2
Salvasyon Nou Pli Gwan Pasé Lwa-a
Sé pou wézon sala nou ni pou tjenbé lavéwité-a nou ja tann-an pli fò pou anyen pa chayé nou sòti an lavéwité-a. Nou sav konmisyon-an sé nanj-lan té mennen bay gwan gwanpapa lontan nou-an sété lavéwité, èk népòt moun ki pa té swiv li èk ki té dézobéyiʼy té ka wisivwè pinisyon-an i té méwité-a. Kon sa ki mannyè nou menm kay fè chapé si nou tounen do nou asou salvasyon sala ki tèlman gwan? Pwèmyé moun ki té palé konsèné salvasyon sala sété Senyè-a menm, èk moun ki té tann li té moutwé nou aklè i sété lavéwité. Paditan sa té ka fèt-la, Bondyé menm té moutwé nou aklè sa yo té di-a té vwé lè i fè tout sòt kalité miwak èk gwan twavay ki ka fè moun wèsté bouch gwan ouvè, èk i sépawé sé kado Lèspwiʼy-la bay moun mannyè i té vlé.
Sé Jézi Ki Ka Mennen Nou Asou Chimen Salvasyon
Sé pou sa Bondyé pa té fè sé nanj-lan pou kondwi an latè nèf-la ki pou vini-an, menm latè-a nou ka palé-a. Okontwè, mi sa ki ékwi an koté an lévanjil-la:
“Bondyé, ki sa lézòm yé kon sa, pouʼw ni yo an lidéʼw,
èk ki sa gason lézòm yé, pouʼw kontanʼy kon sa?
Ou météʼy pli ba pasé sé nanj-lan pou an ti tak tan,
mé ou onnowéʼy èk ou lévé nonʼy menm kon on wa.
Ou ba li kondwi tout bagay.”
Lévanjil-la di, “Bondyé ba li kondwi tout bagay,” san tiwé anyen. Mé atjwèlman nou pa ka wè lézòm ka kondwi tout bagay. Mé lè nou gadé Jézi, nou wè Bondyé té météʼy tak pli ba pasé sé nanj-lan. Pou lapéti lagwas Bondyé, Jézi té mò pou péché tout moun. Atjwèlman nou wè Bondyé onnowéʼy èk i lévé nonʼy èk i ba li an pozisyon ki ho paski i té soufè èk i té mò.
10 Sé Bondyé ki fè tout bagay èk sé li ki ka tjenbé tout bagay ansanm. Pa té ni anyen ki té bon pasé lè Bondyé té vlé fè an pil an sé ich li-a wisivwè lo yo an klètéʼy. Sé pou wézon sala i té fè Jézi vini moun-an i té sipozé vini lè i té fini pasé anba soufwans-lan. Paski sé Jézi ki chèf-la ki alé douvan pou té moutwé yo chimen-an pou yo té wisivwè salvasyon. 11 Sé li ki fè moun vini nèt. Ni li ni sé moun-an ki vini nèt-la ni menm Papa. Sé pou wézon sala Jézi pa hont pou kwiyé sé moun sala fwè. 12 Mi sa ki ékwi an lévanjil-la:
“Mwen kay di sé fwè mwen-an tout sé bon bagay-la ou ja fè-a.
Mwen kay lévé nonʼw lè yo asanblé ansanm.”
13 I di ankò:
“Mwen kay mété tout konfyans mwen an Bondyé.”
I ni an lòt koté i di:
“Mi mwen la ansanm èk sé moun-an
ou ban mwen pou ich mwen-an.”
14 Sé ich sala sé moun ki ni san èk lachè, kon sa Jézi menm vini an moun menm kon yo èk kon tout lézòt moun. Kon sa lè i mò, i kwazé pouvwa Denmou ki ni pouvwa anlè lanmò. 15 An mannyè sala i délivwé sé moun-an ki té pasé tout lavi yo kon èslav, paski yo té tèlman pè lanmò. 16 I moutwé aklè ki sé pa sé nanj-lan i ka édé, paski lévanjil-la di, “I ka édé sé désandan Abrahanm-lan.” 17 Sa vlé di i té ni pou vini menm kon sé fwèʼy-la an tout mannyè. Jézi vini kon moun pouʼy té sa vini pli ho chèf pwèt-la, an chèf ki ni konpasyon pou yo èk ki fè sèvis li byen douvan Bondyé pouʼy té sa fè sé moun-an wisivwè pawdonnasyon pou péché yo. 18 Èk atjwèlman i sa édé tout moun ki ka jwenn tantasyon, paski i menm té soufè anba tantasyon tou.