12
Pa Dékouwajé
Kon sa, kon nou la an mitan tout gwan popilas moun sala ki té moutwé ki yo té ni lafwa an Bondyé-a, ében annou fè fòs kò nou pou nou kouwi kous-la ki douvan nou-an. Annou jété tout bagay ki ka tjenbé nou dèyè, ansanm èk sé péché-a ki vlé mawé pyé nou-an. Annou kité zyé nou fiksé asou Jézi Kwi, paski sé an li lafwa nou sòti èk sé li ki ka fè lafwa nou vini pawfé kon i sipozé yé. Magwé i té ni pou mò asou kwa-a, i pa tiwé lafwaʼy an Papaʼy Bondyé. I pa pwan honté-a i té soufè asou kwa-a pou anyen, paski i té sav apwé i fini soufè, Bondyé té kay ba li tjè kontan. Èk atjwèlman i asid asou lanmen dwèt Bondyé an syèl. Wi, katjilé tout sé bagay-la i soufè-a. Mové moun té hayiʼy an pil, mé i aksèpté sa. Kon sa pa kité kòʼw vini dékouwajé pouʼw pèdi lafwa an Bondyé. Paski an batay-la zòt ka goumen kont péché-a, yo pʼòkò wivé tjwé zòt pou lapéti lafwa zòt. Ès zòt obliyé sa lévanjil-la té di pou ankouwajé zòt kon ich Bondyé? I di:
“Gason mwen, sé pou zòt kouté lè Senyè-a ka kowijé zòt,
èk pa dékouwajé lè i ka pini zòt.
Paski Senyè-a ka kowijé moun-an i enmen-an,
èk i ka pini sé moun-an i aksèpté kon ich li-a.”
Sé pou zòt aksèpté soufwans-lan zòt ka soufè-a menm kon lè an papa ka kowijé gasonʼy. Soufwans-lan ou ka soufè-a ka moutwé ki Bondyé ka twétéʼw menm kon an gason. Ès la ni yon gason papaʼy pa ka kowijéʼy? Si Bondyé pa kowijé zòt menm kon an gason, sa vlé di zòt pa gason léjitim li, zòt sé bata. Chonjé sa papa nou an latè-a té ka fè nou. Yo té ka kowijé nou, mé nou té ka wèspèkté yo. Kon sa nou ni pou abésé kò nou bay Bondyé Papa nou an syèl plis toujou pou nou sa viv pou vwé. 10 Papa nou an latè-a té ka kowijé nou pou an ti tak tan adan an mannyè yo wè ki bon, mé Bondyé ka fèʼy pou bonté nou menm, pou nou sa vini menm kon li. 11 Lè Bondyé ka kowijé nou, sa ka fè nou lapenn, i sé pa an bagay pou fè nou kontan. Mé apwé i kowijé èk pini nou, nou ka wè sa sété an bon bagay pou nou. Nou ka ni lapé an tjè nou paski nou ka viv yon lavi ki dwèt.
Mannyè Pou Moun Viv
12 Kon sa viwé pwan kouway an lanmen zòt ankò paski yo ja ka vini fèb, èk viwé pwan fòs an jounou zòt ankò paski yo ja ka twanblé! 13 Kontiné maché asou bon chimen-an pou pyèsonn ki fèb an lafwaʼy pa tonbé, mé pouʼy vini fò an lafwaʼy.* Kontiné maché asou bon chimen-an pou pyèsonn ki fèb an lafwaʼy pa tonbé, mé pouʼy vini fò an lafwaʼy. “Kontiné maché asou chimen ki plat pou pyé denmi zòt-la pa blésé, mé pouʼy sa djéwi.” Sé sa Grik-la di.
