9
Mannyè Yo Ka Adowé Bondyé An Syèl Èk Asou Latè-a
Pwèmyé agwéman-an té ni lwa konsèné mannyè pou adowé Bondyé èk i té ni an plas nonm té fè pou adowé Bondyé. Yo té fè an tant ki té ni dé chanm. Andidan pwèmyé chanm-lan té ni lanp sèt bwanch-lan, èk tab-la ki té ni pen-an yo ofè bay Bondyé-a. Yo té ka kwiyé pwèmyé chanm-lan Chanm-lan Ki Sen-an. Dèyè dézyenm wido épé-a té ni dézyenm chanm-lan yo té ka kwiyé Chanm-lan Ki Pli Sen-an. Andidanʼy té ni lotèl lò-a koté yo ka bwilé lansan-an, èk Bwèt Agwéman-an tout kòʼy té kouvè èk lò-a, èk andidanʼy té ni fyòl lò-a ki té ni manna-a. La té ni baton Éronn-an ki té boujonnen-an, èk dé wòch plat-la ki té ni sé konmandman pwèmyé agwéman-an ékwi anlèʼy-la. Anlè bwèt-la té ni imaj dé nanj ki té ka moutwé ki Bondyé la. Zèl yo té ouvè anho kouvèti bwèt-la koté Bondyé ka pawdonnen péché sé moun-an. Mé atjwèlman sé pa lè-a pou mwen di zòt sa tout sé bagay sala vlé di.
Sé kon sa yo té wanjé sé bagay sala. Sé pwèt-la té ka alé an pwèmyé chanm-lan toulé jou pou fè twavay yo. Mé sété pli ho chèf pwèt-la yonn ki té ka antwé an dézyenm chanm-lan, èk i té ka fè sa yon sèl fwa chak lanné. I té ka mennen san pou ofè bay Bondyé pou lapéti péchéʼy menm èk pou lapéti péché sé moun-an, péché yo fè an inyowans yo. Èk Lèspwi Bondyé té sèvi dé chanm sala pou moutwé nou aklè ki chimen-an pou té antwé an Chanm-lan Ki Pli Sen-an pʼòkò té ouvè tout tan pwèmyé chanm-lan té la toujou. Sa sé an lison pou nou atjwèlman. Sa vlé di tout sé kado-a èk sakwifis zannimo-a yo té ofè bay Bondyé-a pa té sa fè konsyans sé moun-an vini kon i té sipozé yé. 10 Sé bagay sala té ni pou fè èk sa pou moun manjé èk bwè, èk mannyè pou fè sèvis pou pwépawé kò yo pou adowé Bondyé* ...fè sèvis pou pwépawé kò yo pou adowé Bondyé. Wilizyon sé Jwif-la té ni lwa asou mannyè pou sé moun-an té lavé tout kò yo pou yo vini an kondisyon pou adowé Bondyé.. Tout sé lwa sala té ni pou fè èk kò-a. Yo pa té ni anyen pou fè èk tjè an moun. Yo té enpòtan pou jis tan Bondyé té kay fè tout bagay vini nèf.
11 Mé Jézi Kwi ja vini kon pli ho chèf pwèt-la ki mennen tout sé bennédiksyon-an nou ja wisivwè-a. Tant-lan i ka fè sèvis adan-an pli enpòtan èk pli pawfé pasé sa ki té asou latè-a. I sé pa an tant nonm fè, ni i pa an latè sala. 12 Lè Jézi antwé an tant-lan, i antwé yon sèl kou an Chanm-lan Ki Pli Sen-an, èk i pa bizwen antwé ankò. I pa té mennen san bèf èk kabwit pou ofè kon an sakwifis, mé i mennen sanʼy menm èk i sové nou pou tout tan. 13 Sé pwèt-la té ka pwan san kabwit èk towo bèf épi sann ti bèf yo bwilé, èk yo té ka simenʼy asou sé moun-an ki pa té an kondisyon pou adowé Bondyé-a, èk sa té ka fè yo vini nèt kon lwa yo di. 14 Sé kon sa moun té ka vini an kondisyon pou adowé Bondyé, mé san Senyè Jézi Kwi ni plis pouvwa toujou pasé sé bagay sala. Lèspwi Bondyé ki la pou tout tan-an édéʼy pou ofè kòʼy bay Bondyé kon yon sakwifis ki té sa fè tout sa i té sipozé fè. Sé sanʼy ki nétwayé konsyans nou hòd tout sé vyé bagay-la nou fè-a, i nétwayé nou pou nou adowé Bondyé-a ki ka viv-la.
