Lèt-la
Jémz
Ékwi-a
Sété Jémz ki té ékwi lèt sala bay sé moun Bondyé-a ki toupatou an latè-a. La ni an chay lison pou nou apwann an lèt sala. Jémz ka palé bay sé moun-an asou lafwa èk lakonpwann, asou moun ki pòv èk moun ki wich, asou twaka èk tantasyon, asou obéyisans pou pawòl Bondyé, asou pwéféwans, lafwa èk bon twavay, asou moun ki ka malsèvi lanng yo, moun ki kwè an Bondyé èk moun ki pa kwè an Bondyé.
Gwo lison-an ki andidan lèt sala sé mannyè nou sipozé viv. Moun ka gadé asou ki mannyè nou ka viv pou jijé ki kalité moun nou yé, ében si nou ni lafwa an Bondyé pou vwé. Si nou ni lafwa an Bondyé, nou kay viv mannyè Bondyé vlé nou viv. Si pa sa, moun pa kay pwan nou pou anyen, èk yo kay wè sé palé nou ka palé ennitil. Sé pou sa nou bizwen lasajès Bondyé pou sa édé nou viv bay Bondyé lè twaka tonbé anlè nou. Sé lasajès sala ki kay édé nou viv an lavi ki dwèt douvan Bondyé.
1
Sé mwen Jémz, sèvant Bondyé èk Senyè Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala. Mwen ka voyé bonjou bay douz bwanch fanmi Izwayèl-la ki simen toupatou an latè-a.
Lafwa Èk Lasajès
Fwè èk sè mwen, sé pouʼw ni tjè kontan lè ou ka jwenn tout kalité twaka, paski ou konnèt byen lè ou pasé tout sé twaka sala èk ou kontiné kwè an Jézi Kwi, sa kay fèʼw doubout fò èk pasyans an népòt twaka ki kay vini anlèʼw. Sé pa pouʼw kité pasyans-lan ou ni-an janmen vini fèb, mé sé pouʼw kité pasyans kontiné twavay andidanʼw pouʼw sa vini moun ki san fòt, byen doubout, san mantjé anyen. Si pyès an zòt pa ka konpwann sé bagay sala, sé pouʼy mandé Bondyé lasajès, èk Bondyé kay ba liʼy paski Bondyé enmen bay tout moun san miziwé. Mé sé pouʼw mandéʼy èk lafwa. Sé pa pouʼw mété an lidéʼw Bondyé pa kay wéponn ou. Moun-an ki ni dé lidé-a menm kon an lanm lanmè van-an ka mennen alé koté i vlé. 7-8 An moun kon sa ki pa sav sa i vlé èk ki toujou ka chanjé lidéʼy pa bizwen kwè i kay wisivwè anyen an lanmen Bondyé.
Moun Ki Wich Èk Moun Ki Pòv
An fwè ki maléwé ni pou ni tjè kontan lè Bondyé météʼy adan an pozisyon ki ho. 10 Mé an fwè ki wich ni pou kontan tou lè Bondyé mennenʼy désann ba. Sé moun wich-la kay dispawèt menm kon sé flè-a ki an savann-an.
11 Sòlèy-la ka lévé èk tout chalèʼy. I ka sèk zèb-la, flèʼy ka tonbé èk tout bèltéʼy ka fini. Sé menm mannyè-a nonm wich-la kay tonbé paditan i ka chaché mannyè pou fè plis lajan.
Sé Bondyé Ki Ka Bay Tout Bon Bagay
12 Pa dé bon i bon pou moun-an ki doubout fò an twaka-a, paski lè i pasé sé twaka sala èk i kontiné kwè an Jézi, i kay wisivwè kouwonn-an ki ka wépwézanté lavi étonnèl-la, kouwonn-an Bondyé pwonmèt pou sé moun-an ki enmenʼy-lan. 13 Lè tantasyon vini asou an moun, sé pa pouʼy di sé Bondyé ki ka tantéʼy. Anyen pa sa tanté Bondyé pou fè bagay ki pa bon, èk Bondyé pa ka tanté pyèsonn. 14 Tantasyon ka vini anlè an moun lè i kité sé vyé dézi-a ki andidan tjèʼy-la tjenbéʼy èk mennenʼy alé fè bagay ki pa bon. 15 Lè an moun obéyi sé vyé dézi-a, sé lè sala i péché. Lè moun sala kontiné péché, sé lanmò ki ka vini apwé.
16 Fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil. Pa kwennen kò zòt. 17 Sé Bondyé ki ka bay tout bon kado èk tout bon bagay ki pa ni défo. Sé kado sala ka désann sòti an lanmen Bondyé Papa nou ki fè tout klèté ki an syèl-la. I pa ka janmen chanjé, ni i pa ka tounen doʼy asou nou èk kité nou an nwèsè. 18 Bondyé menm té désidé pou ban nou pawòl lavéwité-a pou fè nou vini ich li. I té désidé pou nou té sa ni pwèmyé plas an tout bagay i fè.
Obéyi Pawòl Bondyé
19 Fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil. Mi sa ou ni pou toujou chonjé: Sé pou zòt toujou pawé pou kouté, èk pa pwésé palé, èk pa pwésé faché. 20 An moun ki faché pa sa fè sa ki ka plè Bondyé, 21 kon sa jété tout vyé labitid èk movèzté ki andidanʼw. Abésé kòʼw bay Bondyé èk aksèpté pawòl-la i planté an tjèʼw-la paski pawòl sala ni pouvwa pou sovéʼw.
22 Sé pouʼw fè sa pawòl Bondyé di. Sé pa pouʼw kouté tousèl. Si ou fè sa, sé kwennen ou ka kwennen kòʼw. 23 Si sé kouté ou ka kouté pawòl Bondyé tousèl épi ou pa ka fè sa i di-a, ou sé menm kon an nonm ki gadé fidjiʼy adan an miwè. 24 I gadé kòʼy byen èk i pati. Menm kon i tounen doʼy, la menm i obliyé ki mannyè fidjiʼy yé. 25 Bon Nouvèl-la sé lwa Bondyé ki pa ni défo-a èk sé li ki ka fè moun lib. Si an moun byen gadé konmisyon Bon Nouvèl-la èk i kontiné obéyiʼy èk i pa obliyéʼy mé i fè sa i di-a, Bondyé kay benni moun sala an tout sa i ka fè.
26 Si an moun kwè i ka sèvi Bondyé an tout bagay mé i pa ka véyé sa i ka di èk lanng li, i ka kwennen kòʼy èk sèvis li pou Bondyé pa vo anyen. 27 Mi mannyè pouʼw vini dwèt èk nèt an zyé Bondyé, Papa-a: Édé manmay ki pa ni manman èk papa èk sé madanm-lan mawi yo ja mò-a lè yo ka soufè. Èk pa fè sé mové bagay-la ki ka fèt an latè-a.