3
Jézi Pli Enpòtan Pasé Moziz
Sé pou wézon sala, fwè èk sè ki ka viv pou Bondyé yonn, zòt menm Bondyé ja kwiyé pou antwé ansanm an syèl, sé pou zòt toujou kité lidé zòt asou Jézi Kwi, paski sé li Bondyé ja voyé pou édé nou kon pli ho chèf pwèt-la, chèf lafwa-a nou ka di nou ni-an. Sé Bondyé menm ki té chwaziʼy pou fè twavay sala. Jézi té fè twavay li byen douvan Bondyé, menm kon Moziz té fè twavay li byen anpami sé moun Bondyé-a. Mé Jézi méwité pou moun onnowéʼy plis pasé Moziz, menm kon moun ka onnowé nonm-lan ki bati kay-la plis pasé yo ka onnowé kay-la menm. Chak kay ni an moun ki batiʼy, mé sé Bondyé ki fè tout bagay mannyè yo yé-a. Moziz té fè twavay li byen kon an sèvant anpami tout sé moun Bondyé-a, èk i palé konsèné bagay Bondyé té kay di an tan ki kay vini. Mé Jézi Kwi fè twavay li byen kon Gason-an ki chèf sé moun Bondyé-a. Nou sé moun Bondyé si nou tjenbé fò èk si nou kontiné èspéyé èk konfyans ki nou kay wisivwè sa Bondyé pwonmèt sé moun li-an.
Sé Moun Bondyé-a Kay Pozé
Kon sa, kon Lèspwi Bondyé ka di:
“Lè ou tann vwa Bondyé jòdi-a,
pa fè tjè wèd menm kon gwan gwanpapa lontan zòt té fè
lè yo té tounen kont Bondyé.
Sé sa yo té fè an gwan savann sèk-la
lè yo té doubout kont Bondyé pou wè ki sa i té kay fè.
Magwé yo té ja wè tout sa mwen té fè pou kawant (40) lanné,
yo doubout kont mwen pou wè ki sa mwen té kay fè.
10 Kon sa mwen té faché kont sé moun sala èk mwen di,
‘Sé moun sala toujou ka tounen do yo asou mwen
èk yo ka wifizé obéyi konmandman mwen.’
11 Mwen té faché èk mwen fè sèman, mwen di,
‘Yo pa kay janmen antwé an tè-a koté mwen té kay fè yo pozé-a.’ ”
12 Fwè èk sè, sé pou zòt pwan pokosyon pou pyès anpami zòt pa ni an tjè ki mové èk ki pa ka kwè, ki kay fèʼw tounen doʼw asou Bondyé vivan-an. 13 Mé sé pou zòt ankouwajé yonn a lòt toulé jou, paditan zòt ka viv an tan-an lévanjil-la ka kwiyé “Jòdi-a.” Mwen vlé zòt fè sa pou zòt pa bay péché pyès chans pou kwennen zòt, pou tjè zòt pa vini wèd. 14 Nou ni an pa ansanm èk Jézi Kwi, si nou tjenbé konfyans nou fò dépi lè nou té koumansé maché èk Jézi Kwi pou jis an bout-la.
15 Mi sa lévanjil-la di:
“Lè ou tann vwa Bondyé jòdi-a,
pa fè tjè wèd menm kon gwan gwanpapa lontan zòt té fè
lè yo té tounen kont Bondyé.”
16 Ki konpanni moun ki té tann Bondyé palé ba yo, mé apwé sa yo té tounen kont li? Sété menm sé moun sala Moziz té tiwé an péyi Éjip-la. 17 Kont ki konpanni moun Bondyé té faché pou kawant (40) lanné? Sété kont sé moun-an ki péché-a, sé moun-an ki tonbé èk yo mò an gwan savann-an. 18 Bay ki konpanni moun Bondyé té ka palé lè i té sèwmanté ki yo pa té kay janmen antwé an tè-a koté i té kay fè yo pozé-a? I té ka palé bay sé moun-an ki té wifizé obéyiʼy-la. 19 Kon sa kon nou ka wè, sé moun sala pa té sa antwé paski yo pa té kwè.