7
Mèlkizidèk Sété An Pwèt
Bon, Mèlkizidèk sala nou ka palé-a sété wa vil Salèm èk i sété an pwèt ki té ka sèvi Bondyé-a ki pa ni pyès anhoʼy-la. Lè Abrahanm té ka sòti an ladjè apwé i té genyen batay-la kont kat wa-a, Mèlkizidèk vini jwenn li èk i benniʼy. Lè sala Abrahanm ba li yonn an chak dis bagay i té pwan an ladjè-a. Non Mèlkizidèk ni dé syans: Pwèmyéman, nonʼy vlé di, “Wa-a Ki Dwèt-la.” Èk dézyenman nonʼy vlé di “Wa Lapé” paski Salèm vlé di “lapé.” Pyèsonn pa sav kilès ki té manmanʼy ében papaʼy ében kilès ki té jennenwasyonʼy. Pyèsonn pa té konnèt koté i té fèt ében ki tan i té mò. I sé menm kon Gason Bondyé-a, i wèsté an pwèt pou tout tan.
Kon zòt ka wè, Mèlkizidèk té tèlman enpòtan, Abrahanm ki Abrahanm, gwan gwanpapa lontan nou, té ba li yonn an chak dis an tout sa i té pwan an ladjè-a. Lwa-a di ki sé désandan Livay-la ki pwèt ki ni pou anmasé yonn an chak dis an tout sa sé jan Izwayèl-la ni. Sa vlé di yo anmaséʼy an lanmen moun nasyon yo menm, magwé yo tout sé désandan Abrahanm. Mèlkizidèk pa té désandan Livay, mé i aksèpté yonn an chak dis an sa Abrahanm té ni èk i benni Abrahanm, moun-an ki wisivwè pwonmèt Bondyé-a. Tout moun sav moun-an ki bay bennédiksyon-an pli enpòtan pasé moun-an ki wisivwèʼy-la. Sé pwèt sala ki désandan Livay-la ka jwenn yonn an chak dis an sa sé moun-an ni, mé yo sé moun ki ka mò. Mé Mèlkizidèk, ki té aksèpté yonn an chak dis an sa Abrahanm té ni-an, kontiné ka viv, menm kon lévanjil-la di. Kon sa nou sa di, lè Abrahanm té péyé Mèlkizidèk yonn an chak dis an sa i té ni, Livay té péyéʼy tou. 10 Livay pʼòkò té fèt, mé nou sa di i té andidan Abrahanm toujou lè Abrahanm té jwenn épi Mèlkizidèk.
Jézi Menm Kon Mèlkizidèk
11 Lè Bondyé té bay sé jan Izwayèl-la lwa-a, sété lafanmi Livay yonn ki té sa vini pwèt. Bon, si twavay yo kon pwèt té sa fè moun vini kon yo té sipozé yé, i pa té kay nésésè pou an lòt kalité pwèt vini, an pwèt ki menm kon Mèlkizidèk, mé pa kon Éronn ki té sòti an lafanmi Livay. 12 Paski lè an lòt kalité pwèt vini, lwa-a ni pou chanjé tou. 13 Sété konsèné Senyè nou yo té di tout sé bagay sala, paski i té sòti adan an lòt lafanmi, èk pyèsonn an lafanmiʼy pa té janmen an pwèt. 14 Tout moun konnèt sété an lafanmi Jouda Senyè nou té fèt. Moziz menm pa té janmen mansyonnen non lafanmi Jouda lè i té ka di ki konpanni moun ki té kay vini pwèt.
An Lòt Pwèt Kon Mèlkizidèk
15 Nou ka wè sa pli aklè lè nou wè an lòt kalité pwèt vini ki menm kon Mèlkizidèk. 16 Sé pa té pyès lwa lézòm ki té fèʼy vini pwèt, mé i vini pwèt paski i ni pouvwa pou viv, èk pyès lòt pouvwa pa sa détwiʼy. 17 Sé pou sa lévanjil-la di:
“Ou sé an pwèt pou tout tan,
menm kon Mèlkizidèk.”
18 Kon sa lwa lontan-an konsèné pwèt té ni pou alé asou koté, paski i té fèb èk i pa té vo anyen. 19 Lwa Moziz-la pa té sa fè anyen vini kon i té sipozé yé, mé atjwèlman nou ka èspéyé èk konfyans pou an bagay ki pli bon pasé sa lwa Moziz-la té sa ban nou, an bagay ki sa fè nou vini pli pwé Bondyé.
20 Apa di sa, la ni sèman-an Bondyé té fè-a tou. I pa té fè pyès sèman lè sé lézòt-la té vini pwèt, 21 mé lè Jézi vini an pwèt, Bondyé fè an sèman, i di:
“Mwen Bondyé Senyè-a ja fè an sèman
èk mwen pa kay chanjé lidé mwen:
‘Ou sé an pwèt pou tout tan.’ ”
22 Sèman-an Bondyé fè-a konsèné Jézi ka moutwé pou vwé ki nou ni an pli bon agwéman épi Bondyé. 23 Anba lwa Moziz-la té ni an chay pwèt, kon sa lè sé pli gwan-an mò, sé lézòt-la té ka kontiné fè twavay-la maché. 24 Mé Jézi ka viv pou tout tan, kon sa i pa ka kité twavay li kon pwèt bay pyès lòt moun. 25 Dépi atjwèlman èk pou tout tan, i sa sové tout moun ki pasé an li pou vini jwenn Bondyé, paski i ka viv pou tout tan pouʼy sa plédé èk Bondyé pou lapéti yo.
26 Kon sa sé Jézi ki pli ho chèf pwèt-la ki ka édé nou an tout mannyè, paski i ka plè Bondyé an tout bagay èk i pa ni pyès fòt ében péché an li. Bondyé ja tiwéʼy anpami moun ki ka fè péché, i lévéʼy èk i ba li an plas ki pli ho pasé syèl-la. 27 I pa menm kon sé lézòt pli ho chèf pwèt-la. I pa bizwen ofè sakwifis toulé jou pou péchéʼy menm avan, èk pou péché sé moun-an apwé sa. I ofè yon sèl sakwifis lè i té ofè kòʼy asou kwa-a èk sa asé pou tout tan. 28 Lwa Moziz-la té ka fè moun vini pli ho chèf pwèt, magwé yo pa té sa fè tout sa yo té sipozé fè. Mé Bondyé sèvi pwonmèt li èk sèmanʼy, ki vini apwé lwa-a, pou chwazi Gason-an kon pli ho chèf pwèt-la, paski sé Gason-an yonn ki té sa fè tout bagay Bondyé té vléʼy fè pou tout tan.