14 Fè kon zòt pé pou viv an lapé èk tout moun, èk pou viv an lavi ki san fòt, paski pyèsonn pa kay wè Senyè-a si i pa viv kon sa. 15 Pa kité pyèsonn tounen do anlè lagwas Bondyé. Sé pa pou zòt pyès vini kon an pyé bwa anmè ki ka pousé wasin èk bay twaka. I ka pwézonnen lavi tout moun. 16 Sé pa pou zòt pyès ka viv vyé lavi ében pèd wèspé pou Bondyé kon Isò, ki té vann dwaʼy kon pwèmyé gason-an pou yon pla manjé. 17 Kon zòt sav, apwé i fè sa, i té vlé jwenn bennédiksyon papaʼy, mé sa té enposib paski i pa té sa jwenn pyès mannyè pou chanjé sa i té ja fè-a, magwé i té mandé bennédiksyon sala èk dlo an zyéʼy.
18 Zòt ja vini an koté ki nèf. Sé pa adan an plas kon mòn-an koté sé jan Izwayèl-la té yé-a, mòn-an yo té sa touché-a. Yo wè akonmsi mòn-an té pwi difé èk la té ni nwèsè èk lafimen, èk la té ni an gwo van. 19 Yo té tann gwo son twonpèt, èk vwa Bondyé. Lè sé moun-an tann vwa-a, yo di, “Souplé, pa kité vwa sala palé ban nou ankò,” 20 paski yo pa té sa aksèpté konmandman-an Bondyé té bay-la. Bondyé té di, “Si menm an zannimo touché mòn-an sèlman, sé pou yo tjwéʼy èk wòch.” 21 Sé bagay-la sé moun-an té wè-a té tèlman téwib, Moziz menm di, “Mwen ka twanblé afòs mwen pè!”
22 Mé okontwè, zòt ja wivé bò Mòn Zayonn, bò vil Bondyé vivan-an, sa vlé di Jérouzalèm-lan ki an syèl-la, ki ni tout sé mil nanj-lan. 23 Zòt ja vini koté tout sé pwèmyé gason Bondyé-a asanblé èk tjè kontan, menm sé moun-an ki ni non yo ékwi an syèl-la. Zòt ja vini koté Bondyé, ki jij tout lézòm, èk koté sé bon moun-an Bondyé té fè vini pawfé kon yo té sipozé vini-an, sé moun-an ki an syèl-la. 24 Zòt ja vini koté Jézi, ki wanjé agwéman nèf-la. Sanʼy ki koulé pwonmèt nou pli bon bagay pasé san Ébèl.
25 Kon sa, pwan pokosyon èk pa wifizé kouté lè Bondyé ka palé. Si sé jan Izwayèl-la pa té chapé lè yo té wifizé kouté moun-an ki té bay konmisyon Bondyé asou latè-a, nou menm pa bizwen kwè nou kay chapé si nou pa kouté moun-an ki ka palé an syèl-la! 26 Vwaʼy té soukwé latè-a an tan lontan, mé atjwèlman i fè an pwonmèt, i di, “Yon kou ankò, sé pa latè-a yonn mwen kay soukwé, mwen kay soukwé jis syèl-la tou.” 27 Lè i di “yon kou ankò,” sa ka moutwé aklè ki tout bagay Bondyé té fè kay soukwé, yo kay dispawèt. Kon sa sé bagay-la ki pa sa soukwé-a yonn ki kay wèsté.
28 Kon sa annou wimèsyé Bondyé paski nou ja wisivwè dwa pou kondwi épiʼy, èk sa pa kay janmen chanjé. Annou wimèsyéʼy èk adowéʼy adan an mannyè ki ka plèʼy. Annou wèspèktéʼy èk lapè, 29 paski Bondyé nou-an sé menm kon an difé ki ka détwi tout sa ki an chimenʼy.

*12:13 Kontiné maché asou bon chimen-an pou pyèsonn ki fèb an lafwaʼy pa tonbé, mé pouʼy vini fò an lafwaʼy. “Kontiné maché asou chimen ki plat pou pyé denmi zòt-la pa blésé, mé pouʼy sa djéwi.” Sé sa Grik-la di.