15 Sé pou wézon sala Jézi wanjé an agwéman nèf èk sé moun li-an, pou sé moun-an Bondyé kwiyé-a sa wisivwè pou tout tan tout sé bennédiksyon-an Bondyé té pwonmèt-la. Sé bagay sala sa fèt paski Jézi Kwi ja mò, èk an mannyè sala i ja chapé sé moun-an anba sé movèzté-a yo té fè-a paditan vyé agwéman-an té la.
16 Si an moun fè an papyé pou pasé byenʼy bay an lòt moun apwé i mò, i nésésè pou bay pwèv ki moun-an ki fè papyé-a ja mò. 17 Paski papyé sala pa ka vo anyen paditan moun-an ki fèʼy-la ka viv toujou. Sèl mannyè yo sa sèvi papyé sala sé apwé lanmò moun-an ki fè papyé-a. 18 Sé pou wézon sala pwèmyé agwéman-an Bondyé té fè èk sé moun li-an pa té vo anyen tout tan yo pa té tjwé an zannimo. 19 Pwèmyéman, Moziz di sé moun-an tout sé konmandman-an kon yo yé an liv lwa-a. Lè i fini, i pwan san bèf èk kabwit èk i méléʼy épi dlo. I sèvi yon bwanch bwa yo ka kwiyé hisòp èk i mawéʼy èk an kòd koulè wouj ki té fèt èk pwèl mouton pou wouzé liv lwa-a èk tout sé moun-an. 20 I di yo, “Sé san sala ki ka siyé agwéman-an Bondyé konmandé zòt pou obéyi-a.” 21 Menm mannyè-a, Moziz wouzé Tant Agwéman-an èk tout bagay yo té ka sèvi pou adowé Bondyé. 22 Pou vwé, lwa-a di sé san ki ka fè pwèskè tout bagay vini nèt, èk si san pa koulé, la pa ni pyès pawdonnasyon pou péché.
Sakwifis Jézi Ka Tiwé Péché
23 Sé bagay sala sé mòdèl sa ki an syèl-la. Sé moun-an té ni pou fè sé sakwifis zannimo pou fè sé bagay sala vini nèt, mé i nésésè pou fè an sakwifis ki pli bon bay sé sa ki an syèl-la. 24 Paski Jézi Kwi pa té antwé adan tant-lan nonm té fè bay Bondyé-a, ki sété mòdèl sa ki an syèl-la. I antwé an syèl menm èk i douvan Bondyé pou lapéti nou. 25 Pli ho chèf pwèt-la té ka antwé an Chanm-lan Ki Pli Sen-an toulé lanné èk san zannimo. Mé Jézi pa té antwé plizyè fwa pouʼy té ofè kòʼy kon an sakwifis, 26 paski si i té fè sa, i té kay ni pou soufè plizyè fwa dépi an koumansman latè-a. Mé atjwèlman, kon tan-an ja ka bout, Jézi Kwi vini yon fwa pou pawdonnen péché lè i té ofè kòʼy kon yon sakwifis, èk i pa kay ofè kòʼy ankò. 27 Tout moun ni pou mò yon kou, èk apwé sa Bondyé kay jijé yo. 28 Menm mannyè-a, Jézi ofè kòʼy kon yon sakwifis yon sèl kou pou té pawdonnen péché an pil moun. I kay vini an lòt kou, pa pou pawdonnen péché, mé pou sové sé moun-an ki ka èspéyéʼy-la.

*9:10 ...fè sèvis pou pwépawé kò yo pou adowé Bondyé. Wilizyon sé Jwif-la té ni lwa asou mannyè pou sé moun-an té lavé tout kò yo pou yo vini an kondisyon pou adowé Bondyé.