13
Mannyè Pou Plè Bondyé
Sé pou zòt kontiné enmen yonn a lòt kon fwè ki kwè an Jézi Kwi. Chonjé pou wisivwè étwanjé lakay zòt, paski la ni moun ki ja wisivwè nanj san yo sav. Chonjé sé sa ki an pwizon-an, menm kon si ou menm té an pwizon èk yo. Chonjé sé sa ki ka soufè-a, menm kon si ou té ka soufè èk yo.
Sé pou tout moun onnowé mawiyaj, èk sé pa pou madanm èk misyé fè adiltè. Paski Bondyé kay jijé moun ki ka kouwi vyé lavi èk fè adiltè.
Pwan pokosyon pou pa enmen lajan twòp. Sé pou zòt kontanté èk sa zòt ni. Bondyé di, “Mwen pa kay janmen kité zòt, mwen pa kay janmen tounen do mwen anlè zòt.” Kon sa nou sa di èvèk konfyans:
“Sé Senyè-a ki ka édé mwen,
mwen pa kay pè.
Ki sa pyèsonn sa fè mwen?”
Chonjé sé moun-an ki té ka kondwi zòt-la, sé moun-an ki té ka di zòt konmisyon Bondyé-a. Katjilé mannyè yo té viv èk mò. Sé pou zòt ni menm kalité lafwa-a yo té ni-an. Menm kalité moun-an Jézi Kwi té yé avan-an sé menm moun-an i yé jòdi-a èk pou tout tan. Kon sa pa kité tout kalité diféwan pawòl moun ka enstwi fè zòt kité bon chimen-an. I bon pou zòt kité lagwas Bondyé bay zòt kouway an tjè zòt. Mé lè moun ka obéyi sé lwa-a ki ka di ki kalité manjé pou yo manjé, sa pa ka édé yo pyès.
10 Sé pwèt Jwif-la ka ofè sakwifis yo an plas-la koté yo ka adowé Bondyé-a. Mé nou ni an lòt kalité sakwifis asou lotèl nou, èk sé pwèt sala pa ni pyès dwa pou pwan pa an sakwifis nou-an. 11 Pli ho chèf pwèt-la té ka mennen san sé zannimo-a adan Chanm-lan Ki Pli Sen-an pou ofè kon an sakwifis pou péché, mé yo té ka bwilé kò sé zannimo-a dèwò kanp-lan. 12 Kon sa Jézi Kwi soufè dèwò bayè vil-la tou, èk sanʼy koulé pouʼy té sa lavé péché sé moun li-an. 13 Kon sa annou alé jwenn li an dèwò kanp-lan pou nou sa soufè menm honté-a i soufè-a. 14 Paski nou pa ni pyès vil asou latè-a ki la pou tout tan. Nou ka gadé pou vil-la ki ni pou vini-an. 15 Kon sa annou toujou onnowé Bondyé pou lapéti sa Jézi fè ban nou, sa sé menm kon an sakwifis pou li. Nou ka ofè sakwifis sala bay Bondyé lè nou ka onnowéʼy èk lè nou ka di sé li ki Senyè nou. 16 Pa obliyé pouʼw fè bonté èk édé yonn a lòt, paski sé sakwifis kon sa ki ka plè Bondyé.
17 Obéyi sé moun-an ki ka kondwi zòt-la èk swiv sa yo ka di. Yo ka gadé apwé lam zòt tout lè, paski yo sav yo ni pou di Bondyé ki mannyè yo fè twavay yo. Si zòt obéyi yo, yo kay fè twavay yo èk tjè kontan, mé si zòt pa obéyi yo, yo kay fèʼy èk lapenn, èk sa pa kay bon pou zòt pyès.
18 Kontiné pwédyé ban nou. Nou asiwé nou ni an konsyans ki pa koupab, paski nou vlé fè bon an tout bagay. 19 Mwen ka mandé zòt èk tout tjè mwen pou pwédyé bay Bondyé pouʼy voyé mwen viwé jwenn zòt touswit.
Bennédiksyon
20-21 Bondyé ja wésisité Jézi, Senyè nou, ki Gwan Gadyenn mouton-an. Sé li ki té mò pou siyé agwéman nèf-la èk sanʼy, agwéman-an ki pou tout tan-an. Atjwèlman mwen ka mandé Bondyé, ki ka bay lapé-a, pou baʼw tout bagay ki bon pouʼw sa fè tout sa i vléʼw fè. Mwen ka mandéʼy pouʼy sa twavay an nou pou fè nou fè sa ki ka plèʼy, paski Jézi Kwi mò kon yon sakwifis pou lapéti péché nou. Annou lévé non Jézi Kwi pou tout tan èk pou tout tan! Amèn.
Dènyé Bonjou
22 Fwé èk sè, mwen ka mandé zòt èk tout tjè mwen pou sa kouté èk pasyans konmisyon ankouwajman sala, paski lèt sala mwen ékwi zòt-la pa djè lonng. 23 Mwen vlé zòt sav yo ja ladjé fwè nou Timòfi sòti an pwizon. Si i vini asé vit, mwen kay mennenʼy épi mwen lè mwen kay vini wè zòt.
24 Di tout sé moun-an ki ka kondwi zòt-la bonjou ansanm èk sé moun Bondyé-a. Sé fwè Itali-a ka voyé bonjou bay zòt tou.
25 Mwen ka pwédyé pou Bondyé voyé lagwas li anlè zòt tout.