^
SÉ HIBROU-A
Bondyé Sèvi Gasonʼy Pou Palé Bay Moun
Gason Bondyé Ni Pli Pouvwa Pasé Sé Nanj-lan
Salvasyon Nou Pli Gwan Pasé Lwa-a
Sé Jézi Ki Ka Mennen Nou Asou Chimen Salvasyon
Jézi Pli Enpòtan Pasé Moziz
Sé Moun Bondyé-a Kay Pozé
Jézi Ka Plédé Douvan Bondyé Ban Nou
Pa Tounen Do Bay Jézi
Anyen Pa Ka Chanjé Pwonmèt Bondyé
Mèlkizidèk Sété An Pwèt
Jézi Menm Kon Mèlkizidèk
An Lòt Pwèt Kon Mèlkizidèk
Sé Jézi Ki Pli Ho Chèf Pwèt Nou
Mannyè Yo Ka Adowé Bondyé An Syèl Èk Asou Latè-a
Sakwifis Jézi Ka Tiwé Péché
Annou Vini Pwé Bondyé
Lafwa Sé Moun Lontan-an
Pa Dékouwajé
Mannyè Pou Moun Viv
Mannyè Pou Plè Bondyé
Bennédiksyon
Dènyé Bonjou