Lèspwi Bondyé vlé fè. Épi sa Lèspwi Bondyé vlé fè sé pa sa kò-a ka vlé fè. Yo toulé dé sé lèlmi épi sé pou sa ou pa sa fè sa ou té kay vlé fè. 18 Si Lèspwi Bondyé ka kondwiʼw, ou pa oblijé obéyi sa lwa Jwif-la vléʼw fè.
19 Tout moun sav sa kò-a vlé fè. Sa i vlé fè sé bagay kon kouwi vyé lavi, fè malpwòpté èk tout vyé kalité vis, 20 adowé imaj, èk fè tjenbwa. Moun ka hayi yonn a lòt, moun ka babyé, yo jalouzi, yo ka anwajé vit. Yo vlé tout bagay pou kò yo yonn, yo ka hédi kò yo adan an ti pil pa isi-a èk yo ka hédi kò yo adan an lòt ti pil pa la jis tan yo sépawé nèt. 21 Yo anvyèj. Yo toujou sou. Yo enmen fè fèt ki ni malpwòpté andidanʼy épi on bann lézòt bagay ki menm kon sa. Mwen ka vètiʼw atjwèlman menm kon mwen té ja vètiʼw avan: Sé moun-an ki ni labitid fè sé bagay sala pa kay éwityé sa Bondyé ja pwépawé bay sé moun-an i ka kondwi-a.
22 Mé Lèspwi Bondyé ka baʼw lanmityé, tjè kontan, lapé an tjèʼw, pasyans, i ka fèʼw dous, i ka fèʼw vini an bon moun, i ka fèʼw sé an moun ki ka tjenn pawòl ou, 23 i ka fèʼw abésé kòʼw épi i ka fèʼw kondwi kòʼw byen. La pa ni pyès lwa ki kont sé bagay sala. 24 Lè an moun sé sa Jézi Kwi, akonmsi tout sé vyé bagay-la kò-a té ka anvi fè-a mò èvèk Jézi Kwi asou kwa-a. 25 Lèspwi Bondyé ja ban nou lavi nèf, sé pou nou kitéʼy kondwi lavi nou tou. 26 Nou pa sipozé ni lògèy ében pou nou fè yonn a lòt faché ében pou nou jalou yonn a lòt.