^
JÉMZ
Lafwa Èk Lasajès
Moun Ki Wich Èk Moun Ki Pòv
Sé Bondyé Ki Ka Bay Tout Bon Bagay
Obéyi Pawòl Bondyé
Sé Pa Pouʼw Ni Pwéféwans
Fè Bon Pou Moun Wè Lafwaʼw An Bondyé
Véyé Lanng Ou
Lasajès-la Ki Sòti An Syèl-la
Moun Ki Ka Fè Jan Èk Latè-a
Pa Malpalé Fwèʼw
Pa Konté Asou Denmen
Jémz Vèti Sé Moun Wich-la
Sé Pouʼw Pwan Pasyans Èk Pwédyé