8
Sé Jézi Ki Pli Ho Chèf Pwèt Nou
Mi bagay-la nou vlé zòt konnèt-la: Nou ni an pli ho chèf pwèt kon sa, i asid asou lanmen dwèt Bondyé an syèl. I ka fè twavay li kon pli ho chèf pwèt-la an plas-la koté Bondyé menm asid-la, sa vlé di, an tant pawfé-a Bondyé Senyè-a menm té fè-a. Sé pa té nonm ki té fèʼy.
Twavay yon pli ho chèf pwèt sé pou ofè kado èk sakwifis zannimo bay Bondyé, kon sa sé pou pli ho chèf pwèt nou-an ni an bagay pou ofè tou. Si Jézi té asou latè-a, i pa té kay an pwèt pyès, paski la ja ni pwèt ki ka ofè sé kado-a lwa sé Jwif-la di pou ofè-a. Twavay-la sé pwèt-la ka fè asou latè-a sé sèlman an mòdèl èk an lonbwaj twavay-la ki ka fèt an syèl-la. Sété menm mannyè-a èk Moziz lè i té pawé pou fè Tant Agwéman-an bay Bondyé. Bondyé diʼy, “Pwan pokosyon pou fè tant-lan menm mòdèl-la mwen té moutwéʼw asou mòn-an.” Mé atjwèlman Bondyé ja chwazi Jézi pou twavay kon an pwèt, èk twavay Jézi pli enpòtan pasé sa sé pwèt sala. Menm mannyè-a, agwéman-an Jézi té wanjé ant Bondyé èk sé moun li-an pli enpòtan pasé pwèmyé agwéman-an, paski Bondyé établi agwéman sala asou an pli bon pwonmèt.
Si pwèmyé agwéman-an té sa fè tout sa i té sipozé fè, i pa té kay nésésè pou ni an lòt agwéman ankò. Mé Senyè-a pa té plè èk sé moun li-an, sé sa ki fè i té di,
“Sé jou-a ka vini lè mwen kay établi yon agwéman nèf
épi sé jan Izwayèl-la èk sé jan Jouda-a.
I pa kay menm kon agwéman-an mwen té fè èk gwanpapa lontan yo-a,
jou-a mwen té tjenbé lanmen yo pou mwen té tiwé yo Éjip-la.
Yo pa té kontiné fè sa pwèmyé agwéman-an té di yo pou fè,
kon sa mwen tounen do mwen anlè yo.”
10 Senyè-a di ankò,
“Bon, mi agwéman sala mwen kay fè èk sé jan Izwayèl-la
an sé jou-a ki kay vini-an.
Mwen kay mété lwa mwen an lidé yo
èk mwen kay ékwiʼy asou tjè yo.
Mwen kay Bondyé yo,
èk yo kay moun mwen.
11 Pyès adan yo pa kay ni lapenn pou enstwi pwochenʼy ében di jan plas li,
‘Sé pouʼw konnèt Senyè-a,’
paski yo tout kay konnèt mwen,
dépi pli piti-a pou wivé pli gwan-an.
12 Mwen kay pawdonnen péché yo.
Mwen pa kay chonjé sé mové bagay-la yo té fè-a ankò.”
13 Lè Bondyé té ka palé konsèné agwéman nèf-la, i fè pwèmyé-a vini vyé, èk népòt bagay ki izé èk ki vini vyé kay dispawèt talè.