6
Kon sa annou alé pli douvan pou nou vini matwité an lafwa-a, èk annou kité dèyè sé pwèmyé lison-an nou té apwann konsèné Jézi Kwi-a. Annou pa viwé apwann ankò menm sé bagay-la nou té ja apwann an koumansman-an, kon mannyè moun ni pou tounen hòd sé vyé bagay-la yo ka fè-a èk mété lafwa yo an Bondyé. An tan sala nou té apwann konsèné sé batenm-lan èk konsèné sèvis pou mété lanmen anlè moun. Nou té apwann konsèné mannyè moun mò kay wésisité, èk konsèné jijman étonnèl. Mé atjwèlman nou ni pou alé pli douvan! Sé sa nou kay fè, si Bondyé vlé.
I enposib pou fè moun viwé wépanti si yo tounen do yo asou lafwa yo. Yon tan, yo té ja wisivwè klèté Bondyé, yo té gouté kado-a Bondyé ka bay-la, èk yo té wisivwè lo yo an Lèspwi Bondyé. Yo té gouté bonté konmisyon Bondyé èk pouvwa-a i kay sèvi pou kondwi an tan ki ka vini-an. Si sé moun sala tounen do yo asou lafwa yo, i kay enposib pou fè yo viwé wépanti, paski akwèdi yo menm ka kwisifyé Gason Bondyé ankò èk yo ka fè moun pwanʼy sèvi widitjil.
Lè an tè ka bwè dlo lapli-a ki toujou ka tonbé anlèʼy-la èk i ka pòté fwi bay moun-an ki planté jaden-an, Bondyé ka benni tè sala. Mé si tè-a pòté pikan épi wazyé, i pa vo anyen. Bondyé pé modiʼy èk i kay détwiʼy épi difé.
Mé menm si nou ka palé kon sa, kanmawad nou, nou ni konfyans an zòt toujou. Nou asiwé zòt kay fè sé bon bagay-la ki ka moutwé ki Bondyé ja sové zòt. 10 Bondyé toujou ka fè sa ki dwèt. I pa kay obliyé sé twavay-la zòt fè-a, ni i pa kay obliyé mannyè zòt moutwé zòt enmenʼy lè zòt té ka édé sé moun li-an, èk mannyè zòt ka édé yo toujou. 11 Nou té kay kontan si zòt chak té kay kontiné tjenbé wèd èk tout tjèʼw pou jis an bout-la pouʼw sa wisivwè sé bagay-la ou ka èspéyé èk konfyans-lan. 12 Nou pa vlé zòt vini fenyan, mé nou vlé zòt swiv ègzanp sé moun-an ki wisivwè sa Bondyé pwonmèt-la, paski yo té kwè èk yo té ni pasyans.
Anyen Pa Ka Chanjé Pwonmèt Bondyé
13 Lè Bondyé té fè pwonmèt li bay Abrahanm, i sèwmanté ki i kay fè sa i pwonmèt-la. I sèvi nonʼy menm pou sèwmanté, paski la pa té ni pyèsonn ki té pli ho paséʼy. 14 I di Abrahanm, “Mwen ka pwonmèt ou mwen kay benniʼw èk mwen kay baʼw an pil désandan.” 15 Abrahanm té ni pasyans, kon sa i wisivwè tout sa Bondyé té pwonmèt li.
16 Lè an moun ka fè an sèman, i ka sèvi non an moun ki pli ho paséʼy pou moutwé ki i kay fè sa i di-a. Lè i sèwmanté kon sa, la pa ka ni pyès chikann asou sa ankò. 17 Bondyé té vlé fè sé moun-an ki té wisivwè sé pwonmèt li-a wè aklè ki i pa té kay janmen chanjé sa i té ni pou fè-a. Sé sa ki fè, Bondyé ajouté sèman-an dèyè pwonmèt-la. 18 Kon sa la ni dé bagay ki pa sa chanjé: Bondyé pa sa manti lè i di on bagay èk i pa sa manti lè i fè sèman. Sé pou sa, nou menm ki ja jwenn pwotèksyon an li ni an gwan ankouwajman pou nou sa èspéyé èk konfyans pou sa i pwonmèt-la. 19 Sa nou ka èspéyé èk konfyans-lan ka tjenbé lam nou fò, pou anyen pa sa chayé nou, menm kon tjò fè-a batiman-an ka ladjé désann ofon lanmè-a ka tjenbé batiman-an. Konfyans-lan nou ni-an sé an moun-an ki ja pasé an wido-a pou wivé jis an plas-la koté Bondyé yé-a, èk moun sala sé Jézi Kwi. 20 I ja alé la pou lapéti nou èk i ja vini pli ho chèf pwèt pou tout tan, menm kon Mèlkizidèk.