5
Sé Bondyé ki ka chwazi chak pli ho chèf pwèt. I ka tiwéʼy anpami sé moun-an pou fè sèvis bay Bondyé pou lapéti sé moun-an. I ka ofè kado èk sakwifis pou lapéti péché sé moun-an. Pwèt sala menm fèb kon tout lézòt moun, kon sa i sa ni pasyans èk moun ki ka dézobéyi lwa Bondyé, paski yo pa té konpwann li byen. Sé sa ki fè, sé pa pou péché sé moun-an tousèl i ni pou ofè sakwifis, mé pou péchéʼy menm tou, paski i fèb menm kon yo.
Pyèsonn pa sa onnowé kòʼy èk mété kòʼy adan pozisyon an pli ho chèf pwèt. Sé Bondyé menm ki ni pou kwiyé moun sala pou vini an pli ho chèf pwèt, menm kon i té kwiyé Éronn. Menm mannyè-a, sé pa té Jézi ki té onnowé kòʼy èk mété kòʼy adan pozisyon an pli ho chèf pwèt. Mé Bondyé menm onnowéʼy lè i di:
“Ou sé Gason mwen,
dépi jòdi-a mwen ka fè moun sav mwen sé Papaʼw.”
Bondyé di an lòt koté an lévanjil-la ankò:
“Ou sé an pwèt pou tout tan,
menm kon Mèlkizidèk.”
Paditan Jézi té ka viv asou latè-a, i té pwédyé èk i té palé bay Bondyé èk an tjè ki gwan ouvè. I kwiyé Bondyé fò èk dlo an zyéʼy, paski sé Bondyé yonn ki té sa anpéchéʼy mò. I té abésé kòʼy èk i té obéyisan, èk sé pou sa Bondyé tann li. Mé magwé i sété gason Bondyé, soufwans-lan i soufè-a fèʼy apwann ki mannyè pou obéyi Bondyé. Lè i té fini pasé anba soufwans-lan èk i vini moun-an i té sipozé vini-an, i vini chimen-an pou tout moun ki obéyiʼy sa sové pou tout tan. 10 I fè sa paski Bondyé déklawé sé Jézi ki pli ho chèf pwèt-la, menm kon Mèlkizidèk.
Pa Tounen Do Bay Jézi
11 La ni an pil lòt bagay toujou pou mwen di zòt konsèné sé bagay sala, mé mwen pa sav ki mannyè pou fè zòt konpwann li, paski zòt twò mal a konpwann. 12 Pou apwézan zòt té sipozé ja vini titja, mé zòt bizwen an moun enstwi zòt pwèmyé lison konmisyon Bondyé toujou. Pito zòt manjé gwo manjé, sé lèt zòt bizwen toujou. 13 Népòt moun ki ka viv asou lèt sé an ti manmay toujou, èk i pa konnèt diféwans ant bon èk mové. 14 Mé moun ki matwité an lafwa-a sa manjé gwo manjé, paski yo ja apwann diféwans ant bon èk mové èk yo abitwé fè sa ki bon.